Ατομική Ψηφιακή Μελισσοκομική Ταυτότητα για κάθε ενεργό μελισσοκόμο Ατομική Ψηφιακή Μελισσοκομική Ταυτότητα για κάθε ενεργό μελισσοκόμο
Ατομική Ψηφιακή Μελισσοκομική Ταυτότητα για κάθε ενεργό μελισσοκόμο Αριθμ. 37/48518 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 924/01.03.2022Ατομική Ψηφιακή Μελισσοκομική Ταυτότητα. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝαποφασίζουμε: Άρθρο... Ατομική Ψηφιακή Μελισσοκομική Ταυτότητα για κάθε ενεργό μελισσοκόμο

Ατομική Ψηφιακή Μελισσοκομική Ταυτότητα για κάθε ενεργό μελισσοκόμο

Αριθμ. 37/48518 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 924/01.03.2022
Ατομική Ψηφιακή Μελισσοκομική Ταυτότητα.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

1. Σε εφαρμογή της περ. β της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4691/2020 καθορίζονται ο τύπος της ατομικής μελισσοκομικής ταυτότητας, τα στοιχεία που αυτή περιέχει, η μορφή τήρησης των στοιχείων αυτών, οι αρμόδιες αρχές και οι διαδικασίες έκδοσης, ανανέωσης, ενημέρωσης και διασύνδεσής της με το Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο ή μητρώα άλλων υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ).

2. Σε κάθε ενεργό μελισσοκόμο, ο οποίος εγγράφεται στο Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο της Ελλάδας σύμφωνα με τις διαδικασίες της υπ’ αρ. 140/106513/16.4.2021 απόφασης της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΑ), χορηγείται ατομική ψηφιακή μελισσοκομική ταυτότητα, εφεξής «μελισσοκομική ταυτότητα».

Άρθρο 2
Αρμόδιες Αρχές

1. H Διεύθυνση Συστημάτων Εκτροφής Ζώων της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας του ΥΠΑΑΤ, διά του Τμήματος Μελισσοκομίας Σηροτροφίας και Λοιπών Ζωικών Οργανισμών, ορίζεται αρμόδια για:

α) το συντονισμό, την παρακολούθηση και την εποπτεία της διαδικασίας έκδοσης των μελισσοκομικών ταυτοτήτων,
β) την εισήγηση για τη θέσπιση νομοθετικών και λοιπών διοικητικών μέτρων και τη συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες και φορείς σχετικά με την έκδοση των μελισσοκομικών ταυτοτήτων,
γ) την εισήγηση έκδοσης ερμηνευτικών εγκυκλίων και οδηγιών εφαρμογής της παρούσας.

2. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΑΑΤ, διά του Τμήματος Διαχείρισης Data Center, Δικτύων και Βάσεων Δεδομένων, ορίζεται αρμόδια για:

α) την ανάπτυξη, τη διαχείριση, τον έλεγχο ορθής λειτουργίας και την τεχνική υποστήριξη της ψηφιακής εφαρμογής, που έχει σκοπό τη δημιουργία, έκδοση και εκτύπωση των μελισσοκομικών ταυτοτήτων,
β) την ανάπτυξη και εφαρμογή υπηρεσιών διαλειτουργικότητας με στόχο τη διασύνδεση και ανάκτηση των προβλεπόμενων απαραίτητων πληροφοριών από το Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο, για την εξυπηρέτηση των σκοπών του άρθρου 5,
γ) την ανάπτυξη ειδικής ψηφιακής εφαρμογής για την έκδοση μελισσοκομικής ταυτότητας σε ηλεκτρονική άυλη μορφή, σε σύνδεση με τη θυρίδα του πολίτη στην πύλη GOV.GR.
δ) τη σύνταξη εγχειριδίου χρήσης της ψηφιακής εφαρμογής που υποστηρίζει τη διαδικασία διασύνδεσης και ανάκτησης των προβλεπόμενων πληροφοριών από τις αρμόδιες ελεγκτικές δομές και αρχές του άρθρου 5.

3. Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας ορίζονται αρμόδιες για:

α) τη διασταύρωση και επαλήθευση των στοιχείων που θα αποτυπώνονται στη μελισσοκομική ταυτότητα πριν την οριστική εκτύπωσή της,
β) τη διαβίβαση προς τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΑΑΤ των αιτημάτων για έκδοση ή επανέκδοση μελισσοκομικής ταυτότητας,
γ) την παράδοση της εκτυπωμένης μελισσοκομικής ταυτότητας στον ενδιαφερόμενο δικαιούχο ενεργό μελισσοκόμο ή νόμιμο εκπρόσωπό του.

Άρθρο 3
Τύπος και διαδικασία έκδοσης της Ατομικής Μελισσοκομικής Ταυτότητας

1. Η μελισσοκομική ταυτότητα αποτελεί επίσημο κρατικό έγγραφο, το οποίο σε συνδυασμό με την επίδειξη του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του κατόχου της, αποτελεί απόδειξη των στοιχείων που είναι εκτυπωμένα σε φυσική μορφή στο σώμα της, καθώς επίσης και των στοιχείων τα οποία τηρούνται σε ψηφιακή μορφή και ανακτώνται από το Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο, μέσω υπηρεσιών διαλειτουργικότητας, διά της ανάγνωσης ειδικού γραμμωτού κώδικα δύο διαστάσεων «γρήγορης ανταπόκρισης» (Quick Response Code ή κωδικός «QR»), ο οποίος είναι εκτυπωμένος στην οπίσθια όψη αυτής και είναι μοναδικός για κάθε ενεργό μελισσοκόμο.

2. Ο μοναδικός κωδικός «QR» του κάθε ενεργού μελισσοκόμου παραπέμπει σε έναν σύνδεσμο με κατεύθυνση προς τον εξυπηρετητή, ο οποίος ελέγχει και επιστρέφει τις ζητούμενες πληροφορίες στον χρήστη ελεγκτή.

3. Η υποβολή αίτησης εγγραφής στο Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο, επέχει θέση αίτησης έκδοσης και χορήγησης μελισσοκομικής ταυτότητας. Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών που περιγράφονται στο άρθρο 4 της υπ’ αρ. 140/106513/16.4.2021 υπουργικής απόφασης και την απόκτηση της ιδιότητας του ενεργού μελισσοκόμου, εκδίδεται και χορηγείται η μελισσοκομική ταυτότητα στον ενδιαφερόμενο, χωρίς περαιτέρω ενέργειες εκ μέρους του και χωρίς οικονομική του επιβάρυνση.

4. Εάν ο ενεργός μελισσοκόμος είναι φυσικό πρόσωπο, στη μελισσοκομική του ταυτότητα αναγράφονται τα στοιχεία ταυτοποίησης και εκτυπώνεται η φωτογραφία του ιδίου.

5. Εάν ο ενεργός μελισσοκόμος είναι νομικό πρόσωπο, στη μελισσοκομική ταυτότητα εκτυπώνονται η επωνυμία του νομικού προσώπου και τα στοιχεία ταυτοποίησης και η φωτογραφία του «υπεύθυνου μελισσοκομείου», ο οποίος ορίζεται από το νομικό πρόσωπο με σχετική αίτηση. Ως «υπεύθυνος μελισσοκομείου» μπορεί να οριστεί φυσικό πρόσωπο με πλήρη ικανότητα προς δικαιοπραξία στην Ελλάδα.

6. Η φυσική μορφή της μελισσοκομικής ταυτότητας καθορίζεται στο άρθρο 4 και στο υπόδειγμα 1, του προσαρτημένου παραρτήματος.

Άρθρο 4
Μορφή Στοιχεία Μελισσοκομικής Ταυτότητας

1. Η φυσική μορφή της μελισσοκομικής ταυτότητας είναι μορφότυπου D-1, διαστάσεων 85.6 x 54 mm ± 0.75mm, πάχους μέχρι 1 mm.

2. Το υπόστρωμα της φυσικής μορφής της μελισσοκομικής ταυτότητας είναι κατασκευασμένο από συνθετικό πλαστικό, πολυανθρακικό υλικό.

3. Τα στοιχεία της μελισσοκομικής ταυτότητας που εκτυπώνονται στο σώμα της σε φυσική μορφή, είναι τα ακόλουθα:

α) Εμπρόσθια Όψη:
αα) Ζώνη 1
i. Θυρεός Ελληνικής Δημοκρατίας
ii. Όνομα της Χώρας (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ)
iii. Αρμόδια Αρχή (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ)
iv. Τύπος εγγράφου (ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ)

ββ) Ζώνη 2:
Έγχρωμη φωτογραφία του προσώπου του ενεργού μελισσοκόμου ή του «υπευθύνου μελισσοκομείου» στην περίπτωση νομικού προσώπου, σε πλαίσιο διαστάσεων 35 Χ 30 mm

γγ) Ζώνη 3:
i. Ονοματεπώνυμο ενεργού μελισσοκόμου (ή Επωνυμία και ονοματεπώνυμο «υπεύθυνου μελισσοκομείου» στην περίπτωση νομικού προσώπου)
ii. Πατρώνυμο
iii. Διεύθυνση κατοικίας Φυσικού Προσώπου ή Έδρα στην περίπτωση Νομικού Προσώπου
iv. Αριθμός Μελισσοκομικού Μητρώου
v. Αρμόδια Περιφερειακή Ενότητα
vi. Αριθμός Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου του ενεργού μελισσοκόμου ή του «υπεύθυνου μελισσοκομείου» στην περίπτωση Νομικού Προσώπου

δδ) Ζώνη 4:
Ημερομηνία έκδοσης
β) Οπίσθια όψη:

αα) Ζώνη 5:
i. Μοναδικός γραμμωτός κώδικας δύο διαστάσεων «γρήγορης ανταπόκρισης» (Quick Response Code ή QR-Code).
ii. Μοναδικός αλφαριθμητικός κωδικός με 24 χαρακτήρες για κάθε μελισσοκόμο.

4. Η φυσική μορφή της μελισσοκομικής ταυτότητας είναι σύμφωνη με το πρότυπο που απεικονίζεται στο υπόδειγμα 1 του προσαρτημένου παραρτήματος.

5. Ο μελισσοκόμος δύναται να λάβει την νέα μελισσοκομική ταυτότητα σε ηλεκτρονική άυλη μορφή, μέσω ειδικής ψηφιακής εφαρμογής, σε σύνδεση με τη θυρίδα του πολίτη στην πύλη GOV.GR.

6. Τα στοιχεία του κατόχου της μελισσοκομικής ταυτότητας που ανακτώνται μέσω εφαρμογών διαλειτουργικότητας από το Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο κατά τη διάρκεια ελέγχων και για την εξυπηρέτηση των σκοπών του άρθρου 5 είναι:

α) τα στοιχεία που αναγράφονται εκτυπωμένα στη Ζώνη 3,
β) ο αριθμός κατεχόμενων κυψελών,
γ) ο αριθμός των τρεχόντων κυψελών ύστερα από ενδεχόμενες μεταβολές που έχουν δηλωθεί,
δ) η Περιφερειακή Ενότητα διαχείμασης μετακίνησης των κυψελών,
ε) η Περιφερειακή Ενότητα ή οι Περιφερειακές Ενότητες μετακίνησης των κυψελών,
στ) η ισχύς ή μη, της ιδιότητας του ενεργού μελισσοκόμου και των προνομίων της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 140/106513/16-04-2021 υπουργική απόφαση.
ζ) ο αριθμός κυκλοφορίας μελισσοκομικού ΙΧ αυτοκινήτου που διαθέτει ο μελισσοκόμος στην κατοχή του.

7. Τα στοιχεία της παρ. 6 ανακτώνται μέσω της σάρωσης του κωδικού QR που είναι εκτυπωμένος στην οπίσθια όψη της φυσικής μορφής της μελισσοκομικής ταυτότητας, στη Ζώνη 5, με τεχνικά μέσα που διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, ή μέσω πληκτρολόγησης του μοναδικού εικοσιτετραψήφιου αλφαριθμητικού κωδικού.

Άρθρο 5
Χρησιμότητα μελισσοκομικής ταυτότητας

Η μελισσοκομική ταυτότητα και τα στοιχεία του κάθε ενεργού μελισσοκόμου τα οποία ανακτώνται σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 4, χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις ελέγχου και λαμβάνονται υπόψη όποτε κριθεί απαραίτητο, από τις αρμόδιες ελεγκτικές δομές του ΥΠΑΑΤ, των συναρμόδιων Υπουργείων και Ανεξάρτητων Αρχών, τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ), την Ελληνική Αστυνομία, την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και κάθε άλλη αρμόδια ελεγκτική δομή ή αρχή, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) για την εξυπηρέτηση των σκοπών του άρθρου 9 της υπ’ αρ. 140/106513/16-04-2021 υπουργικής απόφασης,
β) για τη διαπίστωση της ισχύος των προνομίων του ενεργού μελισσοκόμου της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 140/106513/16-04-2021 υπουργικής απόφασης,
γ) για την παρακολούθηση και έλεγχο των μετακινήσεων των κυψελών των μελισσοκόμων που ασκούν νομαδική μελισσοκομία και την προσβασιμότητα στις κυψέλες,
δ) για την εξακρίβωση των στοιχείων των μελισσοκόμων κατά τη διάρκεια διακίνησης ή/και εμπορίας μελισσοκομικών προϊόντων παραγωγής τους, αναπαραγωγικού υλικού ή παραφυάδων παραγωγής τους, κατά τη μεταφορά μελισσοκομικού υλικού εξοπλισμού ή κενών κυψελών και εν γένει κατά τη διάρκεια των μελισσοκομικών χειρισμών,
ε) για τον περιορισμό, την πρόληψη και την αντιμετώπιση κρουσμάτων μελισσοκλοπής,
στ) για την προσβασιμότητα των μελισσοκόμων στις κυψέλες τους, σε εξαιρετικές περιστάσεις, όπως έντονα καιρικά φαινόμενα ή πυρκαγιές,
ζ) σε κάθε άλλη περίπτωση που κρίνεται απαραίτητο.

Άρθρο 6
Υποχρεώσεις μελισσοκόμων

1. Κάθε ενεργός μελισσοκόμος ή ο «υπεύθυνος μελισσοκομείου», κατά τη διάρκεια των μελισσοκομικών χειρισμών και των μετακινήσεων των κυψελών του ή/και όταν εμπορεύεται μελισσοκομικά προϊόντα, αναπαραγωγικό υλικό ή/και παραφυάδες παραγωγής του και εν γένει κατά την άσκηση της μελισσοκομικής δραστηριότητας, οφείλει να φέρει, σε φυσική ή ηλεκτρονική άυλη μορφή και να επιδεικνύει, όποτε του ζητηθεί από αρμόδια θεσμικά ελεγκτικά όργανα και αρχές, τη μελισσοκομική του ταυτότητα.

2. Κάθε ενεργός μελισσοκόμος, ο οποίος αιτείται επανέκδοση της μελισσοκομικής ταυτότητας σε φυσική μορφή, λόγω αλλαγής των εκτυπωμένων στοιχείων ή λόγω φθοράς οφείλει να παραδώσει την παλιά μελισσοκομική ταυτότητα στην οικεία ΔΑΟΚ.

Άρθρο 7
Επανέκδοση μελισσοκομικής ταυτότητας

1. Η μελισσοκομική ταυτότητα παραμένει σε ισχύ για όσο χρόνο τα στοιχεία που είναι εκτυπωμένα στο σώμα της δεν τροποποιούνται. Εάν τα εκτυπωμένα στοιχεία τροποποιηθούν, ο μελισσοκόμος οφείλει να αιτηθεί εντός δύο μηνών την επανέκδοσή της προς την οικεία ΔΑΟΚ, υποβάλλοντας το υπόδειγμα 2 του προσαρτημένου παραρτήματος και παραδίδοντας την παλιά μελισσοκομική ταυτότητα, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6. Στη συνέχεια η αρμόδια ΔΑΟΚ διαβιβάζει το αίτημα αρμοδίως στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΑΑΤ και ολοκληρώνεται η επανέκδοση της μελισσοκομικής ταυτότητας σε φυσική μορφή, χωρίς οικονομική επιβάρυνση του μελισσοκόμου, ενώ παράλληλα ενημερώνεται η πύλη GOV.GR με τα νέα στοιχεία για την έκδοση της ηλεκτρονικής άυλης μελισσοκομικής ταυτότητας.

2. Σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς της μελισσοκομικής ταυτότητας, ο κάτοχός της αιτείται άμεσα την αντικατάστασή της προς την οικεία ΔΑΟΚ, υποβάλλοντας το υπόδειγμα 2 του προσαρτημένου παραρτήματος και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) στην οποία δηλώνεται ο λόγος υποβολής του αιτήματος έκδοσης νέας ταυτότητας. Στη συνέχεια η αρμόδια ΔΑΟΚ διαβιβάζει το αίτημα αρμοδίως στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΑΑΤ. Στην περίπτωση αυτή, εάν έχουν παρέλθει δέκα (10) έτη από την προηγούμενη έκδοση της μελισσοκομικής ταυτότητας σε φυσική μορφή, μέχρι την υποβολή του αιτήματος για επανέκδοση, η νέα μελισσοκομική ταυτότητα εκδίδεται σε φυσική μορφή χωρίς οικονομική επιβάρυνση του μελισσοκόμου. Εάν το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη έκδοση μέχρι την υποβολή του αιτήματος για επανέκδοση, είναι μικρότερο ή ίσο των δέκα (10) ετών, τότε η νέα μελισσοκομική ταυτότητα εκδίδεται σε φυσική μορφή με αντίτιμο πέντε (5) Ευρώ για τον μελισσοκόμο, με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στην παρ. 3.

3. Εάν ο μελισσοκόμος εκδώσει και κάνει χρήση της νέας μελισσοκομικής ταυτότητας αποκλειστικά σε ηλεκτρονική άυλη μορφή, μέσω της ειδικής ψηφιακής εφαρμογής η οποία είναι σε σύνδεση με τη θυρίδα του πολίτη στην πύλη GOV.GR, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 4, δεν επιβαρύνεται οικονομικά.

4. Ύστερα από την υποβολή αιτήματος για επανέκδοση της μελισσοκομικής ταυτότητας, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 και μέχρι την παραλαβή της νέας μελισσοκομικής+ ταυτότητας σε φυσική μορφή, ο μελισσοκόμος εφόσον δεν κάνει χρήση της άυλης ηλεκτρονικής μελισσοκομικής ταυτότητας, λαμβάνει σχετική βεβαίωση με ισχύ δύο (2) μηνών, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 7 της υπ’ αρ. 140/106513/16-04-2021 υπουργικής απόφασης, από την αρμόδια ΔΑΟΚ, την οποία φέρει κατά τη διάρκεια των μελισσοκομικών χειρισμών και των μετακινήσεων των κυψελών του ή/και κατά τη διαδικασία εμπορίας μελισσοκομικών προϊόντων, παραφυάδων και αναπαραγωγικού υλικού παραγωγής του και την επιδεικνύει σε οποιονδήποτε έλεγχο από αρμόδια όργανα και αρχές. Μέχρι την επανέκδοση της μελισσοκομικής ταυτότητας σε φυσική μορφή, η παραπάνω βεβαίωση επέχει θέση μελισσοκομικής ταυτότητας.

Άρθρο 8
Είσπραξη αντιτίμου αντικατάστασης μελισσοκομικής ταυτότητας

Το προβλεπόμενο στην παρ. 2 του άρθρου 7 αντίτιμο επανέκδοσης της μελισσοκομικής ταυτότητας σε φυσική μορφή, εξοφλείται εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος εκ μέρους του ενεργού μελισσοκόμου και εισπράττεται υπέρ του Προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας που ανήκει η κατά τόπον αρμόδια ΔΑΟΚ. Αντίγραφο του παραστατικού εξόφλησης αποστέλλεται στην αρμόδια ΔΑΟΚ προκειμένου να διαβιβάσει προς τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΑΑΤ το αίτημα επανέκδοσης της μελισσοκομικής ταυτότητας. Σε περίπτωση μη καταβολής του αντιτίμου δεν ολοκληρώνεται η διαδικασία επανέκδοσης της μελισσοκομικής ταυτότητας σε φυσική μορφή.

Άρθρο 9
Μεταβατικές διατάξεις

1. Ενεργοί Μελισσοκόμοι οι οποίοι μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο, λαμβάνουν την μελισσοκομική τους ταυτότητα η οποία εκδίδεται σε φυσική μορφή σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας και παραδίδεται μέσω της οικείας ΔΑΟΚ, χωρίς περαιτέρω ενέργειες εκ μέρους των ενδιαφερομένων και χωρίς οικονομική τους επιβάρυνση.

2. Μέχρι την παραλαβή της μελισσοκομικής ταυτότητας από τους μελισσοκόμους, η βεβαίωση δήλωσης κατεχόμενων κυψελών της παρ. 5 του άρθρου 7 της υπ’ αρ. 140/106513/16.4.2021 υπουργικής απόφασης, επέχει θέση μελισσοκομικής ταυτότητας την οποία φέρει ο μελισσοκόμος κατά τη διάρκεια των μελισσοκομικών χειρισμών και των μετακινήσεων των κυψελών του ή/ και κατά τη διαδικασία εμπορίας μελισσοκομικών προϊόντων, παραφυάδων και αναπαραγωγικού υλικού παραγωγής του και την επιδεικνύει σε οποιονδήποτε έλεγχο από αρμόδια όργανα και αρχές.

Άρθρο 10
Κάλυψη δαπάνης

1. Για το έτος 2022, η δαπάνη για την απόκτηση της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής και την ανάπτυξη, τη διαχείριση, τον έλεγχο ορθής λειτουργίας και την τεχνική υποστήριξη των ψηφιακών εφαρμογών για τη δημιουργία, έκδοση και εκτύπωση των μελισσοκομικών ταυτοτήτων και τη διασύνδεση και ανάκτηση των προβλεπόμενων απαραίτητων πληροφοριών από το Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο, μέσω εφαρμογών διαλειτουργικότητας, καλύπτεται από τους πόρους του Εθνικού Προγράμματος για τη Βελτίωση της Παραγωγής και Εμπορίας των Προϊόντων της Μελισσοκομίας. Το 50% της παραπάνω δαπάνης βαρύνει τον ΚΑ 4324 του ΕΛΕΓΕΠ, ενώ το υπόλοιπο 50% της δαπάνης βαρύνει τις πιστώσεις του ΠΔΕ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΣΑΕ 082/2.

2. Για τα έτη 2023 έως και 2027 έχει προβλεφθεί η κάλυψη της αντίστοιχης δαπάνης μέσω του Τομεακού Μελισσοκομικού Προγράμματος, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023 2027.

Άρθρο 11
Γενικές Διατάξεις

1. Με εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων παρέχονται, όποτε κρίνεται απαραίτητο, διευκρινίσεις και οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης και το εγχειρίδιο χρήσης της περ. δ της παρ. 2 του άρθρου 2.

2. Προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της, το Παράρτημα υποδειγμάτων στο οποίο συμπεριλαμβάνονται το Υπόδειγμα 1, σχετικά με την απεικόνιση της μορφής της μελισσοκομικής ταυτότητας και το Υπόδειγμα 2, σχετικά με την αίτηση επανέκδοσης αντικατάστασης της μελισσοκομικής ταυτότητας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

Άρθρο 12
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

odigostoupoliti.eu

error: Content is protected !!