Διευκρινίσεις στους ΟΤΑ για την Πρόσκληση αγροτικής οδοποιίας του “Τρίτσης” Διευκρινίσεις στους ΟΤΑ για την Πρόσκληση αγροτικής οδοποιίας του “Τρίτσης”
Έγγραφο στους Δήμους και στις Περιφέρειες της Χώρας, δια των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, απέστειλε το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, μετά από ερωτήματα που δέχθηκε από διάφορους Δήμους, παρέχοντας διευκρινίσεις για την Πρόκληση ΑΤ05 του Προγράμματος “Αντώνης... Διευκρινίσεις στους ΟΤΑ για την Πρόσκληση αγροτικής οδοποιίας του “Τρίτσης”

Έγγραφο στους Δήμους και στις Περιφέρειες της Χώρας, δια των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, απέστειλε το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, μετά από ερωτήματα που δέχθηκε από διάφορους Δήμους, παρέχοντας διευκρινίσεις για την Πρόκληση ΑΤ05 του Προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης”.

Στην ανωτέρω Πρόσκληση για τη χρηματοδότηση έργων αγροτικής οδοποιίας, όπως η δράση περιγράφεται αναλυτικά στον οδηγό χρηματοδοτήσεων της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. (βλhttps://www.eetaa.gr/), οι Δήμοι καλούνται να υποβάλουν προτάσεις έργων, προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”, στον Άξονα Προτεραιότητας “Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών”.

Η Πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση των Δήμων της Χώρας για την υλοποίηση έργων που αφορούν στη βελτίωση υφιστάμενων δρόμων πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και την εξασφάλιση της εύκολης και ασφαλούς προσπελασιμότητας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, στις αγροτικές περιοχές, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, με την παράλληλη βελτίωση και εκσυγχρονισμό των καλλιεργητικών μεθόδων (πρόσβαση μηχανών, εύκολη διακίνηση της παραγωγής κλπ.).

Ο στόχος είναι:

– η μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων,

– η ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων,

– η ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων,

– η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εκμεταλλεύσεων, με θετικές επιπτώσεις στο αγροτικό εισόδημα.

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης, είναι δυνατή η χρηματοδότηση:

– εργασιών βελτίωσης των υφιστάμενων αγροτικών οδών, όπως

– βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των οδών,

– κατασκευή μικρών τεχνικών έργων (οχετοί απορροής ομβρίων υδάτων, τοιχία αντιστήριξης κ.α.),

– εργασίες διαμόρφωσης του καταστρώματος με συμπυκνωμένο υλικό, τσιμεντοστρώσεις, ασφαλτοστρώσεις κλπ

– οριζόντιων επικουρικών δράσεων για το σύνολο των ανωτέρω Ομάδων (διοικητικά κόστη, αρχαιολογικές εργασίες, έργα ΟΚΩκλπ)».

Με βάση τα ανωτέρω, είναι σαφές ότι ουδεμία σχέση έχειη χρηματοδοτούμενη δράση βελτίωσης των αγροτικών οδών σε εκτός σχεδίου περιοχές, με πολεοδομικές αρμοδιότητες. Εξάλλου, κατά την πολεοδομική νομοθεσία (πδ 24/1985, ΦΕΚ 270 Δ’), δεν υφίσταται η έννοια των «αγροτικών οδών» ως κατηγορία κοινοχρήστων οδών οι οποίες προσδίδουν το απαιτούμενο πολεοδομικό «πρόσωπο» στα ακίνητα εκατέρωθεν με αποτέλεσμα να επιτρέπουν τη δόμηση σε αυτά (βλ και ΣτΕ 4046/2015 σκ 28, 665/2018 σκ 13 κτλ).

Μπορείτε να δείτε το πλήρες κείμενο της Εγκυκλίου ΕΔΩ

error: Content is protected !!