Τεχνολογία και ΕΕ: Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπέρ του ανοικτού λογισμικού Τεχνολογία και ΕΕ: Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπέρ του ανοικτού λογισμικού
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε νέους κανόνες για το λογισμικό ανοιχτού κώδικα, με τους οποίους θα καταστεί δημοσίως προσβάσιμο το λογισμικό της οποτεδήποτε υπάρχουν δυνητικά... Τεχνολογία και ΕΕ: Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπέρ του ανοικτού λογισμικού

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε νέους κανόνες για το λογισμικό ανοιχτού κώδικα, με τους οποίους θα καταστεί δημοσίως προσβάσιμο το λογισμικό της οποτεδήποτε υπάρχουν δυνητικά οφέλη για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες.

   Μια πρόσφατη μελέτη της Επιτροπής σχετικά με τον αντίκτυπο του λογισμικού και υλισμικού ανοικτού κώδικα στην τεχνολογική ανεξαρτησία, στην ανταγωνιστικότητα και στην καινοτομία στην οικονομία της ΕΕ, έδειξε ότι η επένδυση στον ανοιχτό κώδικα οδηγεί κατά μέσο όρο σε τέσσερις φορές υψηλότερες αποδόσεις. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα είναι πλέον σε θέση να δημοσιεύσουν τον πηγαίο κώδικα λογισμικού που έχουν στη διάθεσή τους σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα και με λιγότερη γραφειοκρατία.

   Η επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας Μαρίγια Γκαμπριέλ, δήλωσε ότι «με τους νέους κανόνες, η Επιτροπή θα προσδώσει σημαντική αξία σε εταιρείες, νεοφυείς επιχειρήσεις, φορείς καινοτομίας, πολίτες και δημόσιες διοικήσεις, διαθέτοντας τους ελεύθερα τις οικείες λύσεις λογισμικού. Η απόφαση αυτή θα δώσει επίσης ώθηση στην καινοτομία, με την αξιοποίηση του δημόσια διαθέσιμου κώδικα της Επιτροπής».

   Ένα παράδειγμα για τα οφέλη του ανοιχτού κώδικα είναι η ηλεκτρονική υπογραφή, ένα σύνολο ελεύθερων προτύπων, εργαλείων και υπηρεσιών που βοηθούν τις δημόσιες διοικήσεις και τις επιχειρήσεις να επιταχύνουν τη δημιουργία και την επαλήθευση ηλεκτρονικών υπογραφών που είναι νομικά έγκυρες σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

   Ένα δεύτερο παράδειγμα είναι το LEOS (Legislation Editing Open Software), το λογισμικό που χρησιμοποιείται σε ολόκληρη την Επιτροπή για τη σύνταξη νομικών κειμένων. Το LEOS, το οποίο δημιουργήθηκε αρχικά για την Επιτροπή, αναπτύσσεται τώρα σε στενή συνεργασία με τη Γερμανία, την Ισπανία και την Ελλάδα.

   Όλα τα λογισμικά ανοιχτού κώδικα της Επιτροπής θα είναι πια διαθέσιμα σε ένα μέρος. Η Επιτροπή θα καταστήσει το λογισμικό της διαθέσιμο ως ανοιχτή πηγή σε ένα ενιαίο αποθετήριο, ώστε να διευκολύνει την πρόσβαση σε αυτό και την επαναχρησιμοποίηση του. Πριν καταστεί διαθέσιμο, κάθε λογισμικό θα ελέγχεται ώστε να αποφεύγονται κίνδυνοι που σχετίζονται με την ασφάλεια ή την εμπιστευτικότητα, ζητήματα προστασίας δεδομένων ή παραβιάσεις των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας τρίτων.

   Με την απόφαση αυτή, θα διευκολυνθούν και θα βελτιωθούν πολλές δράσεις. Για τη διάδοση λογισμικού με άδεια ανοιχτού κώδικα δεν θα απαιτείται πλέον απόφαση της Επιτροπής. Όπου είναι δυνατόν, οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα επανεξετάζουν σταδιακά όλα τα λογισμικά που έχουν αναπτυχθεί πριν από την έγκριση των νέων αυτών κανόνων και θα προσδιορίζουν εκείνα που έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν αξία εκτός της Επιτροπής. Η Επιτροπή επιτρέπει πλέον στους προγραμματιστές λογισμικού της να συμβάλλουν σε έργα ανοικτού κώδικα με βελτιώσεις που έχουν αναπτύξει στο πλαίσιο των εργασιών τους.

   ΠΔΡ – ΑΠΕ ΜΠΕ

error: Content is protected !!