Πρόγραμμα 10.000 θέσεων για μακροχρόνια ανέργους (55 έως 67 ετών) Πρόγραμμα 10.000 θέσεων για μακροχρόνια ανέργους (55 έως 67 ετών)
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η Τροποποίηση της οικ. 28286/450/20.6.2017 κοινής υπουργικής απόφασης που αφορά το Πρόγραμμα 10.000 θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων,... Πρόγραμμα 10.000 θέσεων για μακροχρόνια ανέργους (55 έως 67 ετών)

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η Τροποποίηση της οικ. 28286/450/20.6.2017 κοινής υπουργικής απόφασης που αφορά το Πρόγραμμα 10.000 θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 ετών.

Ειδικότερα οι υπουργοί Οικονομικών και Εργασίας αποφάσισαν την τροποποίηση του προγράμματος της υπ’ αρ. οικ.28286/450/20.6.2017 (Β’ 2307) κοινής υπουργικής απόφασης, εφεξής ως: «Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών α) σε κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και αποκεντρωμένες Υπηρεσίες των φορέων Κεντρικής Διοίκησης, β) επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του δημοσίου τομέα, όπως αυτός επαναοριοθετήθηκε με το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101), που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και γ) επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα», ως εξής:

Α. Το άρθρο 1 τροποποιείται ως εξής:
«Άρθρο 1
Στόχος του προγράμματος
Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία 10.000 θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 ετών. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε: α) σε κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και αποκεντρωμένες Υπηρεσίες των φορέων Κεντρικής Διοίκησης, β) επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του δημοσίου τομέα, όπως αυτός επαναοριοθετήθηκε από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101), που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και γ) επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα.».

Β. Η περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 4, αντικαθίσταται ως εξής:
«α) κάθε είδους Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και αποκεντρωμένες Υπηρεσίες των φορέων Κεντρικής Διοίκησης».

Γ. Η περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 5, αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Τα κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και αποκεντρωμένες Υπηρεσίες των φορέων Κεντρικής Διοίκησης».

Δ. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 5 συμπληρώνεται ως εξής:
«…, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 66 και 67 του ν. 4270/2014 και του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016».

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της υπ’ αρ. οικ. 28286/450/20.6.2017 (Β’ 2307) κοινής υπουργικής απόφασης.

error: Content is protected !!