Καθιερώνεται ανώτατο ετήσιο όριο προσλήψεων συμβασιούχων Καθιερώνεται ανώτατο ετήσιο όριο προσλήψεων συμβασιούχων
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Μάκης Βορίδης παρουσίασε το νομοσχέδιο για την καθιέρωση ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με... Καθιερώνεται ανώτατο ετήσιο όριο προσλήψεων συμβασιούχων

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Μάκης Βορίδης παρουσίασε το νομοσχέδιο για την καθιέρωση ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου και τη διαδικασία καθορισμού ανώτατου ορίου.

Αντικείμενο του νομοσχεδίου είναι:

-Η εισαγωγή διαδικασίας του προγραμματισμού προσλήψεων στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) ή σύμβασης μίσθωσης έργου των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης με επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό κατ’ αναλογία της διαδικασίας του τακτικού προσωπικού (άρθρο 51 του ν. 4622/2019), εξαιρώντας την πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών συνθηκών.

-Ο καθορισμός του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού προσλήψεων (περιλαμβανομένων και των παρατάσεων- ανανεώσεων συμβάσεων) του εν λόγω προσωπικού από το Υπουργικό Συμβούλιο Σεπτεμβρίου και η κατανομή του ανά Υπουργείο με απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006.

-Για το 2022, ο περιορισμός του ανωτέρω μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού προσλήψεων κατά 10% σε σχέση με τον αντίστοιχο αριθμό εγκεκριμένων προσλήψεων έτους 2020.

Επιδιωκόμενοι στόχοι του νομοσχεδίου είναι:

-Ο συνολικός εξορθολογισμός της διαδικασίας προγραμματισμού της στελέχωσης των δημοσίων φορέων, παρέχοντας τη δυνατότητα στο Υπουργικό Συμβούλιο να σταθμίσει και να εξισορροπήσει τις ανάγκες τους τόσο σε τακτικό προσωπικό όσο και σε προσωπικό ορισμένου χρόνου που καλύπτει εποχικές, παροδικές ή άλλες πρόσκαιρες ανάγκες.

-Η ευχερέστερη παρακολούθηση της υλοποίησης των προσλήψεων ορισμένου χρόνου, συγκριτικά με το ανώτατο όριο.

-Η διατήρηση των συνολικών επιπέδων απασχόλησης σε σταθερά επίπεδα σε εναρμόνιση με τις εκάστοτε δημοσιονομικές συνθήκες.

-Η τήρηση των δεσμεύσεων της Χώρας στο πλαίσιο της Ενισχυμένης Εποπτείας.

-Η αποφυγή καθυστερήσεων και ο έγκαιρος εντοπισμός των αναγκών που εμφανίζουν εποχικότητα, περιοδικότητα ή άλλο πρόσκαιρο χαρακτήρα από την πλευρά των φορέων με στόχο την άμεση ικανοποίηση τους με το ανάλογο προσωπικό ορισμένου χρόνου.

-Η μείωση του διοικητικού βάρους των φορέων, μέσω της αντικατάστασης της διαδικασίας έγκρισης μεμονωμένων αιτημάτων για πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου.

-Η διατήρηση της ευελιξίας περιοριστικά σε περιπτώσεις ανάγκης.

Εθελοντική απασχόληση και ΜΚΟ
Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Μάκης Βορίδης παρουσίασε επίσης το νομοσχέδιο για τις Οργανώσεις Κοινωνίας Πολιτών και την εθελοντική απασχόληση.

Αντικείμενο του νομοσχεδίου είναι η δημιουργία ενός ενιαίου και σύγχρονου θεσμικού πλαισίου για τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στις εθελοντικές Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις, με κοινωφελή, μη εμπορικό σκοπό (ΜΚΟ) και θεμάτων που αφορούν στην εθελοντική απασχόληση εντός ή εκτός Ελλάδας.

Α. Σχέσεις Κράτους – Κοινωνίας Πολιτών

Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ενιαίο πλαίσιο που να ρυθμίζει συνολικά τις σχέσεις του Κράτους με τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών. Τα τελευταία χρόνια έχουν κατά καιρούς θεσπισθεί σκόρπιες νομοθετικές διατάξεις με αποτέλεσμα να έχουν οδηγήσει σε κατακερματισμό του νομικού πλαισίου για την Κοινωνία των Πολιτών. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι υφίστανται 9 διαφορετικά μητρώα σε αντίστοιχα Υπουργεία που καταγράφουν ΜΚΟ. Μερικά μητρώα περιλαμβάνουν Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις εταιρείες (ΚΟΙΝΣΕΠ) ή Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (ΙΚΕ) που δεν είναι Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, αλλά εταιρείες.

Επιπροσθέτως, συχνές καταγγελίες για καταχρήσεις έχουν οδηγήσει σε άκριτη εξίσωση των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών που παράγουν έργο, με οργανώσεις που εκμεταλλεύτηκαν τα φιλάνθρωπα συναισθήματα της κοινωνίας, με αποτέλεσμα η έννοια ΜΚΟ να είναι συνώνυμη στη λαϊκή συνείδηση με τη διαφθορά και την κακοδιαχείριση.

Το προτεινόμενο νομοσχέδιο επιχειρεί να θέσει ένα ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο διαφάνειας στις σχέσεις του κράτους με τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών μέσω της θέσπισης κοινών κανόνων και της χρήσης ψηφιακών εργαλείων.

Β. Εθελοντισμός

Αναφορικά με την εθελοντική απασχόληση στις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών και στον δημόσιο τομέα το πεδίο είναι αρρύθμιστο και δεν υπάρχει σχετικό κανονιστικό πλαίσιο για το νομικό καθεστώς των εθελοντών και την ασφαλιστική τους κάλυψη. Με το νομοσχέδιο και τη θέσπιση ενός ενιαίου νομοθετικού πλαισίου για τις σχέσεις του Κράτους με την Κοινωνία των Πολιτών και για τον εθελοντισμό, με την ελάχιστη δυνατή κρατική παρέμβαση, τίθενται οι βάσεις προκειμένου η Κοινωνία των Πολιτών να εξελιχθεί ελεύθερα.

Επιδιωκόμενοι στόχοι είναι:

Α. Σχέσεις Κράτους – Κοινωνίας Πολιτών:

-Σύνδεση της κρατικής χρηματοδότησης με την διαφάνεια-εποπτεία-λογοδοσία, αλλά και την ευνοϊκότερη φορολογική μεταχείριση των οργανώσεων που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

-Θέσπιση κοινών αρχών και κριτηρίων διαφάνειας και λογοδοσίας για την κρατική χρηματοδότηση.

-Κεντρική διαχείριση και έλεγχος όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών – προϋποθέσεων για την χρηματοδότηση.

-Δημιουργία δύο ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων, όπου θα καταγράφονται οι Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών που επιθυμούν να εποπτεύονται ως προς την πλήρωση συγκεκριμένων κριτηρίων και προϋποθέσεων διαφάνειας και λογοδοσίας, προκειμένου να λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση.

-Χαρτογράφηση των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών.

-Παροχή κινήτρων για τη δημιουργία ισχυρών Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών και την παροχή δωρεών υπέρ κοινωφελών σκοπών.

Β. Εθελοντισμός:

-Πλήρης κατοχύρωση της εθελοντικής απασχόλησης σε Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών ή στον δημόσιο τομέα, του νομικού καθεστώτος των εθελοντών και της ασφαλιστικής τους κάλυψης.

-Χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος «Εργάνη» για την αναγγελία των εθελοντών, με σκοπό την προστασία, την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας και της υγειονομικής ασφάλειας και την ανάληψη των ευθυνών του φορέα εθελοντικής απασχόλησης.

ergasiakanea.eu

error: Content is protected !!