Ο ανώνυμος Έλληνας “Ασίμωφ” του 1928 Ο ανώνυμος Έλληνας “Ασίμωφ” του 1928
Στο φύλλο της Τρίτης, 13 Νοεμβρίου 1928, ένας ανώνυμος αρθρογράφος της εφημερίδας Μακεδονία, έκανε μια σειρά απίστευτων εκτιμήσεων/προβλέψεων για τον άνθρωπο του μέλλοντος με... Ο ανώνυμος Έλληνας “Ασίμωφ” του 1928

Στο φύλλο της Τρίτης, 13 Νοεμβρίου 1928, ένας ανώνυμος αρθρογράφος της εφημερίδας Μακεδονία, έκανε μια σειρά απίστευτων εκτιμήσεων/προβλέψεων για τον άνθρωπο του μέλλοντος με βάση τις τεχνολογικές ανακαλύψεις της εποχής του.  Ο επίλογος μένει ν απαντηθεί από μας…

Ο αιών μας θα αναγραφεί αναμφιβόλως εις την ιστορίαν ως ο αιών των απίστευτων θαυμάτων.

Ο αιών ο οποίος μας έδεσε το ραδιόφωνον, την ανάγλυφον και έγχρωμον φωτογραφίαν, τα θαύματα της εναερίου πτήσεως, ο οποίος τελειοποιεί την τελεόρασιν, ο οποίος κινεί τα πλοία και οδηγεί τα αεροπλάνα και κάμνει τα τηλεβόλα να εκπυρσοκροτούν δια των ερτσιανών κυμάτων, και παρασκευάζει και άλλα θαύματα, αξίζει πράγματι τον χαρακτηρισμόν αυτόν από τους μεταγενεστέρους.

Ο αήρ αναλυθείς εις τα εσώτερα συστατικά του, μας έδωκε τα καλούμενα «ευγενή» αέρια, τα οποία δεν εγνωρίζαμεν μέχρι τούδε. Είναι ταύτα το ήλιον, το νέον, το αργόν, το κρυπτόν και το ξένον.

Το ήλιον ανακαλυφθέν υπό του Ράμσεϊ κατά το 1896, εφαρμοζεται ήδη εις πρακτικάς χρήσεις. Είναι προτιμότερον του υδρογόνου εις την πλήρωση των πηδαλιουχούμενων αεροστάτων, επειδή είναι άκαυστον.

Ολόκληρον επίσης νέον κόσμον μας υπόσχεται η τηλεόρασις. Ο άνθρωπος πλησιάζων εις το τηλέφωνον, όχι μόνο θα ακούει τη φωνή του προσώπου με το οποίον θα συνομιλεί, αλλά θα βλέπει και το προσωπόν του.

Η νέα επιστήμη μας υπόσχεται ότι ο συγχρονισμός μεταξύ της φωνής και των κινήσεων του ανθρώπου ο οποίος θα ομιλεί μαζί μας θα είναι τέλειος.

Και θα ημπορείτε τότε από το δωματιόν σας να βλέπετε μια διαδήλωσιν που διασχίζει τους δρόμους της Νέας Υόρκης και του Πεκίνου ακούοντες συγχρόνως και την μουσικήν που θα συνοδεύει την παρέλασιν.

gramofona1928

Το θέατρον και ο κινηματογράφος θα υποστούν αληθινή επανάστασιν από την εφεύρεσιν αυτήν. Με την ραδιοφονίαν, συνδυαζομένην με την τηλεόρασιν, θα έχετε πράγματι το θέατρον εις το σπίτι σας. Ο τηλεκινηματογράφος θα είναι η αυριανή διασκεδασίς μας!

Η μεταβολή αυτή θα επιφέρει και ελάττωσιν των σημερινών κινηματογραφικών αιθουσών. Δεν θα υπάρχουν πλέον παρά μόνο αίθουσαι εργαστηρίων οι οποίαι θα αποστέλλουν την ένηχον θέαν των μεγάλων θεαμάτων και των μεγάλων γεγονότων του κόσμου εις όλα τα σπίτια της γήινης σφαίρας.

Ο ασύρματος ευρίσκεται μόλις εις τα πρώτα βηματά του. Τι θα έχει να μας προσφέρει μετά τινά χρόνια! Αι πρόοδοί του είναι αδιάκοποι και βαδίζει ούτως ειπείν προς το μέλλον τροχάδην

Οι κλασσικοί φάροι δια τους ναυτιλλομένους εξαφανίζονται σήμερα αντικαθιστάμενοι από τους ραδιοφάρους. Οι ταξιδεύοντες θα λαμβάνουν επί του πλοίου των όλας τα πληροφορίας και τις ειδήσεις από την ξηράν που θα τους ενδιαφέρουν.

Θα συνομιλούν με τους αγαπητούς των και θα τους βλέπουν. Ο πατήρ θα δέχεται τον χαιρετισμόν μαζί με το μειδίαμα των τέκνων του, και ο υιός θα ημπορεί να στέλλει φιλήματα προς την μητέρα του από το μέσον του ωκεανού.

Δια τα πλοία δεν υπάρχουν πλέον βυθοί θαλασσών ανεξερεύνητοι και άγνωστοι, Με το ειδικόν εφευρευθέν ηχητικόν μηχάνημα βυθομετρήσεως, ο βυθός της θαλάσσης δεν καρτεί πλέον κανένα μυστικόν. Ηχητικαί κυμάνσεις θα προσλαμβάνουν επίσης πάσαν σύγκρουσιν μεταξύ πλοίων και κατά τας πυκνοτέρας ομίχλες του ωκεανού.

Λεωφόρος Δημοκρατίας (σημερινή Βασ. Όλγας) το 1928. Αντιπροσωπεία αυτοκινήτων Ford.

Αλλά και άλλοι ορίζοντες, ανεξερεύνητοι έως τώρα διανοίγονται εις την ανθρώπινη προσπάθειαν. Ο αεροπόρος θα πετά εις φανταστικά ύψη. Εν διάστημα τριών ή τεσσάρων ωρών θα φθάνει εις ύψος είκοσι και πλέον χιλιάδων μέτρων υπεράνω της επιφάνειας της γής.

Όταν λυθεί το πρόβλημα της αναπνοής εις τον ύψος εκείνο και της πτήσεως εις αραιά ατμοσφαιρικά στρώματα, οι ταξιδιώτες θα πετούν μέσα εις την κλειστήν καμπίναν των εφοδιασμένη με ειδικά αναπνευστικά συστήματα.

Οποία θα είναι η αύριον εις τον κόσμον αυτόν; Ημπορούμεν να την φαντασθώμεν οπωσδήποτε σύμφωνα με τα ανωτέρω εκτεθέντα.

Αλλά γεννάται το ερώτημα: Θα είναι ευτυχέστερος ο άνθρωπος τότε;

antikleidi.com

error: Content is protected !!