“Στείρωσέ με… μην αδιαφορείς! “Στείρωσέ με… μην αδιαφορείς!
Η ΣΤΕΙΡΩΣΗ ενός δεσποζόμενου ζώου είναι πράξη ΥΠΕΥΘΥΝΗ, φροντίζει την ΥΓΕΙΑ του, ενώ αποτρέπει την αύξηση του αριθμού των εγκαταλελειμμένων και αδέσποτων ζώων. “Στείρωσέ με… μην αδιαφορείς!

Η ΣΤΕΙΡΩΣΗ ενός δεσποζόμενου ζώου είναι πράξη ΥΠΕΥΘΥΝΗ, φροντίζει την ΥΓΕΙΑ του, ενώ αποτρέπει την αύξηση του αριθμού των εγκαταλελειμμένων και αδέσποτων ζώων.
Στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 5 Ν.4039/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, έχουν θεσπιστεί αυξημένες απαιτήσεις για τις υφιστάμενες υποχρεώσεις των ιδιοκτητών των ζώων συντροφιάς, μη εξαιρουμένων των κυνηγετικών σκύλων.
Σκοπός είναι να διασφαλιστεί αφενός η τήρηση των συνθηκών καλής διαβίωσης των ζώων και αφετέρου η ορθολογική και χρηστή διαχείριση του πληθυσμού των ιδιόκτητων ζώων συντροφιάς, η οποία αποτελεί τον πρώτο εν δυνάμει αποφασιστικό παράγοντα που επηρεάζει και καθορίζει τον πληθυσμό των αδέσποτων ζώων στη χώρα μας. Ειδικότερα, ο ιδιοκτήτης κάθε δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς υποχρεούται:
1) Να μεριμνά για τη σήμανση και την καταγραφή του ζώου του, καθώς και για την έκδοση βιβλιαρίου υγείας, πριν εγκαταλείψει το ζώο τον τόπο γέννησής του και οπωσδήποτε μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από τη γέννησή του ή μέσα σε ένα (1) μήνα από την εύρεση ή απόκτησή του. Επίσης, να τοποθετηθεί σε εμφανές σημείο του περιλαίμιου του ζώου μεταλλική κονκάρδα, η οποία παρέχεται από τους κτηνιάτρους κατά την πραγματοποίηση του ετήσιου αντιλυσσικού εμβολιασμού του.
2) Να τηρεί τους κανόνες ευζωίας του ζώου και να μεριμνά για την κτηνιατρική εξέτασή του, η οποία αποδεικνύεται από την καταχώρηση σχετικής εγγραφής στο βιβλιάριο υγείας ή στο διαβατήριο του ζώου. Να μεριμνά, επίσης, για την εξασφάλιση άνετου, υγιεινού και κατάλληλου καταλύματος προσαρμοσμένου στο φυσικό τρόπο διαβίωσης του ζώου, που να του επιτρέπει να βρίσκεται στη φυσική του όρθια στάση, χωρίς να εμποδίζονται οι φυσικές του κινήσεις και η δυνατότητά του για την πραγματοποίηση της απαραίτητης για την υγεία και την ευζωία του άσκηση. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι σε κάθε περίπτωση ο έχων την υποχρέωση ιδιοκτήτης του ζώου οφείλει να παρέχει την κατάλληλη για το είδος του ζώου ποσότητα τροφής και ύδατος, ούτως ώστε να είναι εύρωστο και υγιές, και όχι να το περιάγει σε κατάσταση υποσιτισμού και αφυδάτωσης. Σε παγκόσμιο επίπεδοη ενδεδειγμένη σίτιση για τους σκύλους είναι να τρέφονται με εμπορικά παραγόμενες ξηρές τροφές ή με κονσέρβες.
3) Επιπροσθέτα, η εγκατάσταση και η διαμονή γενικά του ζώου θα πρέπει να πραγματοποιείται σε χώρο στεγνό, καθαρό, χωρίς περιττώματα, προστατευμένο από τις καιρικές συνθήκες και προσαρμοσμένο στο φυσικό τρόπο διαβίωσης, χωρίς το ζώο να υφίστανται μόνιμη αλυσόδεση ή να διαβιεί σε πρόχειρο, ανεπαρκές και ακατάλληλο προς τούτο κατάλυμα. Σε συντρέχουσα περίπτωση και σύμφωνα με την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση των αξιολογούμενων κάθε φορά πραγματικών περιστατικών, η παραβίαση των προαναφερόμενων κανόνων από τον υπόχρεο για την τήρησή τους δύναται να ενέχει στοιχεία βασανισμού, κακοποίησης ή και θανάτωσης με ενδεχόμενο δόλο και κατά συνέπεια επισύρει τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Να δηλώνει μέσα με πέντε (5) ημέρες την απώλεια του ζώου του σε κτηνίατρο, που έχει πιστοποιηθεί στη Δικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους.
4) Να εφοδιάζεται με το διαβατήριο του ζώου του εάν πρόκειται να ταξιδέψει με αυτό στο εξωτερικό, και να μεριμνά για την ενημέρωσή του σε κάθε αλλαγή του ιδιοκτήτη ή του προσωρινού κατόχου του.
5) Να μην εγκαταλείπει το ζώο του. Σε περίπτωση που επιθυμεί να αποχωριστεί το ζώο συντροφιάς πρέπει να γνωστοποιεί στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, του τόπου της κατοικίας του, την πρόθεσή του αυτή, να το παραδίδει σε αυτήν και να λαμβάνει από πιστοποιημένο κτηνίατρο αντίγραφο της μεταβολής της εγγραφής του ζώου του στη Δικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς, όπου θα αναφέρεται ο Δήμος ως προσωρινός κάτοχος του αδέσποτου πλέον ζώου.
6) Μα μεριμνά για τη στείρωσή του, εφόσον δεν επιθυμεί τη διατήρηση των νεογέννητων ζώων ή δε μπορεί να τα διαθέσει σε νέους ιδιοκτήτες, προς τούτο με βάση τα πρόσφατα και τεκμηριωμένα επιστημονικά δεδομένα θεωρείται ότι ο θηλυκός σκύλος πρέπει να στειρώνεται σε νεαρή ηλικία και ανάλογα με το βάρος του και τη φυλή του. Σαφέστατα ζώα που ανήκουν σε μικρόσωμες ή μεσαίες φυλές (ζώα που ζυγίζουν κάτω από 20 κιλά) είναι καλύτερο να στειρώνονται πριν από τον πρώτο οίστρο, δηλαδή σε ηλικία περίπου έξι (6) μηνών. Αντίθετα ζώα που ανήκουν στις μεγαλόσωμες ή βραχυκεφαλικές φυλές, καλό είναι να στειρώνονται μετά τον πρώτο οίστρο, κατά τη διάρκεια του πρώτου άνοιστρου. Αντίστοιχα, στους αρσενικούς σκύλους η στείρωση ενδείκνυται να γίνει σε ηλικία 6 – 18 μηνών μετά την ενήβωση.
7) Να προσκομίζει ή να αποστέλλει ταχυδρομικά επί αποδείξει στον οικείο Δήμο αντίγραφο του πιστοποιητικού Ηλεκτρονικής Σήμανσης του ζώου του.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Χρυσάκης Ν., Το Νόμιμο Status των ζώων στην Ελληνική Έννομη Τάξη-Εγχειρίδιο Νομοθεσίας και Αστυνομικών Ενεργειών για την προστασία των ζώων συντροφιάς. 2019. Ηράκλειο Κρήτης: Τοποκρέτα Α.Ε.

error: Content is protected !!