Νέα εγκύκλιος της ΑΑΔΕ για τις 36 και 72 δόσεις – Ποιοι μπαίνουν και ποιοι αποκλείονται Νέα εγκύκλιος της ΑΑΔΕ για τις 36 και 72 δόσεις – Ποιοι μπαίνουν και ποιοι αποκλείονται
Τόσο το μικρό ενδιαφέρον των οφειλετών όσο και οι νέες οδηγίες που εκδίδει στο παρά πέντε η ΑΑΔΕ, φέρνουν πιο κοντά το ενδεχόμενο της... Νέα εγκύκλιος της ΑΑΔΕ για τις 36 και 72 δόσεις – Ποιοι μπαίνουν και ποιοι αποκλείονται

Τόσο το μικρό ενδιαφέρον των οφειλετών όσο και οι νέες οδηγίες που εκδίδει στο παρά πέντε η ΑΑΔΕ, φέρνουν πιο κοντά το ενδεχόμενο της παράτασης της προθεσμίας που λήγει στις 26 Ιανουαρίου

Νέες διευκρινίσεις για την ένταξη στη ρύθμιση των 36 -72 δόσεων των πληγέντων από την πανδημία  παρέχει εγκύκλιος του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, η οποία πρέπει να σημειωθεί εκδίδεται στο παρά πέντε της λήξης της προθεσμίας.

Η προθεσμία για την ένταξη στη ρύθμιση λήγει στις 26 Ιανουαρίου και το αξιοπερίεργο είναι πως μέχρι τώρα έχουν υποβάλει αιτήσεις μόλις 50.000 οφειλέτες, από τους περίπου 830.000 που είναι οι δυνητικά δικαιούχοι.

Τόσο το μικρό ενδιαφέρον των οφειλετών όσο και οι νέες οδηγίες που εκδίδει η ΑΑΔΕ, φέρνουν πιο κοντά το ενδεχόμενο της παράτασης, καθώς απομένουν μόνο 7 ημέρες για την αποδοχή της ρύθμισης και 13 μέρες για την πληρωμή της πρώτης δόσης, η οποία ενεργοποιεί τη ρύθμιση.

Η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ

Σύμφωνα με τις νέα εγκύκλιο της ΑΑΔΕ, η οποία εκδόθηκε στις 18 Ιανουαρίου 2022, στη ρύθμιση υπάγονται οφειλές βεβαιωμένες στις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα που, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης και έχουν βεβαιωθεί κατά το διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021.

Τα συγκεκριμένα χρέη, μπορούν, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, να υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις.

Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης ρύθμισης δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 30 ευρώ για ρυθμίσεις οφειλών συνολικού ύψους, συμπεριλαμβανομένων τόκων και προσαυξήσεων, έως 1.000 ευρώ και δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 50 ευρώ για ρυθμίσεις οφειλών συνολικού ύψους, συμπεριλαμβανομένων τόκων και προσαυξήσεων, άνω των 1.000 ευρώ.

Οι οφειλές που ρυθμίζονται σε έως 36 δόσεις δεν έχουν επιτόκιο, ενώ εκείνες που ρυθμίζονται από 37 έως 72 δόσεις τοκίζονται με 2,5% ετησίως. Αν χαθεί η προθεσμία πληρωμής μίας δόσης επιβαρύνεται με επιτόκιο 5%.

Οι προϋποθέσεις

Προϋπόθεση για την ένταξη στη ρύθμιση είναι να πρόκειται για:

 • οφειλέτες φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες, νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που με βάση τον ΚΑΔ επλήγησαν λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19.
 • Οφειλέτες φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες, των οποίων η είτε η σύμβαση εργασίας τους ανεστάλη για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021 λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, 
 • Έλαβαν αποζημίωση ειδικού σκοπού με μονομερή δήλωση, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021.
 • Εντάχθηκαν στο μηχανισμό ενίσχυσης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 31.07.2021.
 • Έλαβαν μειωμένο μίσθωμα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021 και έχουν αποζημιωθεί κατόπιν ελέγχου των δηλώσεων «COVID-19».
 • Ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ οποιοδήποτε διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021.

Το σύνολο των οφειλών

Στη ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών στις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα που έχουν βεβαιωθεί κατά το διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021 και κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν τελούν σε καθεστώς άλλης ρύθμισης ούτε σε αναστολή είσπραξης.
Επίσης, στη ρύθμιση υπάγονται μετά από επιλογή του οφειλέτη:

 • Οφειλές ή δόσεις οφειλών, βεβαιωμένες κατά το χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021, που κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης είναι μη ληξιπρόθεσμες και δεν τελούν σε καθεστώς άλλης ρύθμισης και
 • Οφειλές βεβαιωμένες κατά το χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021, που κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης είναι ληξιπρόθεσμες, τελούν σε αναστολή είσπραξης και δεν τελούν σε καθεστώς άλλης ρύθμισης.
 • Επιπλέον, εντάσσονται στη ρύθμιση, κατόπιν επιλογής του οφειλέτη, ανεξαρτήτως των κριτηρίων και της ημερομηνίας βεβαίωσής τους, οφειλές που δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης και για τις οποίες έχει χορηγηθεί αναστολή είσπραξης ή/και παράταση καταβολής.
 • Κατ’ εξαίρεση, εφόσον πρόκειται για ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που απαγορεύτηκε η λειτουργία τους οποτεδήποτε κατά το χρονικό διάστημα από 27.10.2020 έως 31.7.2021, εντάσσονται στη ρύθμιση, κατόπιν επιλογής του οφειλέτη, οφειλές που βεβαιώθηκαν κατά το διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021 και οφειλές που, ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσης, έληξαν κατά το διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021 και έχουν υπαχθεί από 27.10.2020 έως τις 05.11.2021 σε καθεστώς πάγιας ρύθμισης, υπό τον όρο ότι η ρύθμιση αυτή βρίσκεται σε ισχύ κατά την 05.11.2021.
 • Στη ρύθμιση εντάσσεται με αίτηση του οφειλέτη το σύνολο των οφειλών της πάγιας ρύθμισης που είναι σε ισχύ και οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις της περίπτωσης αυτής. Δεν ρυθμίζεται μέρος των οφειλών αυτών. Εάν στην πάγια ρύθμιση υφίστανται και οφειλές που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας, για αυτές εξακολουθεί να ισχύει η υφιστάμενη πάγια ρύθμιση.
 • Στην περίπτωση αυτή απαιτείται επικοινωνία του φορολογούμενου με την αρμόδια Δ.Ο.Υ. στην οποία είναι βεβαιωμένες οι οφειλές (αυτοπροσώπως ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) προκειμένου να καταχωρηθεί εκ νέου η ρύθμιση για τις υπολειπόμενες οφειλές (ως συνέχεια της προηγούμενης) και να λάβει γνώση για τη νέα Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής (Τ.Ρ.Ο.)
 • Σε περίπτωση που απολεσθεί η ρύθμιση, η οποία περιείχε και οφειλές που ήταν προηγουμένως στην πάγια ρύθμιση, οι εν λόγω οφειλές δύνανται να υπάγονται στην πάγια ρύθμιση δεύτερης ευκαιρίας σύμφωνα με την περίπτωση 1γ. της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του ν. 4152/2013, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 43 του ν. 4646/2019 (Α’ 201), όπως ισχύουν.

Εξαιρέσεις

Στη ρύθμιση δεν δύνανται να υπαχθούν:

 • ο φόρος εισοδήματος φορολογικού έτους 2020
 • οφειλές οι οποίες αφορούν σε ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν με τη σύσταση ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών ή σύμφωνα με άλλες διατάξεις και
 • δόσεις ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βάσει δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής ή κατ’ εφαρμογή του ν. 4469/2017 (Α’ 62).

Υποβολή αίτησης – Καταβολή δόσεων

Η αίτηση για υπαγωγή σε πρόγραμμα ρύθμισης των 36-72 δόσεων υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέχρι και την 26/01/2022 μέσω διαδικτυακής εφαρμογής για όλες τις περιπτώσεις που αυτό υποστηρίζεται τεχνικά και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.

Η ρύθμιση καθίσταται ενεργή και ο οφειλέτης τυγχάνει των ευεργετημάτων αυτής από την εμπρόθεσμη εξόφληση της πρώτης δόσης. Συνακόλουθα, η υπαγωγή του οφειλέτη στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της πρώτης δόσης, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τρεις εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση και σε κάθε περίπτωση καταβάλλεται μέχρι και την 31η/1/2022.

Οι επόμενες δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επομένων μηνών.

Εφόσον δεν εξοφληθεί η πρώτη δόση εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ένταξης στη ρύθμιση, ο αιτών πρέπει να υποβάλει νέα αίτηση προκειμένου να ρυθμίσει τις οφειλές του.

Αίρονται οι κατασχέσεις υπό όρους

Με την υποβολή από τον οφειλέτη αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, τα αποδιδόμενα ποσά από συμψηφισμούς, από παρακρατήσεις αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής και από μέτρα αναγκαστικής είσπραξης μπορούν να καλύπτουν την πρώτη δόση, εφόσον εισπράττονται εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου και δεν πιστώνονται διαφορετικά κατά τις κείμενες διατάξεις.

Στις περιπτώσεις αυτές η διαδικασία επικύρωσης της ρύθμισης και πίστωσης της πρώτης δόσης αυτής ολοκληρώνεται στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα.

Εξαιρετικά για τις περιπτώσεις που υφίσταται αδυναμία διαδικτυακής υποστήριξης, η αίτηση για την υπαγωγή των οφειλών στη ρύθμιση υποβάλλεται, είτε αυτοπρόσωπα είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην Υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης που είναι αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής ή στη Δ.Ο.Υ. που είναι βεβαιωμένη η οφειλή, η οποία σε κάθε περίπτωση υποχρεούται να τη διαβιβάσει αμελλητί στην αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης υπηρεσία.

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει πληροφορίες σχετικά με τις οφειλές του από την επιλογή «Οφειλές εκτός ρύθμισης και πληρωμή» μέσω του συνδέσμου myaade.gr στην “πλατφόρμα πληροφόρησης για τις Οφειλές, Πληρωμές & Επιστροφές” της ΑΑΔΕ (https://www1.aade.gr/). 

Συνυπόχρεοι

Στη ρύθμιση δύνανται να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής με τους ίδιους όρους:

 • ο πρωτοφειλέτης (φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπος στην περίπτωση του νομικού προσώπου).
 • τα πρόσωπα που ευθύνονται μαζί με τον πρωτοφειλέτη κατά το μέρος ευθύνης τους.
 • οι κληρονόμοι αποβιωσάντων οφειλετών, σύμφωνα με το ποσοστό της κληρονομικής τους μερίδας.
 • οι οφειλέτες σύζυγοι ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, για φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων που προέκυψε από την κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος, δεδομένου ότι η ευθύνη καταβολής ανήκει στον κάθε σύζυγο χωριστά για το φόρο που αναλογεί στα εισοδήματά του. Ομοίως και σε περίπτωση άλλων φόρων και τελών που προκύπτουν από κοινή δήλωση.

Η αρμόδια υπηρεσία δύναται να προβαίνει σε δειγματοληπτικούς ελέγχους των δηλωθέντων στοιχείων.

Ευεργετήματα

Η υπαγωγή και συμμόρφωση στη ρύθμιση παρέχει στον οφειλέτη και τα ακόλουθα ευεργετήματα:

 • Χορηγείται σε αυτόν αποδεικτικό ενημερότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του Κ.Φ.Δ..
 • Αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε ή, εφόσον άρχισε, η εκτέλεσή της διακόπτεται. Κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της ρύθμισης αναστέλλεται η παραγραφή του ποινικού αδικήματος κατά παρέκκλιση των χρονικών περιορισμών του άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα.
 • Αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης κινητών ή ακινήτων με την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση αφορά μόνο οφειλές που ρυθμίζονται με τη νέα ρύθμιση.

Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες, πριν από την υπαγωγή στη ρύθμιση, τα αποδιδόμενα όμως ποσά από αυτές λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθμισης, εφόσον εισπράττονται κατά τη διάρκεια αυτής και δεν πιστώνονται διαφορετικά κατά τις κείμενες διατάξεις. Αν ο οφειλέτης απολέσει τη ρύθμιση, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.

Δικαιώματα του Δημοσίου

Ακόμη και μετά την υπαγωγή και συμμόρφωση του οφειλέτη στη ρύθμιση το Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα:

 • να επιβάλλει κατασχέσεις και να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, συμπεριλαμβανομένων των συνυπόχρεων προσώπων ή των εγγυητών, εφόσον η οφειλή δεν είναι διασφαλισμένη,
 • να μην χορηγεί στον οφειλέτη αποδεικτικό ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος επ’ αυτού, ακόμη και αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησής του, εφόσον η οφειλή δεν είναι διασφαλισμένη, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Κ.Φ.Δ.,
 • να προβαίνει σε συμψηφισμό των χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του Δημοσίου και μέχρι του ύψους των οφειλών του κατά το άρθρο 83 του Κ.Ε.Δ.Ε.

Απώλεια της ρύθμισης

Η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, εάν ο οφειλέτης:

 • δεν καταβάλει δύο (2) συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή
 • καθυστερήσει την καταβολή των δύο (2) τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών.

Σε κάθε περίπτωση εάν διαπιστωθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης ότι δεν πληρούνται οι όροι της ρύθμισης, αυτή χάνεται και ο οφειλέτης χάνει τα ευεργετήματα της ρύθμισης.

Αναστολή παραγραφής

Η παραγραφή των οφειλών για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση αναστέλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της ρύθμισης και δεν συμπληρώνεται πριν παρέλθει ένα (1) έτος από τη λήξη αυτής.

sofokleousin.gr

error: Content is protected !!