Ηλεκτρονικά τα πιστοποιητικά και αντίγραφα από τα Κτηματολογικά Γραφεία Ηλεκτρονικά τα πιστοποιητικά και αντίγραφα από τα Κτηματολογικά Γραφεία
Νόμος 4903/2022 – ΦΕΚ Τεύχος Α 46/05.03.2022Πρότυπες προτάσεις για έργα υποδομής και λοιπές επείγουσες διατάξεις. Άρθρο 64Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στον φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» – Τροποποίηση παρ.... Ηλεκτρονικά τα πιστοποιητικά και αντίγραφα από τα Κτηματολογικά Γραφεία

Νόμος 4903/2022 – ΦΕΚ Τεύχος Α 46/05.03.2022
Πρότυπες προτάσεις για έργα υποδομής και λοιπές επείγουσες διατάξεις.

Άρθρο 64
Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στον φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 22 ν. 2664/1998

Στην παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 2664/1998 (Α΄ 275) α) τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο με την προσθήκη δυνατότητας υποβολής των εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα, β) το τέταρτο εδάφιο αντικαθίσταται και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1Τα Κτηματολογικά Γραφεία οφείλουν να χορηγούν πιστοποιητικά, αντίγραφα και αποσπάσματα από τα κτηματολογικά φύλλα, από τα διαγράμματα και γενικώς από κάθε τηρούμενο κτηματολογικό στοιχείο σε όποιον έχει έννομο συμφέρον και υποβάλλει σχετική αίτηση είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο του, καταβάλλοντος τα τέλη και δικαιώματα της παραγράφου 2.

Η αίτηση που απευθύνεται στο Κτηματολογικό Γραφείο, καθώς και τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά, αντίγραφα και αποσπάσματα από τα κτηματολογικά φύλλα, από τα διαγράμματα και γενικώς από κάθε τηρούμενο κτηματολογικό στοιχείο επιτρέπεται να υποβάλλονται και να διακινούνται με ηλεκτρονικά μέσα.

Με όμοιο τρόπο είναι δυνατόν να καταβάλλονται τα τέλη και δικαιώματα της παραγράφου

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» καθορίζεται η ημερομηνία από την οποία η υποβολή των αιτήσεων του πρώτου εδαφίου για την έκδοση πιστοποιητικών, αντιγράφων και αποσπασμάτων από τα κτηματολογικά φύλλα, από τα διαγράμματα και γενικώς από κάθε τηρούμενο κτηματολογικό στοιχείο στα κτηματολογικά γραφεία και υποκαταστήματα του φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» διενεργείται υποχρεωτικά μόνο ηλεκτρονικά».

Άρθρο 65
Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων διόρθωσης κτηματολογικών εγγραφών – Προσθήκη άρθρου 20β στον ν. 2664/1998

Μετά το άρθρο 20α του ν. 2664/1998 (A΄ 275) προστίθεται άρθρο 20β ως εξής:

«Άρθρο 20β
Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων διόρθωσης κτηματολογικών εγγραφών

Αιτήσεις που υποβάλλονται κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου για την εξωδικαστική διόρθωση των κτηματολογικών εγγραφών, επιτρέπεται να υποβάλλονται και να διακινούνται με ηλεκτρονικά μέσα στα κτηματολογικά γραφεία και υποκαταστήματα του φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ». Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» καθορίζονται ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων, το ειδικότερο περιεχόμενο και τα πεδία που συμπληρώνονται υποχρεωτικά κατά την ψηφιακή υποβολή των αιτήσεων στα τηρούμενα βιβλία και κάθε θέμα τεχνικού και λεπτομερειακού χαρακτήρα σχετικά με τα ανωτέρω ζητήματα. Με όμοια απόφαση καθορίζεται η ημερομηνία από την οποία η υποβολή των αιτήσεων του πρώτου εδαφίου στα κτηματολογικά γραφεία και υποκαταστήματα του φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» διενεργείται υποχρεωτικά μόνο ηλεκτρονικά»

odigostoupoliti.eu

error: Content is protected !!