Νομοσχέδιο για τον τουρισμό με διατάξεις για εναλλακτικό τουρισμό και ιαματικές πηγές – Πρόστιμα σε όσους ασκούν το επάγγελμα του ξεναγού παράνομα Νομοσχέδιο για τον τουρισμό με διατάξεις για εναλλακτικό τουρισμό και ιαματικές πηγές – Πρόστιμα σε όσους ασκούν το επάγγελμα του ξεναγού παράνομα
Απάντηση στις σύνθετες αναπτυξιακές προκλήσεις στον ελληνικό τουρισμό φιλοδοξεί να δώσει το νομοσχέδιο του υπουργείου Τουρισμού με τίτλο “Πρότυποι Τουριστικοί Προορισμοί Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, Οργανισμοί... Νομοσχέδιο για τον τουρισμό με διατάξεις για εναλλακτικό τουρισμό και ιαματικές πηγές – Πρόστιμα σε όσους ασκούν το επάγγελμα του ξεναγού παράνομα

Απάντηση στις σύνθετες αναπτυξιακές προκλήσεις στον ελληνικό τουρισμό φιλοδοξεί να δώσει το νομοσχέδιο του υπουργείου Τουρισμού με τίτλο “Πρότυποι Τουριστικοί Προορισμοί Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, Ιαματικές Πηγές Ελλάδας και άλλες ρυθμίσεις για την ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης”, που εισάγεται στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή την ερχόμενη Τρίτη.

Με το υπόψη σχέδιο νόμου ρυθμίζονται ζητήματα αρμοδιότητας του υπουργείου Τουρισμού που απασχολούν το σύνολο των εμπλεκομένων με τα τουριστικά πράγματα. Από ζητήματα που αφορούν τους ξεναγούς μέχρι και τη σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Πρότυπων Τουριστικών Προορισμών Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, το εν λόγω νομοσχέδιο φιλοδοξεί να δώσει περεταίρω αναπτυξιακή ώθηση σε έναν κλάδο που φέτος πρόσθεσε 2 επιπλέον μονάδες στο ΑΕΠ της ελληνικής οικονομίας.

Σταχυολογώντας το ξεχωρίζει η σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Πρότυπων Τουριστικών Προορισμών Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, καθώς και Τοπικού/Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης, όπως και η σύσταση ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Ιαματικές Πηγές Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία» (Ι.Π.Ε. Α.Ε.), με στόχο την περεταίρω ανάπτυξη του ιαματικού τουρισμού.

Παράλληλα με γνώμονα τον εμπλουτισμό του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, προωθείται η θέσπιση σήματος επισκέψιμης εγκατάστασης σε ζυθοποιεία, ελαιοτριβεία και τυροκομεία. Στο σημείο αυτό να τονιστεί ότι θεσπίζεται σήμα «Προσβάσιμου Τουριστικού Προορισμού», σήμα «Προσβάσιμης Τουριστικής Επιχείρησης» καθώς και σήμα «τουριστικού καταλύματος φιλικού προς ζώα.

Ειδικότερα το υπόψη σχέδιο νόμου περιλαμβάνει τα εξής:

– Προβλέπεται η σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Πρότυπων Τουριστικών Προορισμών Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, καθώς και Τοπικού/Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης.

– Απονέμεται στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (ο.τ.α.), αρμοδιότητα για τη διαχείριση και προώθηση τουριστικών προορισμών. Η αρμοδιότητα αυτή, ασκείται, μεταξύ άλλων από νομικά πρόσωπα των ο.τ.α. που δύνανται να λειτουργούν ως Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού.

– Θεσπίζονται Πρότυποι Τουριστικοί Προορισμοί Ολοκληρωμένης Διαχείρισης και καθορίζονται κριτήρια και διαδικασίες για τον χαρακτηρισμό περιοχών ως τέτοιων.

– Προβλέπεται η δυνατότητα λειτουργίας των αναφερόμενων δομών ο.τ.α. καθώς και των αστικών εταιρειών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με εταίρους ο.τ.α., ως Οργανισμών Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού.

– Περιγράφονται οι σκοποί των Οργανισμών Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, οι οποίοι δύνανται να συμπράττουν με τους αναφερόμενους φορείς για τη διασφάλιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος μέσω της συνδιαφήμισης, χρηματοδότησης μελετών, κ.α.

– Προβλέπεται, για τους Οργανισμούς Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, δυνατότητα ή υποχρέωση, κατά περίπτωση, σύστασης τοπικού ή περιφερειακού Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης, το οποίο δύναται να εντάσσεται στο Διεθνές Δίκτυο των Παρατηρητηρίων Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, ορίζονται οι αρμοδιότητες των Παρατηρητηρίων καθώς και η υποχρέωση τους για σύνταξη ετήσιου απολογισμού – έκθεσης πεπραγμένων.

– Παρέχεται εξουσιοδότηση για τον καθορισμό με κ.υ.α. των στοιχείων που συνιστούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό μίας περιοχής ως Πρότυπο Τουριστικό Προορισμό Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.

Πρότυποι Τουριστικοί Προορισμοί Ολοκληρωμένης Διαχείρισης ενισχύουν την τουριστική εικόνα της χώρας

Εστιάζοντας στους Πρότυπους Τουριστικούς Προορισμούς Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, πρόκειται για περιοχές οι οποίες συμβάλλουν στην ενίσχυση της τουριστικής εικόνας της χώρας και χρήζουν ιδιαίτερης διαχείρισης. Ο χαρακτηρισμός μιας περιοχής ως Πρότυπου Τουριστικού Προορισμού Ολοκληρωμένης Διαχείρισης βασίζεται, ιδίως, σε κριτήρια όπως τα ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά της περιοχής, το φυσικό και γεωμορφολογικό περιβάλλον, η δυνατότητα ανάπτυξης ειδικών μορφών τουρισμού, ο βαθμός επάρκειας και το επίπεδο προσβασιμότητας σε άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα σε τουριστικές υποδομές, η αρτιότητα του οδικού δικτύου, η γειτνίαση με λιμένες και αεροδρόμια, ο λόγος της συνολικής δυναμικότητας του προορισμού σε κλίνες προς τον μόνιμο πληθυσμό στα γεωγραφικά όρια του προορισμού, η μέση ετήσια πληρότητα των τουριστικών καταλυμάτων του προορισμού, καθώς και το εύρος της τουριστικής περιόδου.

Προώθηση ιαματικού τουρισμού με τη σύσταση εταιρίας με την επωνυμία «Ιαματικές Πηγές Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία» (Ι.Π.Ε)

Σε ό,τι αφορά τη σύσταση ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Ιαματικές Πηγές Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία» (Ι.Π.Ε) σκοπός είναι η διοίκηση, η διαχείριση, η εκμετάλλευση και η αξιοποίηση των φυσικών ιαματικών πόρων και πηγών, καθώς και των εγκαταστάσεών τους και του περιβάλλοντος των ιαματικών πηγών χώρου σε ακτίνα πεντακοσίων (500) μέτρων, η οποία ανήκει στη διαχείριση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.). Οι ιαματικές πηγές, όπως τονίζεται, διέπονται αυτή τη στιγμή από πολλαπλά κατακερματισμένα καθεστώτα ιδιοκτησίας και παραχώρησης του δικαιώματος εκμετάλλευσης. Ο ιδρυόμενος φορέας θα είναι υπεύθυνος για την αναγνώριση, αξιοποίηση, διαχείριση και παραχώρηση των ιαματικών πηγών, θα εξειδικεύεται στη δημιουργία επενδυτικών φακέλων για τη μέγιστη εκμετάλλευση και αξιοποίησή τους, θα μεριμνά για τις εκμισθώσεις, μελέτες κ.λπ., ώστε τα σχετικά επενδυτικά σχέδια να καθίστανται ώριμα προς αξιοποίηση.

Θεσπίζονται πρόστιμα για τους παράνομους ξεναγούς

Αναφορικά με τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου, σχετικά με το επάγγελμα του ξεναγού, επανακαθορίζονται οι βασικές υποχρεώσεις των ξεναγών και το καθεστώς των κυρώσεων που ισχύει για όσους ασκούν το επάγγελμα και παρέχουν τις υπηρεσίες ξεναγού, χωρίς να πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, προβλέπεται, πέραν των ισχυόντων, η επιβολή προστίμου χιλίων (1.000) ευρώ σε όποιον διαφημίζει σε ιστοσελίδες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έντυπο υλικό, ή με οποιοδήποτε άλλον τρόπο την παροχή υπηρεσιών ξενάγησης χωρίς να πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις. Το εν λόγω πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής εντός του έτους, ενώ πενταπλασιάζεται για κάθε επόμενη υποτροπή. Περαιτέρω, επιβάλλεται πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ σε τουριστικές επιχειρήσεις, που διαφημίζουν την παροχή υπηρεσιών ξενάγησης, από πρόσωπο που δεν κατέχει τις νόμιμες προς τούτο προϋποθέσεις. Το πρόστιμο αυτό διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής εντός του έτους. Στο μεταξύ αίρεται η υποχρεωτικότητα διεξαγωγής τουλάχιστον τρεις (3) φορές τον χρόνο των ταχύρρυθμων προγραμμάτων κατάρτισης διάρκειας δύο (2) μηνών για τους μνημονευόμενους δικαιούχους, που επιθυμούν να ασκήσουν το επάγγελμα του ξεναγού και προβλέπεται η δυνατότητα διεξαγωγής τους μέχρι τρείς (3) φορές τον χρόνο, λαμβανομένων υπ’ όψη των διαμορφούμενων ανά χρονική περίοδο αναγκών για ξεναγούς στην αγορά εργασίας.

Επανακαθορίζονται οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων

Σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων αυτές επανακαθορίζονται ως εξής:

α. Παρατείνεται κατά ένα (1) έτος, από τη δημοσίευση του προς ψήφιση σχεδίου νόμου, η προθεσμία για την προσκόμιση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων χιονοδρομικών κέντρων.

β. Επανακαθορίζονται οι διαδικασίες υποβολής φακέλου για την έκδοση άδειας δόμησης καθώς και του σχετικού ελέγχου όσον αφορά στις προδιαγραφές ανέγερσης ή μετατροπής ή επέκτασης εγκαταστάσεων μονάδων ιαματικής θεραπείας και των κέντρων ιαματικού τουρισμού-θερμαλισμού, θαλασσοθεραπείας και αναζωογόνησης.

γ. Καθορίζεται το καθεστώς λειτουργίας, με το ειδικό σήμα που προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία, για τα κέντρα αναζωογόνησης, των οποίων η λειτουργία συνδυάζεται με κύρια τουριστικά καταλύματα ή με εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού ή με σύνθετα τουριστικά καταλύματα ή με Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης και επανακαθορίζονται τα συναφή με τα ανωτέρω θέματα.

Θέσπιση σημάτων επισκέψιμης εγκατάστασης σε ζυθοποιεία, ελαιοτριβεία και τυροκομεία

Στο μεταξύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη σύνδεση του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας με το τουριστικό προϊόν έχει η ρύθμιση της απονομής του σήματος επισκέψιμης εγκατάστασης σε ζυθοποιεία, ελαιοτριβεία και τυροκομεία, με σκοπό την προαγωγή της παροχής υπηρεσιών υποδοχής, ξενάγησης, φιλοξενίας και εστίασης-γευσιγνωσίας σε εγκαταστάσεις που πληρούν τις απαιτούμενες κατά περίπτωση προδιαγραφές, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα. Παράλληλα θεσπίζονται σήματα «Προσβάσιμου Τουριστικού Προορισμού», «Προσβάσιμης Τουριστικής Επιχείρησης» καθώς και «τουριστικού καταλύματος φιλικού προς ζώα συντροφιάς» και παρέχεται η εξουσιοδότηση για τον καθορισμό των κριτηρίων απονομής αυτών, της μορφής και του τύπου τους, της διάρκειας ισχύος τους, προτύπου σύμβασης καθώς και κάθε άλλου σχετικού θέματος.

ΕΟΤ – ΟΤΑ προωθούν την τουριστική προβολή της Ελλάδας

Τέλος αναφορικά με το έργο του ΕΟΤ, σύμφωνα με το νομοσχέδιο διευρύνεται η δυνατότητα του Ε.Ο.Τ. να εκμισθώνει ή να παραχωρεί με ή χωρίς αντάλλαγμα χώρους (εκθεσιακούς ή άλλους) για την προώθηση του ελληνικού τουρισμού, με ρύθμιση των οικείων θεμάτων, βάσει αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Ε.Ο.Τ. καθώς και των σχετικών συμβάσεων. Παραμένοντας στο σκέλο της προβολής του ελληνικού τουρισμού, προβλέπεται για τους ο.τ.α. β ́ βαθμού και κατόπιν έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ο.Τ, η κατάρτιση και εκτέλεση προγραμμάτων τουριστικής προβολής και διαφήμισης, δημόσιων σχέσεων επί τουριστικών θεμάτων και τουριστικών εκδηλώσεων στην ημεδαπή και αλλοδαπή, είτε μόνων τους είτε από κοινού με άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά ή φυσικά πρόσωπα, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. Κατά την υλοποίηση των ανωτέρω προγραμμάτων, οι ο.τ.α. μπορούν να συμμετέχουν εν όλω ή εν μέρει στη σχετική δαπάνη.

ΑΠΕ ΜΠΕ

error: Content is protected !!