ΕΦΚΑ: Ερχεται νέα πλατφόρμα απονομής συντάξεων – Πώς θα λειτουργεί ΕΦΚΑ: Ερχεται νέα πλατφόρμα απονομής συντάξεων – Πώς θα λειτουργεί
Μέσω της νέα πλατφόρμας απονομής συντάξεων, ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί μεταξύ άλλων να παρακολουθεί της πορείας του έργου που ανατέθηκε σε πιστοποιημένο επαγγελματία και... ΕΦΚΑ: Ερχεται νέα πλατφόρμα απονομής συντάξεων – Πώς θα λειτουργεί

Μέσω της νέα πλατφόρμας απονομής συντάξεων, ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί μεταξύ άλλων να παρακολουθεί της πορείας του έργου που ανατέθηκε σε πιστοποιημένο επαγγελματία και θα έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει αίτηση αναγνώρισης πλασματικών χρόνων ασφάλισης

σκοπό να επιταχυνθεί η διαδικασία και να μειωθούν οι εκκρεμείς συντάξεις. Η νέα πλατφόρμα θα είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης και μέσω αυτής οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αναθέτουν στους πιστοποιημένους λογιστές και δικηγόρους.

Μέσω της νέα πλατφόρμας απονομής συντάξεων, ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί μεταξύ άλλων να παρακολουθεί της πορείας του έργου που ανατέθηκε σε πιστοποιημένο επαγγελματία και θα έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει αίτηση αναγνώρισης πλασματικών χρόνων ασφάλισης.

Ποιοι θα έχουν πρόσβαση

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του υπουργείου Εργασίας, στην νεα πλατφόρμα (https://apps.efka.gov.gr/bAccess/login.xhtml) του e-ΕΦΚΑ θα έχουν πρόσβαση:

  1. οι ενδιαφερόμενοι ασφαλισμένοι ή δικαιοδόχοι,
  2. τα φυσικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο πιστοποιημένων επαγγελματιών, σύμφωνα με τα άρθρα 11, 12 και 13 της υπ’ αρ. 45891/21 (Β’ 2954) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και
  3. οι αρμόδιοι υπάλληλοι του e-ΕΦΚΑ.

Διαδικασία ανάθεσης έργου στους πιστοποιημένους επαγγελματίες

1. Ο ενδιαφερόμενος ασφαλισμένος ή δικαιοδόχος κατά τη διαδικασία υποβολής του αιτήματος συνταξιοδότησης επιλέγει τη δυνατότητα δρομόλογησης του αιτήματός του σε πιστοποιημένο επαγγελματία του μητρώου της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 255 του ν. 4798/2021.

2. Πριν από την υποβολή του αιτήματος χρήσης της υπηρεσίας ανάθεσης του ανωτέρω έργου και για τον σκοπό της κρίσης του αιτήματος, οι ανωτέρω χρήστες ενημερώνονται για τους όρους επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τους διαχειριστές της πλατφόρμας, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 255 του ν. 4798/2021.Εξειδίκευση στοιχείων λειτουργίας και υπηρεσιών της πλατφόρμας

Στην πλατφόρμα ορίζονται ειδικοί ρόλοι διαχειριστών από τις αρμόδιες υπηρεσίες του e- Ε.Φ.Κ.Α ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους.
Οι διαχειριστές έχουν την ευθύνη παραμετροποίησης και προσαρμογής της πλατφόρμας σύμφωνα με τις υπηρεσιακές και επιχειρησιακές ανάγκες που ενδέχεται να προκύψουν κατά την παραγωγική της λειτουργία.

Μετά την ανάθεση του έργου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3, ο πιστοποιημένος επαγγελματίας δύναται να έχει πρόσβαση μέσω της ανωτέρω πλατφόρμας στα δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία του αναθέτοντα ασφαλισμένου ή δικαιοδόχου που τηρούνται σε πληροφοριακά συστήματα του e-ΕΦΚΑ και άλλων φορέων του δημόσιου τομέα, (Μητρώο Πολιτών, φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ κ.λπ.) και τα οποία απαιτούνται για τη διαπίστωση του χρόνου ασφάλισης του ασφαλισμένου ή δικαιοδόχου, τον υπολογισμό του οφειλόμενου ποσού ασφαλιστικών εισφορών, για την αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης και τη σύνταξη των σχετικών βεβαιώσεων και σχεδίων απόφασης που προβλέπονται στην παρ. 1.β. του άρθρου 255 του ν. 4798/2021.

Η ανωτέρω πρόσβαση παρέχει τη δυνατότητα διαχείρισης των στοιχείων απεικόνισης του χρόνου ασφάλισης και ασφαλιστικών οφειλών. Οι απαιτούμενες διασυνδέσεις της πλατφόρμας με άλλα πληροφοριακά συστήματα γίνεται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 και το άρθρο 84 του ν. 4727/2020.

Οι νέες υπηρεσίες της πλατφόρμας για τους ασφαλισμένους

Επιπροσθέτως, μέσω της πλατφόρμας μπορούν να παρέχονται οι ακόλουθες δυνατότητες για την επιτάχυνση της απονομής των συνταξιοδοτικών παροχών:

  • η παρακολούθηση της πορείας του έργου που ανατέθηκε σε πιστοποιημένο επαγγελματία,
  • η υποβολή αίτησης αναγνώρισης πλασματικών χρόνων ασφάλισης,
  • η διαχείριση ραντεβού των πιστοποιημένων επαγ-γελματιών,
  • η καταχώρηση των βεβαιώσεων και σχεδίων απόφασης που προβλέπονται στην παρ. 1.β. του άρθρου 255 του ν.4798/21, τις οποίες συντάσσει ο πιστοποιημένος επαγγελματίας,
  • η τήρηση και επικαιροποίηση του μητρώου πιστοποιημένων επαγγελματιών του άρθρου 255 του ν. 4798/2021,
  •  η δυνατότητα εκπαίδευσης στη χρήση εφαρμογών και μηχανογραφικών συστημάτων των επαγγελματιών μετά την ολοκλήρωση της θεωρητικής εκπαίδευσής τους και πριν την πιστοποίησή τους,
  • εργασίες πρωτοκόλλου για τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.

Επεξεργασία στοιχείων και αιτήσεων

Η έκδοση της πράξης απονομής της συνταξιοδοτικής παροχής και κάθε άλλης διοικητικής πράξης που απαιτείται για την απονομή, διενεργείται από τους υπαλλήλους του e-Ε.Φ.Κ.Α. μέσω του πληροφοριακού συστήματός του.

Οι αρμόδιοι υπάλληλοι του e-Ε.Φ.Κ.Α ανακτούν τις βεβαιώσεις και τα σχέδια αποφάσεων που έχουν συνταχθεί και υπογραφεί από τον πιστοποιημένο επαγγελματία μέσω της ανωτέρω πλατφόρμας, η οποία διασυνδέεται με το πληροφοριακό σύστημα του e-Ε.Φ.Κ.Α., ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση της πράξης απονομής της συνταξιοδοτικής παροχής και κάθε άλλης διοικητικής πράξης που απαιτείται.

Οι αρμόδιοι υπάλληλοι του e-Ε.Φ.Κ.Α. δύναται να επαληθεύουν την ορθότητα των στοιχείων των βεβαιώσεων και των σχεδίων αποφάσεων και μέσω διασύνδεσης με τις βάσεις δεδομένων άλλων φορέων του δημόσιου τομέα, η οποία πραγματοποιείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 και το άρθρο 84 του ν. 4727/2020. Για τον ανωτέρω σκοπό διατίθενται μέσω του ΚΕ.Δ. στον e- Ε.Φ.Κ.Α. διαδικτυακές υπηρεσίες.

Ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων

Οπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση:

1. Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσης, ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) λειτουργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 6 Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και οφείλει να τηρεί όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (ΓΚΠΔ), καθώς και τις διατάξεις του ν. 4624/19.

2. Στο πλαίσιο της λειτουργίας της ανωτέρω πλατφόρμας υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον e-ΕΦΚΑ δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν στις ακόλουθες κατηγορίες Υποκειμένων:

i) φυσικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στο μητρώο πιστοποιημένων επαγγελματιών,

ii) ασφαλισμένοι του e-ΕΦΚΑ,

iii) υπάλληλοι του e-ΕΦΚΑ.

3. Οι κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον e-ΕΦΚΑ για τις ανωτέρω κατηγορίες Υποκειμένων είναι: i) Ως προς τους πιστοποιημένους επαγγελματίες:

α) στοιχεία ταυτοποίησης,

β) στοιχεία επικοινωνίας (κινητό και e-mail),

γ) διεύθυνση έδρας,

δ) αριθμός μητρώου δικηγορικού συλλόγου ή αριθμός επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή – φοροτεχνικού Α΄ τάξης,

ε) οποιοδήποτε προσωπικό δεδομένο τους απαιτείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

ii)Ως προς τους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ:

α) στοιχεία ταυτοποίησης,

β) στοιχεία επικοινωνίας (κινητό και e-mail),

γ) διεύθυνση κατοικίας,

δ) δεδομένα οικογενειακής κατάστασης,

ε) δεδομένα που σχετίζονται με τον εργασιακό βίο (πχ χρόνος έναρξης ασφάλισης, τυχόν στοιχεία σχετικά με ιδιωτική ασφάλιση, έτη απασχόλησης κλπ),

στ) οποιοδήποτε προσωπικό δεδομένο τους σχετίζεται με την εφαρμογή της κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας και το οποίο είναι σε γνώση του e- ΕΦΚΑ βάσει αυτής,

ζ) οποιοδήποτε προσωπικό δεδομένο αναζητήσει μέσω των διασυνδέσεων με τις βάσεις δεδομένων άλλων φορέων του δημόσιου τομέα, που πραγματοποιούνται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) και αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας.

iii) Ως προς τους υπαλλήλους του e-ΕΦΚΑ:

α) στοιχεία ταυτοποίησης,

β) θέση,

γ) λοιπά δεδομένα που προκύπτουν ή σχετίζονται με τη διαδικασία πρωτοκόλλησης που διενεργείται μέσω της πλατφόρμας.

Τα στοιχεία επικοινωνίας των ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ και των πιστοποιημένων επαγγελματιών αντλούνται από το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας του άρθρου 17 του ν. 4704/20 (Α΄ 133), εφόσον είναι καταχωρισμένα. Σε διαφορετική περίπτωση, τα στοιχεία επικοινωνίας των ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ αντλούνται από την ηλεκτρονική αίτηση συνταξιοδότησης και τα στοιχεία επικοινωνίας των πιστοποιημένων επαγγελματιών αντλούνται από τους οικείους Δικηγορικούς Συλλόγους ή το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

4. Για τον σκοπό και τη νομική βάση επεξεργασίας ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 255 του ν. 4798/21. 5. O e-ΕΦΚΑ έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών μέτρων ασφάλειας των πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων, προσωπικού ή μη χαρακτήρα, από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή. 

Κατά τη διεκπεραίωση κάθε διαδικασίας που αφορά στην παραγωγική λειτουργία της πλατφόρμας και περιγράφεται στην παρούσα απόφαση, οι αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ εφαρμόζουν όλα τα οργανωτικά μέτρα που ορίζονται στα προηγούμενα άρθρα. Οι διαχειριστές και χρήστες της ανωτέρω πλατφόρμας έχουν την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον για τον σκοπό που περιγράφεται στην παρούσα απόφαση. 7. Τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται για το χρονικό διάστημα που ορίζεται από τη νομοθεσία περί κοινωνικής ασφάλισης.

imerisia.gr

error: Content is protected !!