Προς Ενοικίαση από τον Δήμο ο Βλητικός Σταθμός; Προς Ενοικίαση από τον Δήμο ο Βλητικός Σταθμός;
Η παραχώρηση στον Δήμο του Βλητικού Σταθμού αποτελεί πάγιο αίτημα των κατοίκων του νησιού. Στο προσεχές Δημοτικό συμβούλιο έρχεται σαν 1ο θέμα της ημερήσιας... Προς Ενοικίαση από τον Δήμο ο Βλητικός Σταθμός;

Η παραχώρηση στον Δήμο του Βλητικού Σταθμού αποτελεί πάγιο αίτημα των κατοίκων του νησιού.

Στο προσεχές Δημοτικό συμβούλιο έρχεται σαν 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης η έγκριση των όρων παραχώρησης της χρήσης του Βλητικού Σταθμού στον Δήμο. Ουσιαστικά δηλαδή ο Δήμος θα νοικιάσει τον Βλητικό Σταθμό. Ας δούμε με ποιους όρους διαμορφώνεται το αντάλλαγμα και οι βασικοί όροι της παραχώρησης χρήσης :

Σκοπός: Η βέλτιστη αξιοποίηση του ακινήτου μέσω της δημιουργίας περιβαλλοντικού πάρκου αναψυχής και παρατήρησης της τοπικής ορνιθοπανίδας, με εγκαταστάσεις εφήμερων κατασκευών ελαφρού τύπου από φυσικά υλικά.

Προς εξυπηρέτηση του σκοπού της παραχώρησης ο Δήμος θα προβεί με πλήρη ευθύνη και δαπάνες αυτού στην εκπόνηση των απαραίτητων μελετών, αδειοδοτήσεων και έργων.

Διάρκεια: Η διάρκεια της μεταξύ μας σύμβασης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) έτη από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης για επιπλέον πέντε (5) έτη.

Το περιθώριο υλοποίησης των έργων, και έναρξης λειτουργίας του περιβαλλοντικού πάρκου ορίζεται σε τρία (3) έτη από την υπογραφή της σύμβασης.

Μίσθωμα: Το ετήσιο μίσθωμα για την εκμίσθωση του ακινήτου ορίζεται σε ποσοστό 50% επί των πάσης φύσεων εσόδων, αφαιρουμένων φόρων και τελών, που θα εισπράττει ο Δήμος ή επιχείρησή του από μισθώματα και λοιπές εμπορικές εκμεταλλεύσεις του ακινήτου (π.χ. κυλικεία, εκδηλώσεις, κλπ.), με ελάχιστο ετήσιο εγγυημένο μίσθωμα το ποσό των 15.000 ευρώ για την διάρκεια της τέλεσης των εργασιών, ήτοι για τα πρώτα τρία (3) έτη, το οποίο στην συνέχεια (από το τέταρτο έτος και έπειτα) θα ανέλθει στο ποσό των 40.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τα παραπάνω λοιπόν ενοικιάζουμε σαν Δήμος τον Βλητικό Σταθμό, είμαστε αναγκασμένοι να προχωρήσουμε σε εφήμερες κατασκευές τις οποίες θα πληρώσει ο Δήμος,όπως και το κόστος των μελετών και απαιτούμενων αδειοδοτήσεων. Εκτός των άλλων θα πρέπει να καταβάλουμε συνολικά κατά την διάρκεια της μίσθωσης το συνολικό ποσό κατ’ ελάχιστο των 710.000 ευρώ ( 40.000*(12+5) + 15.000*3)

Στην ουσία μιλάμε λοιπόν για μια κατά βάση επαγγελματική μίσθωση ενός ακινήτου η αξία του οποίου έχει εκτιμηθεί το 2011 στο ποσό του 1.033.735,52 ευρώ και για το οποίο φυσικά θα ήταν ενδιαφέρουσα η παρούσα εκτίμηση του. Όπως επίσης ενδιαφέρουσα θα ήταν, πριν από την υπογραφή της σύμβασης, η παρουσίαση μιας ολοκληρωμένης οικονομοτεχνικής μελέτης για το πως προτίθεται ο Δήμος να αξιοποιήσει το συγκεκριμένο ακίνητο και τι προσδοκά σε οικονομικά οφέλη από την ενοικίαση του ώστε να πληρώνει το ενοίκιο χωρίς επιβάρυνση των δημοτών. Επίσης θα ήταν χρήσιμο να εξεταστεί, αν φυσικά είναι εφικτό, η περίπτωση της αγοράς του.

Δείτε το ενημερωτικό σημείωμα της ΕΤΑΔ προς τον Δήμο

Δείτε το έγγραφο της ΕΤΑΔ για την εκτίμηση της αξίας του Βλητικού το 2011

Περισσότερα επί του θέματος μετά την συζήτηση του στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τρίτης 30/11 το οποίο αναμένεται με ενδιαφέρον.

Νικόλας ο Ψαράς

και για την αντιγραφή Νίκος Γιαννόπουλος

error: Content is protected !!