Νέα προκήρυξη για 779 οπλίτες Νέα προκήρυξη για 779 οπλίτες
ΘΕΜΑ: Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε την πλήρωση επτακοσίων εβδοµήντα... Νέα προκήρυξη για 779 οπλίτες

ΘΕΜΑ: Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

την πλήρωση επτακοσίων εβδοµήντα εννέα (779) θέσεων Οπλιτών Βραχείας
Ανακατάταξης (ΟΒΑ) του Στρατού Ξηράς (οπλιτών και εφέδρων) για βραχεία
περίοδο τριών (3) ετών µε δυνατότητα παράτασης τριών (3) ετών, για τα Όπλα – Σώµατα και τις Ειδικές ∆υνάµεις.

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

error: Content is protected !!