Ενημέρωση για τις ενέργειες του Δ.Λ.Τ.Σ. σχετικά με το πρόγραμμα “Φιλόδημος ΙΙ” Ενημέρωση για τις ενέργειες του Δ.Λ.Τ.Σ. σχετικά με το πρόγραμμα “Φιλόδημος ΙΙ”
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΑπό το πρακτικό της 1ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου τουΔημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας έτους 2021. Στη Σαλαμίνα και στο... Ενημέρωση για τις ενέργειες του Δ.Λ.Τ.Σ. σχετικά με το πρόγραμμα “Φιλόδημος ΙΙ”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 1ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας έτους 2021.

Στη Σαλαμίνα και στο κατάστημα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνος, που στεγάζεται επί της οδού Λ. Φανερωμένης 19, σήμερα 30 Μαρτίου 2021, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε σε τακτική και κεκλεισμένων των θυρών, εκ της απευθείας και ρητής πρόβλεψης της ΠΝΠ, συνεδρίαση το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνος ύστερα από την υπ’ αριθ. 1007/272/23-03-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Δημήτριου Ελευσινιώτη, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη και βρέθηκε σε απαρτία των πέντε (5) εκ των επτά (7) μελών του:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
Δημήτριος Ελευσινιώτης – Πρόεδρος
Ευσταθίου Σπυρίδωνας-Αντιπρόεδρος
Μπίλλια Ελένη
Διπλαρίδης Ευάγγελος
Αγαπίου Νικόλαος
ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
Τσαβαρής Ιωάννης
Μανωρίτης Πέτρος

Τα πρακτικά τηρούνται από την υπάλληλο του Δ.Λ.Τ. Σαλαμίνας Δημητριάδη Ελευθερία ΠΕ 1 Διοικητικού.
Αριθμός Απόφασης: 10/2021

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση για τις ενέργειες του Δ.Λ.Τ.Σ. σχετικά με το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ»
Συνεχίζεται η συνεδρίαση και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Σ. κ. Ελευσινιώτης Δημήτριος εισηγείται το θέμα που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη που αφορά στην ενημέρωση του σώματος για τις ενέργειες του Δ.Λ.Τ.Σ. σχετικά με το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ.
Πριν την συζήτηση του παρόντος θέματος είχε αποχωρήσει η κα Μπίλλια Ελένη.
Ο Πρόεδρος λαμβάνοντας υπόψη την με αριθμό 18/2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ενημέρωσε τα εναπομείναντα μέλη για τις εξελίξεις του εν λόγω προγράμματος και επιπρόσθετα για την λύση 3 συμβάσεων ως εξής:

  1. Συμφωνητικό Λύσης Σύμβασης με Α.Π. 107/248 του συμφωνητικού «Παροχή επιστημονικής υπηρεσίας με τίτλο Τεχνικός Σύμβουλος Δ.Λ.Τ. Σαλαμίνας» μεταξύ Δ.Λ.Τ.Σ. και ΕΜΜ Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ διότι ο ανάδοχος δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει και να παραδώσει εμπρόθεσμα και συμβατικά έως 31-12-2020 ως όφειλε.
  2. Συμφωνητικό Λύσης Σύμβασης με Α.Π. 107/247 του συμφωνητικού «Μελέτη για το Πρόγραμμα Έργων Λιμένων (ΠΕΑΛ) Βουρκαρίου και Φανερωμένης» μεταξύ Δ.Λ.Τ.Σ. και Συνεργαζόμενου Γραφείο Μελετών «Χριστιάννα Μαμάτση-Νικόλαος Δ. Γούναρης-Παναγιωτόπουλος Γ. Εμμανουήλ» για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτό.
  3. Συμφωνητικό Λύσης Σύμβασης με Α.Π. 107/249 του συμφωνητικού «Μελέτη για το Πρόγραμμα Έργων Λιμένων (ΠΕΑΛ) Παλουκίων» μεταξύ Δ.Λ.Τ.Σ. και Συνεργαζόμενου Γραφείο Μελετών «Χριστιάννα Μαμάτση- Νικόλαος Δ. Γούναρης-Παναγιωτόπουλος Γ. Εμμανουήλ» για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτό.
    Το Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Σ. αφού άκουσε όσα είπε ο Πρόεδρος και έλαβε υπόψη του τα παραπάνω και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Σε επόμενα Διοικητικά Συμβούλια το σώμα να ενημερώνεται για τυχόν περαιτέρω εξελίξεις σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ.

Έτσι συντάχθηκε και υπογράφτηκε.
Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Ελευσινιώτης
Τα Μέλη
Ευσταθίου Σπυρίδωνας (Αντ/ρος)
Διπλαρίδης Ευάγγελος
Αγαπίου Νικόλαος

Σαλαμίνα, 15/04/2021
Ακριβές Αντίγραφο


Ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ.Σ.
Δημήτριος Ελευσινιώτης

error: Content is protected !!