Προκήρυξη πρόσληψης 469 ατόμων στο υπουργείο πολιτισμού Προκήρυξη πρόσληψης 469 ατόμων στο υπουργείο πολιτισμού
Προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων για την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/503606/19-10-2021 (ΑΔΑ: 6ΤΑ24653Π4-42Ω) ΣΟΧ1/2021 Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού,... Προκήρυξη πρόσληψης 469 ατόμων στο υπουργείο πολιτισμού

Προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων για την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/503606/19-10-2021 (ΑΔΑ: 6ΤΑ24653Π4-42Ω) ΣΟΧ1/2021 Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τετρακοσίων εξήντα εννέα (469) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε Υπηρεσίες αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του Ν. 4765/2021 (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15-1-2021), όπως ισχύουν, για χρονικό διάστημα απασχόλησης από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως 30/4/2022.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση και να επισυνάψουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη διεύθυνση:

https://sox.culture.gov.gr/

Για τη σύνδεση στην εφαρμογή απαιτείται η χρήση των προσωπικών κωδικών taxisnet.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από 30/11/2021 έως 10/12/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 8:00 π.μ.

Τα απαιτούμενα προσόντα, τα κριτήρια κατάταξης, και η διαδικασία πρόσληψης ορίζονται αναλυτικά στην αριθμ. ΥΠΠΟΑ/503606/19-10-2021 Ανακοίνωση (ΑΔΑ: 6ΤΑ24653Π4-42Ω) αναπόσπαστο τμήμα της οποίας αποτελούν το Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) με σήμανση έκδοσης «10-06-2021» και τα Ειδικά Παραρτήματα (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «31-08-2021» και (Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης «07-12-2020».

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ανακοίνωση και τα Παραρτήματα: α) στο δικτυακό τόπο του ΥΠ.ΠΟ.Α (www.culture.gov.gr), β) στη διεύθυνση: https://sox.culture.gov.gr/ και γ) στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (www.diavgeia.gov.gr).

Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής, συνιστάται στους υποψήφιους να μην περιμένουν την τελευταία ημέρα για να υποβάλλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση με τα επισυναπτόμενα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς τυχόν υπερφόρτωση του διαδικτύου ή σφάλμα στη σύνδεση με αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσκολία ή αδυναμία υποβολής αυτών.

Για γενικές διευκρινίσεις σχετικά με την Προκήρυξη και τη συμμετοχή σε αυτή (δικαιολογητικά, τίτλοι σπουδών κτλ.) οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2108226690, 2103808058, 2103805540, 2103805537 και 2103805538, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00 μέχρι 14:00 ή μέσω e-mail στο sox@culture.gr.

odigostoupoliti.eu

error: Content is protected !!