Φόβος και τρόμος, για μια ακόμη φορά, απέναντι στη Επιτροπή Διαβούλευσης Φόβος και τρόμος, για μια ακόμη φορά, απέναντι στη Επιτροπή Διαβούλευσης
Διαβάζοντας το άρθρο 78 του νόμου για την Τοπική Αυτοδιοίκηση που αναφέρεται στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης δεν μας μένει καμιά απορία γιατί όλες οι... Φόβος και τρόμος, για μια ακόμη φορά, απέναντι στη Επιτροπή Διαβούλευσης

Διαβάζοντας το άρθρο 78 του νόμου για την Τοπική Αυτοδιοίκηση που αναφέρεται στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης δεν μας μένει καμιά απορία γιατί όλες οι Δημοτικές Αρχές των τελευταίων χρόνων διακατέχονται απέναντι της αρνητικά. Δεν την θέλουν βρε αδελφέ. Άλλωστε γιατί να την θέλουν, εφόσον το άγιο πνεύμα της εκλογικής νίκης κατέβηκε και μεταμόρφωσε τους εκάστοτε αιρετούς σε φωτεινούς παντογνώστες που όλα τα ξέρουν . Μπροστά στο θείο αποτέλεσμα της παντογνωσίας τους, με την εκλογή τους, τι μπορούν να τους πουν οι φορείς που προβλέπονται να συμμετάσχουν. Ας δούμε όμως τι ακριβώς λέει ο νόμος.

«Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

1. Στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από πέντε χιλιάδες (5.000) κατοίκους συγκροτείται, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών, δημοτική επιτροπή διαβούλευσης ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες. Η διάρκεια της θητείας της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών. Δημοτική επιτροπή διαβούλευσης μπορεί να συγκροτηθεί και σε μικρότερους δήμους, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως:

α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων,

β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων,

γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών,

δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα,

ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων,

στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων,

ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών,

η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών και

θ) των τοπικών συμβουλίων νέων.

ι) δημότες

Ο συνολικός αριθμός των μελών της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης, πλην της περίπτωσης ι’ και συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη. Στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συμμετέχουν και δημότες, σε αριθμό ίσο με το 1/3 του αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων των περιπτώσεων α’ έως θ’, οι οποίοι ορίζονται μετά από κλήρωση, μεταξύ των εγγεγραμμένων σε ειδικό κατάλογο που τηρείται στο δήμο και στον οποίο μπορεί να εγγράφεται κάθε δημότης που είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του δήμου. Έναν τουλάχιστον μήνα πριν από τη συγκρότηση της επιτροπής, ο δήμαρχος δημοσιεύει υποχρεωτικά με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου πρόσκληση προς τους δημότες για εγγραφή στον ειδικό κατάλογο του προηγούμενου εδαφίου. Οι οριζόμενοι από τον ειδικό κατάλογο αυτό, έχουν δικαίωμα ψήφου, δεν συνυπολογίζονται όμως για την απαρτία της επιτροπής.

Στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης προεδρεύει ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής καλούνται υποχρεωτικά και συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου ο δήμαρχος, οι αντιδήμαρχοι, οι πρόεδροι των νομικών προσώπων του δήμου και οι πρόεδροι των κοινοτήτων του δήμου, καθώς και εκπρόσωποι των τοπικών οργανώσεων των πολιτικών κομμάτων και οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο. Κατά περίπτωση, μπορεί να καλούνται και εκπρόσωποι αρμόδιων κρατικών αρχών.

2. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης:

α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.

β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.

γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.

δ) Μπορεί να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ..

Η διατύπωση γνώμης από τη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου και παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίαση της.

ε) Μπορεί να εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τη διεξαγωγή δημοτικού δημοψηφίσματος.

στ) Διατυπώνει απλή γνώμη επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (Α’ 167).

3. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης και τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις (3) μήνες για άλλα θέματα που εισάγονται προς συζήτηση είτε από τον ίδιο τον πρόεδρο είτε από τους φορείς που συμμετέχουν στην επιτροπή σύμφωνα με τις περ. α’ έως θ’ της παρ. 1 είτε από το 50% συν έναν από τους δημότες που συμμετέχουν στην επιτροπή σύμφωνα με την περ. ι’ της παρ. 1. Η πρόσκληση κοινοποιείται στα μέλη με κάθε πρόσφορο μέσο επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση και περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη, τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης και συνοδεύεται από εισήγηση επί των υπό συζήτηση θεμάτων. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία. Η γραμματειακή υποστήριξη της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης γίνεται από τις υπηρεσίες του δήμου και τηρούνται πρακτικά. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνει τη γνώμη της μετά από σχετική συζήτηση. Στην εισήγηση της αναγράφονται όλες οι γνώμες που διατυπώνονται.

4. Η πρόσκληση και η ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του δήμου και, με μέριμνα του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου, δημοσιοποιείται με κάθε πρόσφορο τρόπο, ιδίως στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι συνεδριάσεις της επιτροπής είναι δημόσιες και η επιτροπή μπορεί με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών της να επιτρέπει να λάβουν το λόγο και πολίτες, πλέον των οριζόμενων, κατά την παρ. 1, ως μελών της, που παρευρίσκονται στη συνεδρίαση.

5. Οι αποφάσεις της επιτροπής διαβούλευσης αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου και εισάγονται υποχρεωτικά προς συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο εντός ενός (1) μήνα από τη λήψη τους.

6. Το δημοτικό συμβούλιο, εντός τριών (3) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών ψηφίζει ή επικαιροποιεί τυχόν υφιστάμενο κανονισμό διαβούλευσης, ο οποίος ρυθμίζει όλα τα θέματα τα σχετικά με τις διαδικασίες διαβούλευσης, τη συμμετοχή φορέων και πολιτών σε αυτή, καθώς και την παρουσίαση των πορισμάτων της διαβούλευσης στο αρμόδιο όργανο του δήμου, που δεν ρυθμίζονται στο παρόν».

Διαβάζοντας τα παραπάνω γίνεται σαφές γιατί και η παρούσα Δημοτική Αρχή δεν θέλει την Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου, διακατεχόμενη από ένα φοβικό, τουλάχιστον, σύνδρομο εναντίον της, αν όχι από πραγματικό τρόμο. Αυτά που θα ακουστούν μπορεί να της χαλάσουν το αφήγημα που θέλει να περάσει στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και να θέσουν σοβαρές αμφιβολίες για αυτό καθώς και για την ορθότητα κάποιων αποφάσεων της. Το χειρότερο όμως είναι ότι θα αναγκασθεί να απαντήσει σε σοβαρά ερωτήματα. “Απελθέτω από εμού το ποτήριον τούτο” μοιάζει να λέει φοβούμενη τυχόν διασυρμό της. Οι φθηνές δικαιολογίες περί μέτρων προστασίας από τον COVID και μη ύπαρξης e-mail των μελών της, επειδή δεν έχουν γνώσεις τεχνολογίας ακόμα και αν για το προηγούμενο διάστημα σε μια τραβηγμένη και υπέρμετρα ελαστική θεώρηση του θέματος θα λέγαμε ότι μπορούσαν και να ισχύουν. Με Δημοτικά συμβούλια όμως των 33 μελών + 2 δια ζώσης πλέον φαντάζουν για γέλια ή καλύτερα για κλάματα. Όπως και τα Νέα Ήθη και οι Σύγχρονες Ιδέες που δείχνουν να βαδίζουν στις ίδιες ακριβώς ατραπούς με Παλιά Ήθη και Αναχρονιστικές Ιδέες. Αυτό όμως που κάνει περισσότερη εντύπωση είναι μια ακόμη αναντιστοιχία λόγων και έργων της Δημοτικής μας Αρχής που διαλαλούσε πριν λίγο καιρό “Δήμος Σαλαμίνας είμαστε όλοι μας” μάλλον για να πάρει LIKES στα προσφιλή της Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και όχι γιατί το πίστευε πραγματικά. Δυστυχώς για το νησί η αναντιστοιχία λόγων και έργων της Δημοτικής Αρχής αρχίζει και γίνεται συνήθεια, προκαλώντας, προς το παρόν, το μειδίαμα (ελαφρύ ειρωνικό χαμόγελο) των δημοτών. Όσο θα συνεχίζεται όμως η παρούσα αντιμετώπιση των πολιτών αυτό το μειδίαμα δεν απέχει πολύ από το να μετατραπεί σε κύμα οργής. Τότε η αντιμετώπισή τους με όπλα του παρελθόντος ,μέσω ανώνυμων σχολίων και ψιθύρων, όπως συμβαίνει τώρα, θα εντείνει την κατάσταση σε σημείο όχι απλά μη αναστρέψιμο, αλλά πανωλεθρίας.

Νικόλας ο ψαράς και για την αντιγραφή

Νίκος Γιαννόπουλος

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

error: Content is protected !!