Παρατείνονται οι καταβολές αναπηρικών συντάξεων και προνοιακών παροχών Παρατείνονται οι καταβολές αναπηρικών συντάξεων και προνοιακών παροχών
Παράταση καταβολής αναπηρικών συντάξεων και προνοιακών παροχών σε χρήμα Παρατείνεται η καταβολή των συντάξεων αναπηρίας και των προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με... Παρατείνονται οι καταβολές αναπηρικών συντάξεων και προνοιακών παροχών

Παράταση καταβολής αναπηρικών συντάξεων και προνοιακών παροχών σε χρήμα

Παρατείνεται η καταβολή των συντάξεων αναπηρίας και των προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ, καθώς και όλων εν γένει των επιδομάτων που χορηγούνται λόγω αναπηρίας, η πιστοποίηση της οποίας πραγματοποιείται από τις υγειονομικές επιτροπές των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)

Αριθμ. 55268 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 3476/29.07.2021
Παράταση καταβολής των συντάξεων αναπηρίας και των προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
Παράταση καταβολής των συντάξεων αναπηρίας και των προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία

Παρατείνεται έως την 30 Σεπτεμβρίου 2021 η καταβολή των συντάξεων αναπηρίας και των προνοιακών παροχών σε χρήμα, σε άτομα με αναπηρία, που χορηγεί ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), καθώς και όλων εν γένει των επιδομάτων που χορηγούνται λόγω αναπηρίας, η πιστοποίηση της οποίας πραγματοποιείται από τις υγειονομικές επιτροπές του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), σύμφωνα με το άρθρο δέκατο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 84) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 6 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020
(Α’ 76) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 120 του ν. 4714/2020 (Α’ 148)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

odigostoupoliti.eu

error: Content is protected !!