Τι είναι το “ΔΙΕΘΝΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΣΑΛΑΜΙΣ”

Ίδρυµα είναι σύνολο περιουσίας αφιερωμένο σύμφωνα µε την ιδρυτική του πράξη στην εξυπηρέτηση ορισµένου σκοπού, το οποίο (σύνολο περιουσίας) έχει αποκτήσει νοµική προσωπικότητα. Γίνεται εποµένως φανερό πως το ίδρυµα δεν αποτελεί ένωση προσώπων και άρα δεν έχει μέλη. Το ίδρυμα ρυθμίζεται από τις διατάξεις ΑΚ 108-121 και απαιτείται προεδρικό διάταγµα…