Προσευχή ασθενούς ευρισκομένου εις κέντρον αποκαταστάσεως και αποθεραπείας Προσευχή ασθενούς ευρισκομένου εις κέντρον αποκαταστάσεως και αποθεραπείας
Προσευχή: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, Φιλάνθρωπε και Πολυεύσπλαχνε, ιατρέ των ψυχών και των σωμάτων, Καλέ Σαμαρείτα, Σε ικετεύω και Σε παρακαλώ, επίσκεψαι εν τω ελέει... Προσευχή ασθενούς ευρισκομένου εις κέντρον αποκαταστάσεως και αποθεραπείας

Προσευχή: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, Φιλάνθρωπε και Πολυεύσπλαχνε, ιατρέ των ψυχών και των σωμάτων, Καλέ Σαμαρείτα, Σε ικετεύω και Σε παρακαλώ, επίσκεψαι εν τω ελέει Σου και εμέ, τον ασθενούντα δούλόν Σου.

Κύριε και Θεέ μου, οίδας ότι εν κλίνη κατάκειμαι και υπάρχω εν αθυμία, διό σπεύσον και ρύσαι με εκ της παρούσης καταπονήσεως και ανάγκης. Καταπράϋνον τον πόνον και θεράπευσόν με από πάσης νευρολογικής και μυοσκελετικής παθήσεως. Δος μοι συνεργασίαν αγαθήν μετά του ενταύθα υπηρετούντος εξειδικευμένου επιστημονικού και λοιπού προσωπικού. Χάρισαί μοι πολλήν υπομονήν, καρτερίαν, ελπίδα και πίστιν.

Συ γαρ ει ο μόνος αγαθός, οικτίρμων και ελεήμων, πλούσιος εν αγάπη διά το πλάσμα Σου.

Ναί, Κύριε, εισάκουσον της δεήσεώς μου και διαφύλαξόν με από παντός κακού˙ πρεσβείαις της υπερευλογημένης, ενδόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας και πάντων Σου των Αγίων. ΑΜΗΝ.

Του Σεβ. Μητροπολίτου Μάνης κ. Χρυσοστόμου Γ’

www.vimaorthodoxias.gr

error: Content is protected !!