Τροπολογίες: για δόμηση σε λιμάνια, … εκτός σχεδίου δόμηση, δασικούς χάρτες Τροπολογίες: για δόμηση σε λιμάνια, … εκτός σχεδίου δόμηση, δασικούς χάρτες
Άρχισε η κατάθεση τροπολογιών, στο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας  για την ανακύκλωση, που ολοκληρώθηκε η επεξεργασία του στην Επιτροπή της Βουλής και... Τροπολογίες: για δόμηση σε λιμάνια, … εκτός σχεδίου δόμηση, δασικούς χάρτες

Άρχισε η κατάθεση τροπολογιών, στο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας  για την ανακύκλωση, που ολοκληρώθηκε η επεξεργασία του στην Επιτροπή της Βουλής και εισάγεται στην Ολομέλεια την Τρίτη 20 Ιουλίου 2021, προκειμένου να ψηφιστεί στο σύνολο του έως την Πέμπτη 22 Ιουλίου 2021.

Ο υπουργός ΠΕΝ Κώστας Σκρέκας ανακοίνωσε ότι θα κατατεθεί με τροπολογία προσθήκη νομοθετική ρύθμιση για το ιδιοκτησιακό στους Δασικούς Χάρτες, ενώ έχουν προαναγγελθεί πλήθος νέων πολεοδομικών και  ενεργειακών τροπολογιών του ΥΠΕΝ. 

Παράλληλα η βουλευτής Χανίων της ΝΔ, Ντόρα Μπακογιάννη ανακοίνωσε ότι  έρχεται  τροπολογία στη Βουλή για την αποσαφήνιση των όρων δόμησης και την  έκδοση οικοδομικών αδειών στα οικόπεδα εκτός σχεδίου και έκτασης μικρότερης των 4 στρεμμάτων, στα οποία ως γνωστόν θα απαγορευτεί η δόμηση στο τέλος του 2022.

Αυλαία με δόμηση στα λιμάνια

Η πρώτη τροπολογία, που κατατέθηκε το βράδυ της Δευτέρας υπογεγραμμένη από τους συναρμόδιους υπουργούς είναι του υπουργείου Ναυτιλίας και αφορά «άδειες δόμησης κατασκευών και εγκαταστάσεων εντός χερσαίας ζώνης λιμένος, μέχρι να εκδοθεί πράξη καθορισμού χρήσεων γης και όρων δόμησης του λιμένα»,  προκειμένου όπως αναφέρει η αιτιολογική έκθεση «η Ελληνική Δημοκρατία να ανταποκριθεί στις ασφυκτικές προθεσμίες ως προς τις διεθνείς υποχρεώσεις της που πηγάζουν κυρίως από  τους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη Συνθήκη Σένγκεν» καθώς υπάρχει υποχρέωση έως την 1η.2.2022 να αδειοδοτήσει και να εγκαταστήσει κτίρια πυλών εισόδου SCHENGEN για τη διενέργεια ελέγχου των προσώπων που εισέρχονται και εξέρχονται από το ελληνικό έδαφος.

Αδειοδότηση κατασκευών και εγκαταστάσεων εντός χερσαίας ζώνης λιμένος

Ειδικότερα στην τροπολογία που ήδη κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπεται :  «Αδειοδότηση κατασκευών και εγκαταστάσεων εντός χερσαίας ζώνης λιμένος» ότι: «Το άρθρο 137 του ν. 4759/2020 (Α’ 245) αντικαθίσταται ως εξής: «Αρθρο 137 Αδειοδότηση κατασκευών και εγκαταστάσεων εντός χερσαίας ζώνης λιμένος. 1.Επιτρέπεται, μέχρι να εκδοθεί πράξη καθορισμού χρήσεων γης και όρων δόμησης του λιμένα, η εγκατάσταση εντός της χερσαίας ζώνης λιμένος, όπως αυτή ορίζεται στα άρθρα 18 και 19 του ν. 2971/2001 (Α’ 285), κτιρίων είτε συμβατικού τύπου είτε προκατασκευασμένων, ή προσωρινών κατασκευών ή κατασκευών ελαφρού τύπου για τη δημιουργία, επέκταση, επισκευή ή εκσυγχρονισμό των:

α) κτιριακών υποδομών και συνοδών έργων για την προσαρμογή των θαλάσσιων συνοριακών σημείων διέλευσης, προκειμένου οι συνοριακοί έλεγχοι να λαμβάνουν χώρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016 περί κώδικα της Ένωσης σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν),

β) Λιμεναρχείων,

γ) υποδομών εφαρμογής του Διεθνούς Κώδικα για την Ασφάλεια των Πλοίων και των Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ISPS),

δ) χώρων υγιεινής,

ε) χώρων εκδοτηρίων,

χωροταξικές-πολεοδομικές και ενεργειακές ρυθμίσεις»

στ) στεγάστρων και των απαιτούμενων βοηθητικών χώρων των ανωτέρω.

Η έκταση που καλύπτουν οι ανωτέρω κατασκευές δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 10% της χερσαίας ζώνης λιμένος και το ύφος τους δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 4,50 μέτρα για τις μονώροφες κατασκευές και τα 7,50 μέτρα για τις διώροφες κατασκευές. Στις περιπτώσεις κατασκευής κεκλιμένης στέγης το κατά τα ανωτέρω μέγιστο ύφος προσαυξάνεται κατά 1,20 μέτρα. Τα συμβατικού τύπου κτίρια ή προκατασκευασμένα κτίρια ή προσωρινές κατασκευές ή κατασκευές ελαφρού τύπου της παρούσας τοποθετούνται κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης σχετικά με τους ισχύοντες συντελεστές δόμησης και το ποσοστό κάλυψης.

  1. Για την εγκατάσταση των κτιριακών υποδομών προσαρμογής των θαλάσσιων συνοριακών σημείων διέλευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. α) της παρ. 1, κατατίθεται από τον Φορέα Διοίκησης και Εκμετάλλευσης Λιμένα φάκελος που περιλαμβάνει εγχειρίδιο λειτουργικών διαδικασιών, κτιριολογικό πρόγραμμα, αρχιτεκτονικά σχέδια κατόψεων και τοπογραφικό διάγραμμα στις συναρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την παροχή σύμφωνης γνώμης και στον οικείο δήμο για την παροχή απλής γνώμης. Αφού ληφθούν όλες οι προαναφερθείσες γνωμοδοτήσεις, υποβάλλεται, προ της έκδοσης οικοδομικής άδειας, φάκελος δικαιολογητικών με πλήρη σειρά αρχιτεκτονικής μελέτης, τοπογραφικού διαγράμματος και διαγράμματος κάλυψης σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές για έγκριση στην αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής, Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Η ανωτέρω έγκριση υποβάλλεται στο ηλεκτρονικό σύστημα για την έκδοση της οικοδομικής άδειας ως δικαιολογητικό κατά την περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4495/2017 (Α’ 167).
  2. Για την έκδοση των οικοδομικών αδειών των κτιριακών υποδομών της παρ. 2 και κάθε άλλης διοικητικής πράξης που απαιτείται για την έκδοσή τους και για τον έλεγχο της εφαρμογής τους, οι γνωμοδοτήσεις, εγκρίσεις, τα πορίσματα και κάθε άλλου είδους πράξεις οργάνων, συμπερλαμβανομένων των ελεγκτών δόμησης, εκδίδονται εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος και σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της παραπάνω προθεσμίας, θεωρούνται ως θετικά εκδοθείσες. Η οικοδομική άδεια εκδίδεται αποκλειστικά εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος προέγκρισης ή έγκρισης οικοδομικής άδειας.
  3. Με την επιφύλαξη του ενωσιακού δικαίου, για τις κτιριακές υποδομές των θαλάσσιων συνοριακών σημείων διέλευσης, των Λιμεναρχείων και των υποδομών εφαρμογής του κώδικα ISPS δεν απαιτούνται η τήρηση περιβαλλοντικής αδειοδότησης σύμφωνα με τον ν. 4014/2011 (Α’ 209), καθώς και η εφαρμογή του άρθρου 2 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387/2021 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 2239).
  4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος καί Ενέργειας και Ναυτλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται οι κατηγορίες των κατασκευών ή εγκαταστάσεων, για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια δόμησης εντός χερσαίας ζώνης λιμένος και η διαδικασία ελέγχου τους από άποψη ασφάλειας και αισθητικής.»

Νέα τροπολογία για πολεοδομικές άδειες στα οικόπεδα εκτός σχεδίου

Λύση σε ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες οικοπέδων εκτός σχεδίου, έρχεται την εβδομάδα αυτή με τροπολογία που αναμένεται να ψηφιστεί στη Βουλή.

Η βουλευτής Χανίων της ΝΔ, Ντόρα Μπακογιάννη, μιλώντας στο zarpanews προανήγγειλε τη ρύθμιση αυτή, έχοντας δεχτεί το προηγούμενο διάστημα πολλά παράπονα από πολίτες που ήθελαν να χτίσουν σε οικόπεδα εκτός σχεδίου για να προλάβουν την προθεσμία, αλλά δεν μπορούσαν.

Ως γνωστόν, στα οικόπεδα εκτός σχεδίου και έκτασης μικρότερης των 4 στρεμμάτων θα απαγορευτεί η δόμηση στο τέλος του 2022 και πλήθος ιδιοκτητών έχει σπεύσει στις πολεοδομίες για να εκδώσει οικοδομική άδεια.

Όμως, οι πολεοδομίες αδυνατούσαν να εκδώσουν άδειες δόμησης, γιατί δεν είχε ρυθμιστεί με σαφήνεια το νομοθετικό πλαίσιο που θα ξεκαθάριζε, πόσα τετραγωνικά μέτρα μπορεί να χτίσει ο κάθε ιδιοκτήτης, ανάλογα με την έκταση του οικοπέδου του.

Αυτό θα ξεπεραστεί με τη ρύθμιση που έρχεται τώρα, καθώς θα θεσπιστεί μαθηματικός τύπος, βάσει του οποίου θα υπολογίζεται επακριβώς η επιτρεπόμενη επιφάνεια δόμησης. Έτσι, οι πολεοδομίες θα μπορούν να εκδίδουν και πάλι άδειες.

Υπενθυμίζεται ότι οι μεταβατικές διατάξεις (ή αλλιώς “κατά παρέκκλιση”) που επιτρέπουν στους ιδιοκτήτες των οικοπέδων αυτών να χτίσουν, ισχύουν μέχρι τον Δεκέμβριο του 2022. Όσοι προλάβουν να λάβουν έστω και προέγκριση άδειας εντός της προθεσμίας αυτής, θα μπορέσουν να χτίσουν, λαμβάνοντας την οριστική άδεια εντός του 2023.

Η Ντόρα Μπακογιάννη επισήμανε ότι λύνεται ένα ζήτημα που είχε λάβει σημαντικές διαστάσεις στα Χανιά:

“Η σημερινή ρύθμιση από τη κυβέρνηση λύνει ένα μεγάλο πρόβλημα που ταλαιπωρεί την πολεοδομία Χανίων αλλά κυρίως τους πολίτες που δεν μπορούσαν να καταθέσουν για άδειες δόμησης! Χαίρομαι που η κυβέρνηση ανταποκρίθηκε αμέσως και από την άλλη βδομάδα οι πολεοδομίες θα εκδίδουν τις άδειες”, δήλωσε η βουλευτής της ΝΔ.

Η τροπολογία θα διευκρινίζει επίσης, ποιες περιοχές εντάσσονται σε αυτές τις μεταβατικές διατάξεις και θα έχει οριζόντια ισχύ σε όλη τη χώρα χωρίς γεωγραφικές διακρίσεις. Πρόκειται για οικόπεδα με πρόσωπο σε εθνικό, επαρχιακό, δημοτικό ή αγροτικό δρόμο, ή σε σιδηρόδρομο, ή σε απόσταση μέχρι 500 μέτρων από όρια σχεδίου πόλης ή οικισμό.

ecopress.gr

error: Content is protected !!