Κλείνουν οι αιτήσεις για τις 1.468 προσλήψεις στους δήμους – Μέχρι πότε η διορία Κλείνουν οι αιτήσεις για τις 1.468 προσλήψεις στους δήμους – Μέχρι πότε η διορία
Οι νέες προσλήψεις αφορούν κυρίως σε επιστημονικό προσωπικό και θα πραγματοποιηθούν στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μέσω ΑΣΕΠ, το επόμενο χρονικό διάστημα. Διορια μέχρι αύριο Πέμπτη... Κλείνουν οι αιτήσεις για τις 1.468 προσλήψεις στους δήμους – Μέχρι πότε η διορία

Οι νέες προσλήψεις αφορούν κυρίως σε επιστημονικό προσωπικό και θα πραγματοποιηθούν στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μέσω ΑΣΕΠ, το επόμενο χρονικό διάστημα.

Διορια μέχρι αύριο Πέμπτη 10/2 στις 16:00, έχουν οι υποψήφιοι για την προκήρυξη μαμούθ του ΑΣΕΠ 13κ2021, που αφορά 1.468 προσλήψεις στους δήμους.

Οι νέες προσλήψεις αφορούν κυρίως σε επιστημονικό προσωπικό και θα πραγματοποιηθούν στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μέσω ΑΣΕΠ, το επόμενο χρονικό διάστημα.

Υποβολή Ηλεκτρονικής Αίτησης – Α΄ Στάδιο

Οι υποψήφιοι, από τη διαδρομή «Πολίτες > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Αίτηση», δημιουργούν ηλεκτρονική αίτηση επιλέγοντας «Νέα Αίτηση».

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν με ακρίβεια και πληρότητα στα αντίστοιχα πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης, τα προσόντα που διαθέτουν (π.χ. τίτλοι σπουδών, γνώση ξένων γλωσσών, γνώση χειρισμού Η/Υ, εργασιακή εμπειρία, εντοπιότητα, ιδιότητες κ.λπ.).

Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στο Α.Σ.Ε.Π. ολοκληρώνεται επιλέγοντας «Οριστικοποίηση».

Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης, η ημερομηνία υποβολής και η ένδειξη κατάστασης «Υποβλήθηκε χωρίς δικαιολογητικά» εμφανίζονται στον Κατάλογο ηλεκτρονικών αιτήσεων. Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που δήλωσαν οι υποψήφιοι.

Εάν οι υποψήφιοι επιθυμούν τη διόρθωση ή συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης η οποία βρίσκεται σε κατάσταση «Υποβλήθηκε χωρίς δικαιολογητικά», πρέπει, εντός των προθεσμιών που ορίζονται στην προκήρυξη ή/και στα σχετικά με την προκήρυξη Δελτία Τύπου / Ανακοινώσεις, από τον Κατάλογο των ηλεκτρονικών αιτήσεων να επιλέξουν (για τη συγκεκριμένη αίτηση) «Ακύρωση». Στη συνέχεια, επιλέγουν «Νέα Αίτηση» για να δημιουργήσουν νέα αίτηση ή «Αντιγραφή», για να δημιουργήσουν ένα αντίγραφο της προηγούμενης (ακυρωμένης) αίτησης, την οποία μπορούν να επεξεργαστούν (να διορθώσουν / συμπληρώσουν) και στο τέλος επιλέγουν εκ νέου «Οριστικοποίηση».

Σε περίπτωση που μετά την οριστικοποίηση της αίτησης ο υποψήφιος δεν επιθυμεί πλέον να συμμετάσχει στη διαγωνιστική διαδικασία, πρέπει να ακυρώσει εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην προκήρυξη την ηλεκτρονική του αίτηση που είναι σε κατάσταση «Υποβλήθηκε χωρίς δικαιολογητικά» και έτσι επιβεβαιώνει την ακύρωση της συγκεκριμένης αίτησης για την εν λόγω προκήρυξη 13Κ/2021. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

• Οι υποψήφιοι αναγράφουν στην ηλεκτρονική αίτηση, κατά σειρά προτίμησης, τους κωδικούς των θέσεων, στις οποίες επιθυμούν να διορισθούν, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαραίτητα προσόντα διορισμού / πρόσληψης. • Οι υποψήφιοι πρέπει να δηλώσουν τα προσόντα (διδακτορικό, μεταπτυχιακό, εμπειρία, δεύτερος τίτλος σπουδών κ.λπ.) στις αντίστοιχες θέσεις της ηλεκτρονικής αίτησης και στο πεδίο «ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ» προκειμένου να μοριοδοτηθούν για τα κριτήρια αυτά.

• Αν ένα από τα προσόντα (π.χ. μεταπτυχιακό, ξένη γλώσσα, εμπειρία) αποτελεί ταυτόχρονα και απαραίτητο πρόσθετο προσόν, που πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι προκειμένου να συμμετέχουν στη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων της προκήρυξης για τις οποίες απαιτείται το προσόν αυτό (βλέπε «ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ» στήλη ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ), είναι υποχρεωτικό να συμπληρώσουν και τον κωδικό που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο προσόν.

Ο κωδικός συμπληρώνεται στο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ», εφόσον οι υποψήφιοι διαθέτουν τα απαραίτητα για την απόδειξή του δικαιολογητικά.

  • Ειδικότερα για τους υποψηφίους της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης:
  • α) Πρέπει να δηλώσουν τα προσόντα (αριθμό ανήλικων τέκνων, τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, τέκνο τρίτεκνης οικογένειας, τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας, εξάμηνα ανεργίας, ηλικία) στις αντίστοιχες θέσεις της ηλεκτρονικής Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 66/31.12.2021 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2485 αίτησης στο πεδίο «ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ» προκειμένου να μοριοδοτηθούν για τα κριτήρια αυτά. Στην περίπτωση που διαθέτουν εμπειρία πρέπει να τη δηλώσουν στις αντίστοιχες θέσεις της ηλεκτρονικής αίτησης, στο πεδίο «ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ» προκειμένου να μοριοδοτηθούν για το κριτήριο αυτό.
  • β) Προκειμένου να συμμετάσχουν ταυτόχρονα και για τις θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με κωδικούς τίτλου 406 και 409 (β΄ Επικουρικός Πίνακας), με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα, πρέπει στην ηλεκτρονική αίτηση της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης να δηλώσουν και τις θέσεις της κατηγορίας Δ.Ε. (β΄ επικουρικός πίνακας κωδ. θέσεων 2213 έως 2220 και 2222 έως 2236), καθώς και τα κριτήρια της ΔΕ κατηγορίας για να μοριοδοτηθούν για τις θέσεις αυτές. Υποβολή Δικαιολογητικών – Β΄ Στάδιο Όσοι υποψήφιοι (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) κληθούν (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄) από το Α.Σ.Ε.Π. και η αίτησή τους είναι σε κατάσταση «Σε αναμονή δικαιολογητικών», πρέπει να προβούν στις παρακάτω ενέργειες:
  • Να εισέλθουν στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Α.Σ.Ε.Π. • Να καταχωρίσουν στις αντίστοιχες καρτέλες του Μητρώου (από τη διαδρομή: Πολίτες > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Μητρώο) τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄). Σε περίπτωση που κάποιο προσόν/κριτήριο/ιδιότητα δεν αντιστοιχεί σε κάποια από τις καρτέλες του Μητρώου, αυτό καταχωρίζεται στην καρτέλα «Άλλο».

Τα αρχεία των παραπάνω δικαιολογητικών επισυνάπτονται σε μορφή pdf, jpg, ή tif μεγέθους έως 2ΜΒ. Διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι που διαθέτουν αρχεία μεγαλύτερα των 2MB, μπορούν να τα χωρίσουν σε μικρότερα αρχεία μεγέθους έως 2MB έκαστο και να τα επισυνάψουν στις αντίστοιχες εγγραφές. Σημειώνεται ότι σε κάθε εγγραφή μπορούν να επισυναφθούν έως και τρία αρχεία.

Οι υποψήφιοι που διαθέτουν περισσότερα αρχεία πρέπει να προσθέσουν πλέον της μίας εγγραφής και να τα επισυνάψουν.

  • Να επιλέξουν την ηλεκτρονική αίτηση της εν λόγω προκήρυξης (από τη διαδρομή: Πολίτες > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Αίτηση / Σε αναμονή Δικαιολογητικών) και να πατήσουν το κουμπί «Επεξεργασία».

Στη συνέχεια, πατώντας το κουμπί της «Επίκλησης», σε όσα πεδία είναι ενεργοποιημένο, να επιλέξουν από το Μητρώο τους τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα προσόντα που έχουν καταχωρίσει στην ηλεκτρονική αίτηση Α΄ Σταδίου.

Σημείωση: Κατά την επεξεργασία της αίτησης του Β΄ Σταδίου δεν είναι δυνατή η προσθήκη νέων προσόντων διαφορετικών από αυτά που επικαλέστηκαν οι υποψήφιοι ότι διαθέτουν με την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής τους κατά το Α΄ στάδιο όπως ούτε και αφαίρεση μέρους αυτών. Δυνατή είναι μόνο η επισύναψη δικαιολογητικών με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια και ιδιότητες που οι υποψήφιοι έχουν δηλώσει στην αίτηση συμμετοχής τους κατά το Α΄ στάδιο.

  • Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι επιθυμούν να διορθώσουν στο Μητρώο τους εγγραφές ή/και τα συνημμένα σε αυτές δικαιολογητικά, τις οποίες έχουν ήδη επικαλεστεί στην ηλεκτρονική τους αίτηση, πρέπει αφού ολοκληρώσουν τις αναγκαίες διορθώσεις, να τις επικαλεστούν εκ νέου στην ηλεκτρονική τους αίτηση.
  • Δικαιολογητικά τα οποία είναι συνημμένα μόνο σε εγγραφές στο Μητρώο, δεν λαμβάνονται υπόψη και δεν αξιολογούνται, εάν κατά το Β΄ Στάδιο δεν γίνει επίκλησή τους και στην ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής. Τέλος, οι υποψήφιοι υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση επιλέγοντας «Οριστικοποίηση» και η ένδειξη της κατάστασης «Υποβληθείσα» εμφανίζεται στον Κατάλογο ηλεκτρονικών αιτήσεων. Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δήλωσαν οι υποψήφιοι.

Εάν οι υποψήφιοι επιθυμούν τη διόρθωση ή συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, η οποία βρίσκεται σε κατάσταση «Υποβληθείσα», πρέπει εντός των προθεσμιών που ορίζονται στην προκήρυξη ή/και στα σχετικά με την προκήρυξη Δελτία Τύπου / Ανακοινώσεις, αφού επιλέξουν την αίτησή τους από τον Κατάλογο των ηλεκτρονικών τους αιτήσεων, να επιλέξουν «Εκ νέου Επεξεργασία».

Η κατάσταση της αίτησής τους αλλάζει «Σε αναμονή δικαιολογητικών», οπότε πρέπει να επιλέξουν «Επεξεργασία», να διορθώσουν / συμπληρώσουν την αίτησή τους και στο τέλος να επιλέξουν εκ νέου «Οριστικοποίηση» αυτής. Συνιστάται κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης να γίνεται αποθήκευση των δεδομένων κατά τακτά χρονικά διαστήματα και όχι πέραν των δέκα λεπτών. Σε κάθε περίπτωση κρίνεται σκόπιμο οι υποψήφιοι, να συμβουλεύονται τον «Οδηγό Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για πολίτες» στην αρχική σελίδα του διαδικτυακού τόπου του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr), όπου παρέχονται ηλεκτρονικά οδηγίες, ειδικά κείμενα βοήθειας και παραδείγματα συμπλήρωσης.

imerisia.gr

error: Content is protected !!