Παραχώρηση παραλιών από τους Δήμους: Οι 7 αλλαγές στην ΚΥΑ (ΦΕΚ) Παραχώρηση παραλιών από τους Δήμους: Οι 7 αλλαγές στην ΚΥΑ (ΦΕΚ)
Σημαντικές διαφοροποιήσεις στο θεσμικό πλαίσιο για την παραχώρηση χρήσης των παραλιών θα ισχύσουν φέτος το καλοκαίρι. Η Κυβέρνηση, με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που... Παραχώρηση παραλιών από τους Δήμους: Οι 7 αλλαγές στην ΚΥΑ (ΦΕΚ)

Σημαντικές διαφοροποιήσεις στο θεσμικό πλαίσιο για την παραχώρηση χρήσης των παραλιών θα ισχύσουν φέτος το καλοκαίρι.

Η Κυβέρνηση, με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που δημοσιεύθηκε στην  Εφημερίδα της Κυβερνησεως (Φ.Ε.Κ. Β’ 1798) τροποποίησε την ισχύουσα ΚΥΑ σε επτά σημεία και συγκεκριμένα:

Ι] Καταργείται η περ.α’ της παρ.4 του αρ.3, η οποία αναφέρεται στην προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας.

ΙΙ] Τροποποιείται η 4η παρ. του αρ.5 ως εξής: « Αν μεταξύ των χώρων που ασκείται η δραστηριότητα της επιχείρησης και των κοινόχρηστων χώρων του πρώτου εδαφίου της παρούσας παρεμβάλλεται οδός, η ιδιότητα του όμορου διατηρείται ».

ΙΙΙ] Η παρ.α’ του αρ.17 τροποποιείται ως εξήςΟι Δήμοι στη χωρική τους αρμοδιότητα, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τόσο τις απευθείας μισθώσεις έκτασης αιγιαλού και παραλίας, όσο και τις μισθώσεις μέσω δημοπρασιών έως την 30η Ιουνίου 2021.  Από 1η Ιουλίου έως 31 Αυγούστου 2021 οι μισθώσεις παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας θα διενεργούνται αποκλειστικά από τις αρμόδιες Κτηματικές Υπηρεσίες. Οι Δήμοι οφείλουν να αποστείλουν όλες τις εκκρεμείς αιτήσεις, για τις οποίες δεν έχει συνταχθεί σύμβαση παραχώρησης, από τον Δήμο, μέχρι 30 Ιουνίου 2021, στις αρμόδιες κατά χώρο Κτηματικές Υπηρεσίες έως τις 5 Ιουλίου.

IV] Η παρ.β’ του αρ.17 τροποποιείται ως εξής: « β) Για το έτος 2021 το ύψος του καταβαλλόμενου ανταλλάγματος καθορίζεται σε ποσοστό 60 % του υπολογισθέντος ανταλλάγματος, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του αρ.7 της παρούσας ΚΥΑ. Το αντάλλαγμα αποδίδεται σύμφωνα με την παρ.7 του αρ.15 του ν.2971/2001 »

V] Η παρ.στ’ του αρ.17 τροποποιείται ως εξής: « στ) Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2021, στα όμορα προς τον αιγιαλό και την παραλία, λιμνοθάλασσα, λίμνη ή πλεύσιμο ποταμό, ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια διαμερίσματα της υποπερ. γγ’ της περ.β’ της παρ. 2 του αρ.1 του ν.4276/2014, τα οποία λειτουργούν νόμιμα, μπορεί να παραχωρείται με αντάλλαγμα η απλή χρήση αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή παρόχθιας ζώνης, χωρίς δημοπρασία, τηρουμένων των περιορισμών και προϋποθέσεων των παρ. 3, 4, 5 περ. α’, 6, 7, 8, 9, 10, 11 και 12 του αρ.13 του ν.2971/2001. »

VI] Ομοίως, η παρ.ζ’ του ιδίου ως άνω άρθρου τροποποιείται ως εξής: « ζ) Εξαιρετικά για το έτος 2021 το αντάλλαγμα για τις παραχωρήσεις των αρ. 13 και 13Α του ν.2971/2001, όπως αυτό ρυθμίζεται στην παρ.7 του αρ.15 του ιδίου νόμου, αποδίδεται κατά 70 % στον οικείο ΟΤΑ και κατά 30 % στο Δημόσιο »

VII] Η παρ.η’ του αρ.17 τροποποιείται ως εξής: « η) Ειδικά για το έτος 2021, στην περίπτωση κατά την οποία, είτε οι ίδιοι οι Δήμοι είτε οι υφιστάμενες Δημοτικές Ανώνυμες Εταιρείες τους, του αρ.266 του ν.3463/2006, στις οποίες έχουν μεταβιβάσει το εν λόγω δικαίωμα παραχώρησης, χρησιμοποιούν τους παραχωρηθέντες κοινόχρηστους χώρους, το αντάλλαγμα υπέρ του Δημοσίου ορίζεται σε ποσοστό 10 % επί των ακαθάριστων εσόδων από την άσκηση των δραστηριοτήτων του σκοπού της παραχώρησης, όπως αυτά προκύπτουν από τους ισολογισμούς τους και απαγορεύεται η καταβολή οιουδήποτε ανταλλάγματος προς τους Δήμους. »

Πηγή: airetos.gr

error: Content is protected !!