Επιτέλους αλλάζουν όλα στα διόδια Επιτέλους αλλάζουν όλα στα διόδια
Αντίστροφη μέτρηση για τα ηλεκτρονικά διόδια με χιλιομετρική χρέωση σε όλη την Επικράτεια, καθώς ολοκληρώθηκε από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών η αναζήτηση χρηματοοικονομικού συμβούλου για... Επιτέλους αλλάζουν όλα στα διόδια

Αντίστροφη μέτρηση για τα ηλεκτρονικά διόδια με χιλιομετρική χρέωση σε όλη την Επικράτεια, καθώς ολοκληρώθηκε από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών η αναζήτηση χρηματοοικονομικού συμβούλου για το έργο εγκατάστασης του συστήματος.

Για την ώρα, μόνο η Ολυμπία Οδός λειτουργεί με αναλογική χρέωση διοδίων και αποτελεί την πρώτη εφαρμογή της χιλιομετρικής χρέωσης σε όλη την Ελλάδα.

Όπως αναφέρει η Απόφαση που υπογράφει ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής, τρεις είναι οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι του έργου προϋπολογισμού 172.360 ευρώ.

Στην Απόφαση με τίτλο: «Εγκατάσταση ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού συστήματος διοδίων, με Σ.Δ.Ι.Τ.», αναφέρεται:

«Ανάθεση, σύναψη και εκτέλεση Σύμβασης παροχής υπηρεσιών Χρηματοοικονομικού Συμβούλου, για την υποβοήθηση της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής Συγκοινωνιακών Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης (ΕΥΔΕ-ΚΣΕΣΠ,) στη διαδικασία δημοπράτησης και ανάθεσης του έργου: «Εγκατάσταση ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού συστήματος διοδίων, με Σ.Δ.Ι.Τ.», σύμφωνα με τη παράγραφο 1 του άρθρου 128 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 4782/21.

1.Έγκριση δέσμευσης προϋπολογισμού ύψους 172.360,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) σε βάρος του Ενάριθμου Έργου 2017ΣΕ 07100027 ΣΑΕ 071.

2.Έγκριση εφαρμογής της διαδικασίας της παραγράφου 1 του άρθρου 128 του ν. 4412/2016.

3.Έγκριση κριτηρίου ανάθεσης.

4.Έγκριση των οικονομικών φορέων που θα συμμετάσχουν στη διαδικασία του άρθρου 128 του ν. 4412/2016.

5.Ορισμός Προϊσταμένης Αρχής και Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

6.Εξουσιοδότηση του Προϊστάμενου της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων κατασκευής Συγκοινωνιακών Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης.

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αποφασίζει την ανάθεση της Σύμβασης παροχής Υπηρεσιών Χρηματοοικονομικού Συμβούλου, για την υποβοήθηση της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής Συγκοινωνιακών Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης, (ΕΥΔΕΚΣΕΣΠ) στη διαδικασία δημοπράτησης και ανάθεσης του έργου:

«Εγκατάσταση ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού συστήματος διοδίων, με Σ.Δ.Ι.Τ.» και:

1.Εγκρίνουμε τη δέσμευση προϋπολογισμού ύψους 172.360,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) σε βάρος του Ενάριθμου Έργου 2021ΣΕ 07100002. Η πίστωση που εγκρίνεται με την απόφαση αυτή, περιορίζεται αυτομάτως στο ποσό του ιδιωτικού συμφωνητικού που θα προκύψει με αντίστοιχη προσαρμογή του Φ.Π.Α. στο ποσό της σύμβασης.

2.Εγκρίνουμε την εφαρμογή της διαδικασίας της παραγράφου 1 του άρθρου 128 του ν. 4412/2016.

3.Εγκρίνουμε ως κριτήριο ανάθεσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

4.Εγκρίνουμε τη συμμετοχή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης του άρθρου 128 του ν. 4412/2016, των κάτωθι οικονομικών φορέων:

α) BPM, Λουίζης Ριανκούρ 64, Πύργος Απόλλων 115 23, Αθήνα,

β) BUSINESS PARTNER – Οικονομικοί και Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι, Δεξαμενής 48 και Ιπποκράτους,14452, Μεταμόρφωση,

γ) ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, Αντώνη Τρίτση 21, Πυλαία, 57001 Θεσσαλονίκη.

5.Ορίζουμε ως Προϊσταμένη Αρχή την Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων κατασκευής Συγκοινωνιακών Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, και ως Διευθύνουσα Υπηρεσία, το τμήμα Γ΄ αυτής.

6.Εξουσιοδοτούμε τον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων κατασκευής Συγκοινωνιακών Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, να προβεί στο σύνολο των απαραίτητων διαδικασιών, και την υπογραφή της Σύμβασης.»

Οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι θα βοηθήσουν την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στην ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου, στην κατάρτιση του χρηματοοικονομικού μοντέλου του έργου και στην του ύψους και των χρονικών διαστημάτων καταβολής των πληρωμών διαθεσιμότητας στον ανάδοχο.

Επίσης, θα συμβάλλει στον εντοπισμό εναλλακτικών δομών χρηματοδότησης του έργου και θα παρέχει συμβουλές μέχρι την οριστικοποίηση και εξασφάλιση της χρηματοδότησης του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης και την υπογραφή των σχετικών δανειακών συμβάσεων για τη διασφάλιση των συμφερόντων της αναθέτουσας αρχής.

Το έργο των ηλεκτρονικών διοδίων έχει ενταχθεί και στο εθνικό σχέδιο ανάκαμψης. Για τα ηλεκτρονικά διόδια, έχουν δεσμευτεί πόροι 65 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το ορόσημο για την ανάθεση της σύμβασης του έργου είναι το δεύτερο τρίμηνο του 2023.»

dikaiologitika.gr

error: Content is protected !!