Μία ελληνική και δυο γερμανικές εταιρείες, συνεργάζονται για να αναπτύξουν νέα ηλιακά συστήματα χαμηλού κόστους Μία ελληνική και δυο γερμανικές εταιρείες, συνεργάζονται για να αναπτύξουν νέα ηλιακά συστήματα χαμηλού κόστους
Μία ελληνική και δυο γερμανικές εταιρείες, συνεργάζονται για να αναπτύξουν νέα ηλιακά συστήματα χαμηλού κόστους και αποδοτικής λειτουργίας σε εφαρμογές ενδιαμέσων έως μέσων θερμοκρασιών.... Μία ελληνική και δυο γερμανικές εταιρείες, συνεργάζονται για να αναπτύξουν νέα ηλιακά συστήματα χαμηλού κόστους

Μία ελληνική και δυο γερμανικές εταιρείες, συνεργάζονται για να αναπτύξουν νέα ηλιακά συστήματα χαμηλού κόστους και αποδοτικής λειτουργίας σε εφαρμογές ενδιαμέσων έως μέσων θερμοκρασιών.

   Στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΣΠΑ και στο σκέλος που αφορά παραδείγματα έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη, αναρτήθηκε κείμενο σχετικά με το ερευνητικό έργο SCoSCo. Αφορά σε ηλιακούς συλλέκτες με ακίνητους συγκεντρωτήρες της ηλιακής ακτινοβολίας, για εφαρμογές της ηλιακής ενέργειας στις ενδιάμεσες και μέσες θερμοκρασίες και, όπως γνωστοποιείται, «τα αποτελέσματα του έργου θα παρουσιαστούν σε συνέδρια και θα δημοσιευθούν σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά», χωρίς να δίνονται περισσότερες πληροφορίες.

   Όπως αναφέρεται, στο πλαίσιo της διακρατικής συνεργασίας έρευνας και τεχνολογίας μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας, το Solar Collectors with Static Concentrators (SCoSCo), αποτελεί ένα καινοτόμο ερευνητικό πρόγραμμα, όπου μελετώνται και αναπτύσσονται συστήματα συλλεκτών ηλιακής ακτινοβολίας. Με στόχο την ανάπτυξη ενός ηλιακού θερμικού συλλέκτη χαμηλού κόστους και αποδοτικής λειτουργίας σε εφαρμογές ενδιαμέσων έως μέσων θερμοκρασιών, στο έργο προτείνεται η χρήση στατικών συγκεντρωτήρων, συνδυαζόμενων με κατάλληλους απορροφητές.

   Παράλληλα, πραγματοποιούνται οπτικές προσομοιώσεις σχετικά με τους ηλιακούς συλλέκτες, χρησιμοποιώντας κατάλληλα πακέτα λογισμικού, όπου αξιολογείται η απόδοσή τους βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

   Είναι σημαντικό ότι οι προτεινόμενοι στατικοί συγκεντρωτικοί συλλέκτες κρίνονται αποτελεσματικοί για εφαρμογές που απαιτούνται σε θερμοκρασίες 100°C έως 250°C, όπως βιομηχανικές διεργασίες, ψύξη χώρων, αφαλάτωση, επεξεργασία νερού ή λυμάτων, αλλά και σε υψηλότερες θερμοκρασίες.

   Το έργο εντάσσεται στην Δράση «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας- Γερμανίας», η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΑνΕΚ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους) και υλοποιείται μέσω της γενικής γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΚ).

   Στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος ευδοκιμεί συνεργασία μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών, φορέα με πολύχρονη εμπειρία στα συστήματα ηλιακής ενέργειας, και της ελληνικής εταιρίας ηλιακών συλλεκτών Calpak S.A., με το Solar-Institut Jülich (ειδικό κέντρο στα συγκεντρωτικά ηλιακά συστήματα), καθώς και τις γερμανικές εταιρίες Heliokon GmbH και Hilger GmbH (με εξειδίκευση στα συγκεντρωτικά ηλιακά συστήματα).

    
Επισημαίνεται ότι τόσο η ελληνική, όσο και οι δυο γερμανικές εταιρείες, έχουν εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον για τα νέα, αναπτυσσόμενα ηλιακά συστήματα. Κύρια ευθύνη της γερμανικής πλευράς είναι ο σχεδιασμός της συγκεντρωτικής διάταξης, η επιλογή των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν και ο προσδιορισμός των απαιτήσεων λειτουργίας των νέων συγκεντρωτικών συστημάτων. Η ελληνική πλευρά είναι ο κύριος υποστηρικτής της ιδέας του ερευνητικού σχεδίου και έχει αναλάβει την επίβλεψη της σχεδίασης και κατασκευής, καθώς και την πειραματική μελέτη των συστημάτων σε πραγματικές συνθήκες, σε εξωτερικό χώρο.

   Τα αποτελέσματα του έργου θα παρουσιαστούν σε συνέδρια και θα δημοσιευθούν σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

   Το έργο είναι προϋπολογισμού 342.582,25 ευρώ. 
 
Ε.Παπ. – ΑΠΕ ΜΠΕ

error: Content is protected !!