Αλλαγή στον προγραμματισμό ηλεκτρονικού ραντεβού για εμβολιασμό Αλλαγή στον προγραμματισμό ηλεκτρονικού ραντεβού για εμβολιασμό
και της διαδικασίας επιβεβαίωσης του ραντεβού Αριθμ. 3646/2020 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 2874/01.07.2021 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 5230/24.12.2020 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Ρύθμιση τεχνικών και οργανωτικών... Αλλαγή στον προγραμματισμό ηλεκτρονικού ραντεβού για εμβολιασμό

και της διαδικασίας επιβεβαίωσης του ραντεβού

Αριθμ. 3646/2020 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 2874/01.07.2021


Τροποποίηση της υπό στοιχεία 5230/24.12.2020 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Ρύθμιση τεχνικών και οργανωτικών ζητημάτων για τη λειτουργία του Συστήματος και της Πλατφόρμας Διαχείρισης Συνεδριών Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19, της διαδικασίας επιβεβαίωσης της προγραμματισμένης συνεδρίας, των απαιτούμενων διασυνδέσεων του Συστήματος και της Πλατφόρμας με άλλα πληροφοριακά συστήματα, της διαδικασίας αυθεντικοποίησης, καθώς και κάθε αναγκαίας τεχνικής ή άλλης λεπτομέρειας» (Β’ 5723).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση των άρθρων 1 και 2 της υπ’ αρ. 5230/24.12.2020 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Ρύθμιση τεχνικών και οργανωτικών ζητημάτων για τη λειτουργία του Συστήματος και της Πλατφόρμας Διαχείρισης Συνεδριών Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19, της διαδικασίας επιβεβαίωσης της προγραμματισμένης συνεδρίας, των απαιτούμενων διασυνδέσεων του Συστήματος και της Πλατφόρμας με άλλα πληροφοριακά συστήματα, της διαδικασίας αυθεντικοποίησης, καθώς και κάθε αναγκαίας τεχνικής ή άλλης λεπτομέρειας» (Β’ 5723), ως εξής:

«Άρθρο 1
Λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης Συνεδριών Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19

1. Το Σύστημα Διαχείρισης Συνεδριών Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19, που σχεδιάζεται και λειτουργεί υπό την ευθύνη και εποπτεία της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. έχει ως σκοπό τον προκαθορισμό της ημερομηνίας εμβολιασμού των προσώπων που έχουν εγγραφεί στο Σύστημα Προτεραιοποίησης Εμβολιαζομένων κατά του κορωνοϊού COVID-19.

2. Το Σύστημα Διαχείρισης Συνεδριών Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 διασυνδέεται με το Σύστημα Προτεραιοποίησης Εμβολιαζομένων κατά του κορωνοϊού COVID-19 και με το Εθνικό Μητρώο Ασθενών από τον κορωνοϊό COVID-19 από τα οποία αντλεί, κατά περίπτωση, με ηλεκτρονικό τρόπο, εφαρμόζοντας κατάλληλα τεχνικά μέτρα κρυπτογράφησης, τα ακόλουθα στοιχεία των προς εμβολιασμό προσώπων: α) όνομα, β) επώνυμο, γ) πατρώνυμο, δ) Μητρώνυμο, ε) ημερομηνία γέννησης, στ) ΑΜΚΑ, ζ) ομάδα προς εμβολιασμό, η) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας, ταχυδρομικό κώδικα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και αριθμό κινητού τηλεφώνου), και θ) την ημερομηνία της πλέον πρόσφατης θετικής δια γνωστικής εξέτασης, όπως αυτή έχει καταχωρισθεί στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19, ανάλογα με τα κριτήρια και την κατηγοριοποίηση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών. Στη συνέχεια, το Σύστημα επεξεργάζεται με αυτοματοποιημένο τρόπο τα ανωτέρω στοιχεία και προβαίνει στον προκαθορισμό των συνεδριών εμβολιασμού.

3. Μετά τη διενέργεια της συνεδρίας του εμβολιασμού, τα στοιχεία κάθε προσώπου που εμβολιάστηκε, η ημερομηνία εμβολιασμού, το είδος του εμβολίου και τα στοιχεία συσκευασίας του, τα στοιχεία του επιβλέποντος ιατρού του εμβολιαστικού κέντρου ή του συμβεβλημένου ιατρού των δομών και το εμβολιαστικό κέντρο ή η δομή αποστέλλονται, με ηλεκτρονικό τρόπο, εφαρμόζοντας κατάλληλα τεχνικά μέτρα κρυπτογράφησης, στο Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID- 19.

4. Η Η.ΔΙ.Κ.Α Α.Ε. έχει την υποχρέωση λήψης και διαρ-κούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων και πρόσφορων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων στοιχείων και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή, ενεργώντας σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και, ιδίως, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (ΕΕ L 119) (Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων – ΓΚΠΔ) και του ν. 4624/2019 (Α’ 137).
Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Η.ΔΙ.Κ.Α Α.Ε., ως Υπευθύνης Επεξεργασίας, παρακολουθεί τη συμμόρφωση της σύστασης και λειτουργίας του Συστήματος και της Πλατφόρμας Διαχείρισης Συνεδριών Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ και κάθε άλλης ρύθμισης για την προστασία του ατόμου έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Υπουργείου Υγείας, καθώς και με τους Υπεύθυνους Προστασίας Δεδομένων (DPO) των εκτελούντων την Επεξεργασία, εφόσον τέτοιοι υπεύθυνοι έχουν ορισθεί, κατά τον λόγο της αρμοδιότητάς τους.

Άρθρο 2
Λειτουργία της Πλατφόρμας Διαχείρισης Συνεδριών Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 και διαδικασία επιβεβαίωσης της προγραμματισμένης συνεδρίας

1. Η Πλατφόρμα Διαχείρισης Συνεδριών Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID- 19 λειτουργεί μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) και έχει ως σκοπό την οριστικοποίηση του προγραμματισμού των εμβολιασμών.

2. Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να ελέγξει αν ανήκει σε κάποια από τις ομάδες προς εμβολιασμό, σύμφωνα με τα κριτήρια της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, είτε εισάγοντας τον ΑΜΚΑ και το ονοματεπώνυμό του στην ιστοσελίδα http://emvolio.gov.gr και την αντίστοιχη web/mobile εφαρμογή, είτε αποστέλλοντας γραπτό μήνυμα (SMS) στον 5-ψήφιο κωδικό αποκλειστικής χρήσης (13034).

3. Τα φυσικά πρόσωπα, που πληρούν τα κριτήρια της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, μπορούν να προγραμματίσουν το ραντεβού εμβολιασμού:

α) μέσω της ιστοσελίδας http://emvolio.gov.gr κατόπιν αυθεντικοποίησής τους με τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο ΣΤ’ του Μέρους Α’ του ν. 4727/2020 (Α’ 184), όπου θα μπορούν:

i) να επιβεβαιώνουν τη διαθεσιμότητά τους ως προς την προγραμματισμένη ημερομηνία της συνεδρίας εμβολιασμού που εμφανίζεται στην οθόνη,

ή

ii) να δηλώνουν, σε περίπτωση έλλειψης διαθεσιμότητας εκ μέρους τους, διαφορετική ημερομηνία, επιλέγοντας μια εκ των προτεινόμενων από το σύστημα διαθέσιμων ημερομηνιών.

β) επιβεβαιώνοντας το προτεινόμενο ραντεβού μέσω γραπτού μηνύματος (SMS) στον 5-ψήφιο κωδικό αποκλειστικής χρήσης (13034).
Το φυσικό πρόσωπο λαμβάνει τον μοναδικό κωδικόαριθμό ραντεβού, καθώς και μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης (QR Code), ανάλογα με τον τρόπο που προγραμμάτισε το ραντεβού.

4. Η Πλατφόρμα Διαχείρισης Συνεδριών Εμβολιασμού προγραμματίζει ταυτόχρονα και τον επαναληπτικό εμβολιασμό του φυσικού προσώπου, εφόσον προβλέπεται για το πρόσωπο αυτό επαναληπτικός εμβολιασμός.

5. Τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία του ρα-ντεβού, το φυσικό πρόσωπο λαμβάνει μήνυμα στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο (e-mail) και γραπτό μήνυμα στο κινητό του τηλέφωνο (SMS) υπενθύμισης για την ημέρα και ώρα ραντεβού μαζί με ειδικό σύνδεσμο (link) για την ιστοσελίδα με κατάλληλες οδηγίες προετοιμασίας για τη συνεδρία εμβολιασμού.

6. Κατά την προσέλευσή του στο εμβολιαστικό κέντρο, το φυσικό πρόσωπο δίνει τον κωδικό- αριθμό ραντεβού ή τον μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης (QR Code) και το απαραίτητο ταυτοποιητικό έγγραφο στο προσωπικό του εμβολιαστικού κέντρου. Το προσωπικό, αξιοποιώντας το Σύστημα Διαχείρισης Συνεδριών Εμβολιασμού, σαρώνει τον μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης (QR Code) ή αναζητά με βάση τον κωδικόαριθμό το ραντεβού και το επιβεβαιώνει».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 5230/24.12.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας (Β’ 5723).

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

odigostoupoliti.eu

error: Content is protected !!