ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  22ης  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  Συνεδρίασης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  22ης  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  Συνεδρίασης
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σαλαμίνα   24-09-2021ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ                            Αρ.Πρωτ:  – 17120ΤΜΗΜΑ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Έχω την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010,... ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  22ης  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  Συνεδρίασης

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σαλαμίνα   24-09-2021
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ                            Αρ.Πρωτ:  – 17120
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Έχω την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε  με το άρθρο 74 του N.4555/ 2018,   να σας  καλέσω σε  ΤΑΚΤΙΚΗ  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνος, δια ζώσης   την  30η Σεπτεμβρίου   2021, ημέρα  Πέμπτη  και ώρα έναρξης  16.00  στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα Μπόγρη σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/182/ΟΙΚ. 17896/20-09-2021  Κοινή Υπουργική Απόφαση  του Υπ. Ες.,  για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας,  για λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων:

Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των Θυρών, για δημοσιοργράφους και κοινό.

1.-  ΄Εγκριση 4ης  Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος  Δήμου Σαλαμίνας , έτους 2021.

2.-  Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού  Δήμου Σαλαμίνας, οικ. έτους 2021.

3.- Έγκριση  Εσόδων – Εξόδων  Β΄ τριμήνου  έτους 2021  του Δήμου Σαλαμίνας.

4.-  Ορισμός  τακτικών & αναπληρωματικών  μελών Διοικητικού Συμβουλίου  του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου , ορισμός Προέδρου , εκλογή Αντιπροέδρου  και  καθορισμός  της θητείας  του Δ.Σ.

5.- Ορισμός  τακτικών & αναπληρωματικών  μελών Διοικητικού Συμβουλίου  του Ν.Π.Δ.Δ.  με την επωνυμία Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π – Νομικό Πρόσωπο  Δ.Δ.  ΑΘΛΗΣΗΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  & ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ , ορισμός Προέδρου , εκλογή Αντιπροέδρου  και  καθορισμός  της θητείας  του Δ.Σ.

6.- Ορισμός  τακτικών  & αναπληρωματικών  μελών του Ν.Π.Δ.Δ.  με την επωνυμία « ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ », ορισμός  Προέδρου, εκλογή  Αντιπροέδρου και καθορισμός θητείας Δ.Σ.

7.-  Ορισμός  τακτικών  & αναπληρωματικών  μελών του Ν.Π.Δ.Δ.  με την επωνυμία « ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ », ορισμός  Προέδρου, εκλογή  Αντιπροέδρου και καθορισμός θητείας Δ.Σ.

8.- Ορισμός νέου Προέδρου στην  Δημοτική  Επιτροπή  Παιδείας  του  Δήμου Σαλαμίνας.

9.-Έγκριση Απολογισμού  οικ. Έτους 2020  του Ν.Π.Δ.Δ.  με την επωνυμία « ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ».

10.- Αντικατάσταση μέλους  στην Επιτροπή παραλαβής  τροφίμων  και βασικής υλικής  συνδρομής  του προγράμματος ΤΕΒΑ έτους 2021.

11.- Αντικατάσταση μέλους στην  υπ΄αριθμ. 28/2021 απόφαση Δ.Σ. που αφορά την  Επιτροπή  Παραλαβής  Εργασιών Υπηρεσιών  της Δ/νσης Περιβάλλοντος Πρασίνου & Καθαριότητας έτους 2021. 

12.-  Επικαιροποίηση  και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ.  58/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που  αφορά την έγκριση πρόσληψης  προσωπικού  στο πλαίσιο  υλοποίησης  της συγχρηματοδοτούμενης  πράξης: Ίδρυση  και λειτουργία  Κέντρου  Κοινότητας  στον Δήμο Σαλαμίνας. 

13.- Επικαιροποίηση της υπ΄αριθμ. 42/2016 αποφ. Δ.Σ. και Αντικατάσταση του νομίμου εκπροσώπου του Δήμου Σαλαμίνας στο Δημοτικό  Κέντρο  Πρόληψης Υγείας.  

14.-  Ορισμός μελών στο Πρωτοβάθμιο  και το Δευτεροβάθμιο  Συμβούλιο  Επιθεώρησης  Χώρων Ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων  για το έτος 2021.

15.- ΄Εγκριση 1ου  Α.Π.Ε. του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ (ΣΑΤΑ)».

16.-  Έγκριση σημειακής τροποποίησης  του Γ.Π.Σ. που αφορά  την αλλαγή χρήσης  από χώρο εκπαίδευσης  σε χρήση γής  Πολεοδομικό  Κέντρο – Κεντρικές λειτουργίες  Πόλης – Τοπικό Κέντρο Συνοικίας – Γειτονιάς  στο Ο.Τ. 2Β , που περικλέιεται  από τις οδούς  Λ. Σαλαμίνας , Χίου , Αγίας Κυριακής  και Ζωοδόχου Πηγής  στην περιοχή τσάμη του Δήμου Σαλαμίνας.

17.- Επικαιροποίηση  της 190/2018  απόφασης του  Δημοτικού  Συμβουλίου Σαλαμίνας που εγκρίνει την μη εκ νέου  επιβολή της ρυμοτομικής  απαλλοτρίωσης  της ιδιοκτησίας Τσεβά Kων/νου  & Τσεβά  Iωάννη  που καταλαμβάνει τμήματα  των Ο.Τ. 203-204-96-97  στην θέση Μαυρίκι  του Δήμου Σαλαμίνας  με την τροποποίηση  του εγκεκριμένου  ρυμοτομικού σχεδίου  της περιοχής για την άρση  της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης.

18.-   Αποδοχή απόφασης  παραχώρησης τμήματος ακινήτου ΑΚΟΙΠΟΠ.

19.-  Λήψη απόφασης  για την απ’ ευθείας μίσθωση ακινήτου σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 ,περ.ε’ του Ν. 3130/2003  και το Π.Δ. 270/1981 σε συνδυασμό  με τις διατάξεις  των Ν. 3463/2006 και 3852/2010.

20.- Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 80/2021  απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά : Αίτημα έκτακτης ειδικευμένης Επιχορήγησης ποσού 177.660,08€ προς το ΝΠΔΔ ΄Αθλησης Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας Δήμου Σαλαμίνας (ΑΚΟΙΠΟΠ), για την κάλυψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, για την ολοκλήρωση του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ».

21.- Συγκρότηση εκτιμητικής Επιτροπής για τον καθορισμό τέλους  διάθεσης περιπτέρων.

22. – Συγκρότηση Επιτροπής  για την διενέργεια κλήρωσης για την απόδοση  του 30%  των κενωθέντων περιπτέρων του Δήμου.

23.- Συμπλήρωση αναπληρωματικού μέλους στην υπ΄αριθμ. 97/2021 απόφαση  Δ.Σ. που αφορά την  Επιτροπή παρακολούθησης  & παραλαβής  για προμήθειες Τεχνικών Υλικών  εκτός καυσίμων  & Ελαιολιπαντικών.

24.-Εγκριση καταβολής της αξίας σε χρήμα από τη μη χορήγηση της παροχής γάλακτος παρελθόντων ετών (2014 και 2016), στους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου.

25.-‘ Εγκριση καταβολής της αξίας σε χρήμα από τη μη χορήγηση της παροχής Μέσων  Ατομικής  Προστασίας έτους 2020  στους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  ΚΑΠΑΡΑΛΙΩΤΗΣ

error: Content is protected !!