Αμοιβή των ιατρών και φαρμακοποιών για εμβολιασμό και ραντεβού Αμοιβή των ιατρών και φαρμακοποιών για εμβολιασμό και ραντεβού
Αμοιβή των ιατρών και φαρμακοποιών για εμβολιασμό και ραντεβού αντίστοιχα Κατ’ οίκον εμβολιασμός και προγραμματισμός ραντεβού εμβολιασμού Με διατάξεις του νόμου 4821/2021 καθορίζεται αποζημίωση των... Αμοιβή των ιατρών και φαρμακοποιών για εμβολιασμό και ραντεβού

Αμοιβή των ιατρών και φαρμακοποιών για εμβολιασμό και ραντεβού αντίστοιχα

Κατ’ οίκον εμβολιασμός και προγραμματισμός ραντεβού εμβολιασμού

Με διατάξεις του νόμου 4821/2021 καθορίζεται αποζημίωση των ιατρών για κάθε διενεργούμενο κατ’ οίκον εμβολιασμό και αμοιβή των φαρμακοποιών και των ιατρών για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία ενημέρωσης και προγραμματισμού ημερομηνίας εμβολιασμού

Οι σχετικές διατάξεις έχουν ως εξής:

Νόμος 4821/2021 – ΦΕΚ Τεύχος A 134/31.07.2021
Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις

Άρθρο 85
Δημόσιες συμβάσεις Υ.Πε. για τη διενέργεια κατ’ οίκον εμβολιασμών

Οι Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών, προκειμένου για την κάλυψη των αναγκών του προσωπικού, το οποίο μετακινείται για τη διενέργεια εμβολιασμών κατ’ οίκον στην γεωγραφική περιοχή ευθύνης τους, σε πολίτες που αδυνατούν να προσέλθουν στα εμβολιαστικά κέντρα λόγω αδυναμίας και πληρούν τα κριτήρια της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, δύνανται κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, να προβαίνουν στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υπηρεσιών μετακίνησης, υπηρεσιών εκμίσθωσης επιβατηγών οχημάτων και κάθε άλλο συναφές με την μετακίνηση ζήτημα.
Η δαπάνη που προκύπτει, βαρύνει τον προϋπολογισμό της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.Π.Ε.), στα γεωγραφικά όρια της οποίας διενεργείται ο εμβολιασμός.

Άρθρο 86
Κατ’ οίκον εμβολιασμοί από ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των Υγειονομικών Περιφερειών και των ΟΤΑ

Για την υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 και για το χρονικό διάστημα μέχρι την 30ή.9.2021, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό όλων των δημόσιων δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και των Τοπικών Μονάδων Υγείας και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των ΟΤΑ δύναται να πραγματοποιεί εμβολιασμούς κατ’ οίκον, για τους πολίτες που αδυνατούν να προσέλθουν στα εμβολιαστικά κέντρα λόγω αδυναμίας και πληρούν τα κριτήρια της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού.

Οι διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών και οι αρμόδιες αρχές των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης είναι υπεύθυνες για την υλοποίηση του προγράμματος των κατ’ οίκον εμβολιασμών στην περιοχή ευθύνης τους, σε συνεννόηση με τους υπεύθυνους συντονισμού επιστημονικής λειτουργίας των Κέντρων Υγείας, τους Υπεύθυνους για τον συντονισμό της λειτουργίας των Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) και τους υπεύθυνους των αρμοδίων υπηρεσιών των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, και σύμφωνα με τις οδηγίες της Κυβερνητικής Επιτροπής Συντονισμού και Διαχείρισης Εμβολιασμού για τον κορωνοϊό COVID-19 της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 50/2019 (Α’ 260), διασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία όλων των δημόσιων δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αρμοδιότητάς τους.

Αναφορικά με την αποζημίωση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού των δημόσιων δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και των Τοπικών Μονάδων Υγείας, που απασχολείται στο πρόγραμμα των κατ’ οίκον εμβολιασμών, εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 266 του ν. 4798/2021 (Α’ 68). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Υγείας καθορίζεται κάθε συναφές θέμα με τον τρόπο προσδιορισμού, καταβολής και εκκαθάρισης της αποζημίωσης του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού και του προσωπικού των ΟΤΑ που συμμετέχει στο πρόγραμμα.

Άρθρο 87
Αποζημίωση ιδιωτών ιατρών για διενέργεια εμβολιασμών – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 52Α του ν. 4764/2020

Τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 3 του άρθρου 52Α του ν. 4764/2020 (Α’ 256) τροποποιούνται ως προς τα ποσά της αποζημίωσης και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Για κάθε διενεργούμενο κατ’ οίκον εμβολιασμό καθορίζεται αποζημίωση των ιατρών και των φορέων υλοποίησης του άρθρου 268 του ν. 4798/2021 ύψους πενήντα (50) ευρώ. Για κάθε εμβολιασμό στο ιατρείο καθορίζεται αποζημίωση των ιατρών ύψους είκοσι (20) ευρώ. Η αποζημίωση καταβάλλεται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., και καλύπτεται με έκτακτη οικονομική επιχορήγηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, λόγω του κορωνοϊού COVID-19 από τις Γενικές Κρατικές Δαπάνες του Υπουργείου Οικονομικών. Η εν λόγω αποζημίωση είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθορίζεται η διαδικασία εκκαθάρισης και αποζημίωσης των ιατρών και των φορέων υλοποίησης του άρθρου 268 του ν. 4798/2021 που συμμετέχουν στον εμβολιασμό.»

Άρθρο 88
Αποζημίωση φαρμακοποιών και ιατρών για προγραμματισμό εμβολιασμών – Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 57 του ν. 4764/2020

Η παρ. 5 του άρθρου 57 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Η αμοιβή των φαρμακοποιών και των ιατρών για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία ενημέρωσης και προγραμματισμού ημερομηνίας εμβολιασμού στο Σύστημα της παρ. 1, ανέρχεται σε δέκα (10) ευρώ. Η αμοιβή εκκαθαρίζεται και καταβάλλεται μόνο εφόσον διενεργηθεί η πρώτη δόση εμβολιασμού του φυσικού προσώπου για το οποίο προγραμματίστηκε ο εμβολιασμός.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη διαδικασία εκκαθάρισης της αμοιβής, με τον τρόπο αμοιβής των φαρμακοποιών και των ιδιωτών ιατρών για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία ενημέρωσης και επιβεβαίωσης της προγραμματισμένης ημερομηνίας εμβολιασμού, καθώς και κάθε συναφές προς το ανωτέρω ζήτημα.

error: Content is protected !!