Όλες οι φορολογικές εξελίξεις και αλλαγές του 2022: Τι ισχύει για φορολοταρία και e- αποδείξεις Όλες οι φορολογικές εξελίξεις και αλλαγές του 2022: Τι ισχύει για φορολοταρία και e- αποδείξεις
Όλες τις σημαντικές φορολογικές εξελίξεις του 2022 αναλύει στο enikonomia.gr, ο φοροτεχνικός, Αντώνης Μουζάκης. Στο φορολογικό «καλεντάρι» περιλαμβάνονται η νέα φορολοταρία, ο ΕΝΦΙΑ, η ειδική εισφορά αλληλεγγύης,... Όλες οι φορολογικές εξελίξεις και αλλαγές του 2022: Τι ισχύει για φορολοταρία και e- αποδείξεις

Όλες τις σημαντικές φορολογικές εξελίξεις του 2022 αναλύει στο enikonomia.gr, ο φοροτεχνικός, Αντώνης Μουζάκης. Στο φορολογικό «καλεντάρι» περιλαμβάνονται η νέα φορολοταρία, ο ΕΝΦΙΑ, η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, οι δωρεές – γονικές παροχές και οι e- αποδείξεις.

Του φοροτεχνικού, Αντώνη Μουζάκη

Αντώνης Μουζάκης

Νέα Φορολοταρία

Σε κάθε μηνιαία κλήρωση αναδεικνύονται πεντακόσιοι πενήντα έξι (556) τυχεροί λαχνοί ως εξής:

– 1 που κερδίζει χρηματικό έπαθλο πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ,

– 5 που κερδίζουν χρηματικό έπαθλο είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ,

– 50 που κερδίζουν χρηματικό έπαθλο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ,

– 500 που κερδίζουν χρηματικό έπαθλο χιλίων (1.000) ευρώ.

Το μηνιαίο διανεμόμενο χρηματικό ποσό κατανέμεται σε πεντακόσιους πενήντα έξι δικαιούχους πολίτες, κατά τη σειρά ανάδειξης των τυχερών λαχνών (ο πολίτης που κατέχει τον πρώτο τυχερό λαχνό κερδίζει το έπαθλο των 50.000 ευρώ, οι κατέχοντές τους 2ο έως 6ο το έπαθλο των 20.000 ευρώ κ.ο.κ.).

Σε περίπτωση ανάδειξης περισσότερων του ενός λαχνών που ανήκουν στον ίδιο πολίτη, στην ίδια μηνιαία κλήρωση, θεωρείται ως τυχερός μόνον ένας λαχνός και, εάν οι λαχνοί κερδίζουν έπαθλα διαφορετικού ποσού, ο μεγαλύτερος σε ποσό. Σε τέτοια περίπτωση η λίστα συμπληρώνεται με τους επόμενους λαχνούς, μέχρι τη συμπλήρωση των 556 επάθλων.

Τέλος στο τελευταίο δεκαήμερο εκάστου ημερολογιακού έτους διεξάγεται κλήρωση στην οποία συμμετέχουν, αθροιστικά, όλοι οι λαχνοί που συγκεντρώθηκαν για κάθε πολίτη, κατά τις διενεργηθείσες στο ίδιο ημερολογιακό έτος δώδεκα (12) μηνιαίες κληρώσεις.

ΕΝΦΙA

Η ενσωμάτωση του συμπληρωματικού φόρου που επιβάλλεται στην ατομική ακίνητη περιουσία φυσικών προσώπων όταν αυτή ξεπερνά τις 250.000 ευρώ και η τροποποίηση των συντελεστών του κύριου φόρου, θα περιορίσουν την όποια αύξηση θα προέκυπτε εξαιτίας της αναπροσαρμογής – αύξησης των αντικειμενικών αξιών σε αρκετές χιλιάδες περιοχές από την 1η Ιανουαρίου 2022.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις από το οικονομικό επιτελείο συνολικά θα υπάρξει μια μείωση του συνολικού ΕΝΦΙΑ που εισέρρεε στα κρατικά ταμεία μέχρι πέρυσι, περί τα τριακόσια πενήντα εκατομμύρια (350.000.000,00€) ευρώ.

ΕΝΦΙΑ

Συγκεκριμένα, 8 στους 10 πολίτες, το 80% των φυσικών προσώπων θα πληρώσουν λιγότερο ΕΝΦΙΑ από πέρυσι, το 14% θα πληρώσει τον ίδιο ΕΝΦΙΑ με πέρυσι και το υπόλοιπο 6% θα δει αυξήσεις. Σε ότι αφορά τον τρόπο εξόφλησης του εν λόγω φόρου, αυτός θα εξοφλείται μάλλον σε δέκα δόσεις με πρώτη το Μάιο του 2022 και τελευταία το Φεβρουάριο του 2023.

Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης

Ειδικά για το φορολογικό έτος 2021 απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης τα εισοδήματα από μισθωτή εργασία στον ιδιωτικό τομέα, από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα, ακίνητη περιουσία (ενοίκια) και επιχειρηματική δραστηριότητα, με εξαίρεση τα εισοδήματα από μισθωτή εργασία στο δημόσιο τομέα και τις συντάξεις.

Για το φορολογικό έτος 2022 απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης τα εισοδήματα που αποκτώνται από μισθωτή εργασία στον ιδιωτικό τομέα.

Πιθανά να έχουμε πλήρη κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης από το 2023, αφού αυτή είναι η βούληση του Πρωθυπουργού.

Δωρεές – Γονικές Παροχές

Σύμφωνα με το αρ. 56 του ν.4839/2021 αυξάνεται το αφορολόγητο ποσό δωρεών και γονικών παροχών περιουσιακών στοιχείων για τους δικαιούχους της Α’ κατηγορίας της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 2961/2001 σε οχτακόσιες χιλιάδες (800.000,00€) ευρώ από εκατό πενήντα χιλιάδες (150.000,00€) ευρώ που ίσχυε μέχρι 30-09-2021. (Ε 2193/19-10-2021).

e-αποδείξεις

Ειδικά για τα φορολογικά έτη 2022 έως και 2025, ορισμένες υποκατηγορίες δαπανών της Ομάδας 6 (Υγεία), ως προς τις οποίες δεν είναι ευρέως διαδεδομένη η χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών, υπολογίζονται στο διπλάσιο της αξίας τους για την κάλυψη του απαιτούμενου ποσού δαπανών (δηλαδή του απαιτούμενου ποσού δαπανών που εξοφλούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής που ορίζεται σε 30% και μέχρι 20.000 ευρώ).

Μέτρα για e-αποδείξεις από κλάδους που έχουν στον… πάγο τα POS | Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Επίσης ειδικά για τα φορολογικά έτη 2022 έως και 2025, από το φορολογητέο εισόδημα του φυσικού προσώπου από μισθωτή εργασία και συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα και ακίνητη περιουσία, αποκλειστικά και μόνο για τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος, αφαιρείται αναλογικά ποσό ίσο με το τριάντα τοις εκατό (30%) των δαπανών λήψης υπηρεσιών, για ορισμένες δαπάνες των Ομάδων 4 (Στέγαση), 5 (Υπηρεσίες), 7 (Μεταφορές), 9 (Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες), 10 (Εκπαίδευση), 12 (Υπηρεσίες) της περ. δ) της παρ. 6 που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής σύμφωνα με την περ. α) της ως άνω παραγράφου. Το αφαιρούμενο ποσό εισοδήματος δεν υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ετησίως ούτε το πραγματικό εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα και ακίνητη περιουσία.

enikonomia.gr – enikos.gr

error: Content is protected !!