ENISA: Η καρδιά της κυβερνοασφάλειας της Ευρώπης χτυπά στην Ελλάδα ENISA: Η καρδιά της κυβερνοασφάλειας της Ευρώπης χτυπά στην Ελλάδα
Οι σύγχρονες προκλήσεις με τα συστήματα επικοινωνίας και πληροφοριών να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της οικονομίας και κοινωνίας έχουν καταστήσει προτεραιότητα για τις... ENISA: Η καρδιά της κυβερνοασφάλειας της Ευρώπης χτυπά στην Ελλάδα

Οι σύγχρονες προκλήσεις με τα συστήματα επικοινωνίας και πληροφοριών να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της οικονομίας και κοινωνίας έχουν καταστήσει προτεραιότητα για τις Βρυξέλλες την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

αρά τον αγώνα ταχύτητας για να καλυφθεί ο χαμένος χρόνος στην ψηφιακή μετάβαση της χώρας μας εν μέσω πανδημίας η Ελλάδα κρατά τα κλειδιά της ψηφιακής ασφάλειας της Ευρώπης.

Ο αναβαθμισμένος ρόλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Κυβερνοασφάλειας (ENISA), που φιλοξενήθηκε για 15 χρόνια στο Ηράκλειο αναδεικνύοντας το υψηλό επίπεδο του ελληνικού επιστημονικού δυναμικού και από το Σεπτέμβριο του 2019 έχει την έδρα του στην Αθήνα, αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία διεύρυνσης της εγχώριας τεχνογνωσίας στην προσπάθεια του εθνικού ψηφιακού μετασχηματισμού.

Την τοποθέτηση του ENISA στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ασφάλεια δικτύων, πληροφοριών και κρίσιμων υποδομών επιβεβαίωσε ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Μαργαρίτης Σχοινάς κατά την συνάντηση του με τον Εσθονό εκτελεστικό διευθυντή του οργανισμού Γιούχαν Λεπασάρ. Οι σύγχρονες προκλήσεις με τα συστήματα επικοινωνίας και πληροφοριών να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της οικονομίας και κοινωνίας έχουν καταστήσει προτεραιότητα για τις Βρυξέλλες την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Η πραγματικότητα λοιπόν της ψηφιακής οικονομίας φέρνει εκ των πραγμάτων τον ENISA στην πρώτη γραμμή διαμόρφωσης των εξελίξεων σε ένα πεδίο, στο οποίο η χώρα μας εισέρχεται δυναμικά.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Κυβερνοασφάλειας δημιουργήθηκε το 2004 για να ενδυναμώσει τη δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών μελών της και της επαγγελματικής κοινότητας να αποφεύγει, να διευθύνει και να ανταποκρίνεται σε προβλήματα που αφορούν την ασφάλεια των δικτύων και πληροφοριών προωθώντας τη συνεργασία ανάμεσα στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Σύμφωνα με τον κανονισμό του ευρωπαϊκού κέντρου εμπειρογνωσίας, οι δράσεις του επικεντρώνονται στα εξής:

α)Την παροχή συμβουλών και βοήθειας στην Επιτροπή και τα Κράτη μέλη όσο αφορά την ασφάλεια των πληροφοριών και την ανάπτυξη του μεταξύ τους διαλόγου με τη βιομηχανία προκειμένου να διευθύνουν προβλήματα σχετικά με την ασφάλεια σε προϊόντα υλικού και λογισμικού
β)Τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων για τα περιστατικά ασφαλείας στην Ευρώπη και τους πιθανούς κινδύνους
γ)Την προώθηση μεθόδων διαχείρισης κρίσεων προκειμένου να ενδυναμώσει τη δυνατότητα να ελέγχουμε απειλές σε θέματα ασφαλείας των πληροφοριών
δ)Την αύξηση της γνώσης και της συνεργασίας ανάμεσα στους διαφορετικούς παράγοντες στο πεδίο της ασφάλειας των πληροφοριών, κυρίως με το αναπτύσσει δημόσιες και ιδιωτικές συνεργασίες με τη βιομηχανία σε αυτό τον τομέα

Ο ENISA παρέχει πρακτικές συμβουλές και λύσεις σε φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα των χωρών της ΕΕ, καθώς και στα θεσμικά όργανα της ΕΕ έχοντας συμβουλευτικό ρόλο στο σχεδιασμό της πολιτικής και της νομοθεσίας της ΕΕ. Με τις δράσεις του συμβάλλει στην ανάπτυξη, μέσω συνεργειών, πανευρωπαϊκών ασκήσεων αντιμετώπισης κρίσεων στον κυβερνοχώρο και εθνικών στρατηγικών ασφάλειας στα δίκτυα. Παράλληλα, συνεργάζεται στενά με την Europol και το Ευρωπαϊκό Κέντρο για τα Εγκλήματα στον Κυβερνοχώρο ενώ βοηθά σειρά οργανισμών της ΕΕ σε θέματα ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών.

Ο στρατηγικός σχεδιασμός του ENISA για την περίοδο 2021-2023 περιλαμβάνει ευέλικτες και καινοτόμες δράσεις ώστε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες του οικοσυστήματος της κυβερνοασφάλειας.

Η διοίκηση του οργανισμού έχει θέσει 7 στρατηγικούς στόχους για την επόμενη διετία. Κεντρικός άξονας είναι οι εξουσιοδοτημένες και δεσμευμένες κοινότητες σε όλο το οικοσύστημα ασφάλεια. Με αυτό τον τρόπο επιχειρείται να διασφαλιστεί η συμπληρωματικότητα των κοινών προσπαθειών, η διεύρυνση συνεργιών και η αποτελεσματική χρήση της τεχνογνωσίας και των πόρων στην κυβερνοασφάλεια, οι οποίες μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσω οργανωμένων αλληλεπιδράσεων μεταξύ όλων των παραγόντων στο οικοσύστημα ασφάλειας.

Δύο ιδιαίτερα σημαντικοί στόχοι είναι η πρόβλεψη των τωρινών και μελλοντικών προκλήσεων ώστε να εκπονηθούν στρατηγικές έγκαιρης αντιμετώπισης βελτιώνοντας την ανθεκτικότητα της ΕΕ σε απειλές και επιθέσεις καθώς επίσης και η αποτελεσματική διαχείριση των πληροφοριών και γνώσεων στον κυβερνοχώρο για λογαριασμό της Ευρώπης.

Σε κάθε περίπτωση, θεωρείται ιδιαίτερης σπουδαιότητας η συνεργασία μεταξύ των επιχειρησιακών παραγόντων εντός της ΕΕ σε περίπτωση μαζικών συμβάντων στον κυβερνοχώρο και η ενίσχυση της αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών για να αποφευχθεί ο κατακερματισμός προσπαθειών σε διασυνοριακές επιθέσεις και κρίσεις μεγάλης κλίμακας. Επιπλέον, ο ENISA θα εντείνει τις προσπάθειες του για να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών σε ασφαλείς ψηφιακές λύσεις αναφορικά με προϊόντα και υπηρεσίες μέσω της ανάπτυξης συστημάτων πιστοποίησης.

imerisia.gr

error: Content is protected !!