Προϋπολογισμός 2021: Περιορίστηκε το πρωτογενές έλλειμμα Προϋπολογισμός 2021: Περιορίστηκε το πρωτογενές έλλειμμα
Τη συγκράτηση του πρωτογενούς ελλείμματος στα 10,3 δισ. ευρώ το 2021, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 12,9 δισ. ευρώ και πρωτογενούς ελλείμματος 18,1 δισ.... Προϋπολογισμός 2021: Περιορίστηκε το πρωτογενές έλλειμμα

Τη συγκράτηση του πρωτογενούς ελλείμματος στα 10,3 δισ. ευρώ το 2021, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 12,9 δισ. ευρώ και πρωτογενούς ελλείμματος 18,1 δισ. ευρώ το 2020, επιβεβαιώνουν τα οριστικά στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού την περασμένη χρονιά.

Η βελτιωμένη πορεία των εσόδων σε συνδυασμό με τη συγκράτηση των δαπανών βελτίωσαν σημαντικά το δημοσιονομικό αποτέλεσμα, και στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού (συμπεριλαμβανομένων των τόκων εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους. Το έλλειμμα περιορίστηκε στα 14,872 δισ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 17,487 δισ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2021 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022.

Από τα στοιχεία προκύπτει ότι:

-Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού το 2021 ανήλθε σε 54,878 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,458 δισ. ευρώ ή 2,7%.

Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως: (α) στα αυξημένα φορολογικά έσοδα, παρά το γεγονός ότι λόγω της παράτασης προθεσμίας καταβολής των τελών κυκλοφορίας μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2022 εκτιμάται ότι ποσό ύψους 300 εκατ. ευρώ περίπου που είχε προβλεφθεί να εισπραχθεί το έτος 2021 θα εισπραχθεί τελικά το 2022 και (β) στην είσπραξη, κατά τον μήνα Δεκέμβριο, ποσού 644 εκατ. ευρώ που αφορά έσοδα από ANFA’s, που δεν είχαν προβλεφθεί για το 2021 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού (μαζί με τις επιστροφές φόρων) ανήλθαν σε 59,981 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,901 δισ. ευρώ ή 3,3% έναντι του στόχου.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 48,126 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,266 δισ. ευρώ ή 2,7%.

Ειδικότερα, την περίοδο του Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2021 αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:

α)   ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών κατά 63 εκατ. ευρώ ή 3,8%,

β)   ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 337 εκατ. ευρώ ή 2,3%,

γ)   ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 112 εκατ. ευρώ ή 2,9%,

δ)   ΕΦΚ λοιπών προϊόντων κατά 24 εκατ. ευρώ ή 4,2%,

ε)   Φόροι επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών κατά 55 εκατ. ευρώ ή 11,2%,

στ)  Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών κατά 47 εκατ. ευρώ ή 3,6%,

ζ)   Λοιποί φόροι επί αγαθών κατά 11 εκατ. ευρώ ή 7,1%,

η)   Φόροι και δασμοί επί εισαγωγών κατά 31 εκατ. ευρώ ή 11,4%,

θ)   Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας κατά 103 εκατ. ευρώ ή 4%

     εκ των οποίων : ΕΝΦΙΑ κατά 100 εκατ. ευρώ ή 4%,

ι)   Λοιποί φόροι επί παραγωγής κατά 41 εκατ. ευρώ ή 3,9%,

ια)  Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) κατά 521 εκατ. ευρώ ή 5,4%,

ιβ)  Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρείες (ΝΠ) κατά 207 εκατ. ευρώ ή 6,5%,

ιγ)  Φόροι κεφαλαίου κατά 15 εκατ. ευρώ ή 8,5%,

ιδ)  Μεταβιβάσεις κατά 513 εκατ. ευρώ ή 6,3%,

ιε)  Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών κατά 21 εκατ. ευρώ ή 3,6%,

ιστ) Λοιπά τρέχοντα έσοδα κατά 126 εκατ. ευρώ ή 5,3%

   εκ των οποίων : Eπιστροφές δαπανών κατά 84 εκατ. ευρώ ή 9,5%.

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:

α) ΕΦΚ καπνικών προϊόντων κατά 17 εκατ. ευρώ ή 0,8%,

β) Λοιποί τρέχοντες φόροι κατά 271 εκατ. ευρώ ή 9,9%

     εκ των οποίων :  Φόροι Οχημάτων κατά 307 εκατ. ευρώ ή 17,6%,

γ) Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων κατά 25 εκατ. ευρώ ή 85%.

    Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 5,103 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 443 εκατ. ευρώ από τον στόχο (4,660 δισ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 4,569 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 224 εκατ. ευρώ από τον στόχο (4,793 δισ. ευρώ).

Επιμέρους τον Δεκέμβριο 2021 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 6,402 δισ. ευρώ αυξημένο κατά 1,132 δισ. ευρώ σε σχέση με τον επικαιροποιημένο μηνιαίο στόχο.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 7,235 δισ. ευρώ, αυξημένα έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 1,493 δισ. ευρώ.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 5,194 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 482 εκατ. ευρώ ή 10,2% έναντι του μηνιαίου στόχου, παρά την παράταση της προθεσμίας πληρωμής των τελών κυκλοφορίας μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2022.

Οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2021 ανήλθαν στα 69,750 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1, 157 δισ. ευρώ ή 1,6% έναντι του στόχου (70,907 δισ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022.

Η προσωρινή εικόνα των κυριότερων πληρωμών των μέτρων κατά της πανδημίας για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου, έχει ως εξής:

α) η δαπάνη αποζημίωσης ειδικού σκοπού λόγω της πανδημίας του COVID-19 (μισθωτών) ύψους 2,017 δισ. ευρώ, η οποία πληρώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (κατηγορία μεταβιβάσεων),

β) η επιστρεπτέα προκαταβολή ύψους 1,620 δισ. ευρώ από την κατηγορία των μεταβιβάσεων και 1, 808 δισ. εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ,

γ) η κρατική αποζημίωση εκμισθωτών ύψους 744 εκατ. ευρώ, λόγω μειωμένων μισθωμάτων που λαμβάνουν,

δ) η επιχορήγηση προς τον ΟΠΕΚΑ ύψους 227 εκατ. ευρώ, για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων από την πανδημία,

ε) η ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον COVID-19 στις Περιφέρειες ύψους 741 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ,

στ) η επιδότηση τόκων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων ύψους 117 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ,

ζ) οι δαπάνες σχετικά με το ταμείο εγγυοδοσίας επιχειρήσεων ύψους 220 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ,

η) η επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για προμήθεια πρώτων υλών ύψους 243 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ,

θ) η συνεισφορά του δημοσίου για την αποπληρωμή επιχειρηματικών δανείων πληγέντων δανειοληπτών ύψους 259 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ,

ι) η επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε τουριστικές επιχειρήσεις ύψους 195 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ,

ια) η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών προς τον e-ΕΦΚΑ κατά την εφαρμογή των μέτρων στήριξης εργοδοτών και εργαζομένων ύψους 703 εκατ. ευρώ από την κατηγορία των μεταβιβάσεων,

ιβ) η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών προς τον e-ΕΦΚΑ που σχετίζονται με την επιδότηση πάγιων δαπανών επιχειρήσεων ύψους 243 εκατ. ευρώ,

ιγ) η έκτακτη επιχορήγηση των Δήμων για την αντιμετώπιση της πανδημίας ύψους 101 εκατ. ευρώ,

ιδ) η επιχορήγηση προς τον ΟΑΕΔ για κάλυψη απώλειας εσόδων ύψους 571 εκατ. ευρώ,

ιε) η επιχορήγηση προς τον ΕΟΠΥΥ για την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας, στο πλαίσιο των μέτρων κατά της πανδημίας ύψους 108 εκατ. ευρώ και

ιστ) η επιχορήγηση προς διάφορους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας ύψους 107 εκατ. ευρώ.

Ρεπορτάζ: Κώστας Τσάβαλος – ethnos.gr

error: Content is protected !!