Μας  περνάτε για ηλίθιους Δήμαρχε; Μας  περνάτε για ηλίθιους Δήμαρχε;
Λένε ότι η μεγάλη μάχη είναι ανάμεσα στο καλό και το κακό.Όμως στην πραγματικότητα είναι ανάμεσα στην αλήθεια και το ψέμα. Μιγκέλ Ρουίζ Είναι... Μας  περνάτε για ηλίθιους Δήμαρχε;

Λένε ότι η μεγάλη μάχη είναι ανάμεσα στο καλό και το κακό.
Όμως στην πραγματικότητα είναι ανάμεσα στην αλήθεια και το ψέμα.

Μιγκέλ Ρουίζ

Είναι θλιβερό να υπάρχουν άνθρωποι που προσπαθούν εσκεμμένα να παραπληροφορήσουν τον κόσμο της Σαλαμίνας για να εμφανίσουν ως επιτυχίες της δημοτικής αρχής τις αμφιλεγόμενες δράσεις & παραλείψεις της, μην διστάζοντας να αυτοεξευτελίζονται διαδίδοντας ανοησίες μέσω δελτίων τύπου. Αλλά είναι και αστείο, όταν κάποιος προσπαθεί να σου κάνει το μαύρο άσπρο.

Στις 29/9/2022, το γραφείο τύπου του δήμου Σαλαμίνας εξέδωσε αυτό; το (ο Θεός να το κάνει…) δελτίο τύπου:

«Σχετικά με την πρόσφατη χρηματοδότηση του Δήμου με 3.000.000€ για έργα στο νησί από το Πρόγραμμα Α.ΤΡΙΤΣΗΣ (ΑΤ 08), αναγκαζόμαστε να διευκρινίσουμε τα εξής:

Το πρόγραμμα του ΥΠ.ΕΣ. ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ είναι χρηματοδοτικό πρόγραμμα για τους Δήμους στο οποίο ο Δήμος μας έχει ως τώρα εντάξει έργα περί τα 5,5 εκ ευρω (κατασκευή δικτύου αποχέτευσης εργατικών κατοικιών-ΑΤ02- και τώρα smart cities-AT 08-) και αναμένεται και συνέχεια… Η χρηματοδότηση των Δήμων στο πρόγραμμα αυτό γίνεται με σύμβαση μεταξύ του Δήμου και του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων.

Σύμφωνα με την σχετική ΚΥΑ (ΦΕΚ 1386Β/2020) η αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων των δικαιούχων γίνεται από το εθνικό ή συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ του ΥΠ.ΕΣ.

Συνεπώς, κανένα δάνειο δεν παίρνει ο Δήμος, που πρέπει να αποπληρώσει κάποτε. Αυτό που παίρνει μέσα από το εν λόγω πρόγραμμα είναι χρηματοδοτήσεις για έργα ανάπτυξης. Το ποσό της χρηματοδότησης θα δοθεί από το ΥΠ.ΕΣ και μόνο.

Ήδη έχουμε εξασφαλίσει περί τα 5,5 εκ.ευρω και συνεχίζουμε.

Είναι θλιβερό να υπάρχουν άνθρωποι που προσπαθούν εσκεμμένα να παραπληροφορήσουν τον κόσμο της Σαλαμίνας για να μειώσουν τις επιτυχίες της δημοτικής αρχής μην διστάζοντας να αυτοεξευτελίζονται διαδίδοντας ανοησίες.

Εμείς συνεχίζουμε τη δουλειά μας, εμείς κοιτάμε την Σαλαμίνα και η Σαλαμίνα προχωράει μπροστά!

Eκ του Γραφείου Τύπου»

Σε αυτό το κείμενο, κάποιοι προσέθεσαν και δύο εικόνες από το σχετικό με το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» ΦΕΚ, στις οποίες δίνουν έμφαση στο άρθρο 10 στο οποίο αναφέρεται ακριβώς ότι αν συμμορφώνεται ο δικαιούχος δήμος με τις προβλέψεις γενικά και ειδικά του άρθρου 11 (το οποίο δεν το εμφανίζουν) τότε και μόνο τότε (διπλή συνεπαγωγή) την αποπληρωμή της δανειακής υποχρέωσης αναλαμβάνει το ΥΠΕΣ. Αν και το έχουμε ήδη αναφέρει σε σχετικό άρθρο, ας το ξαναδούμε, γιατί κάποιοι προσπαθούν εντέχνως να το αποκρύψουν (Γιατί άραγε;…):

Άρθρο 11

Ρήτρες δανειοδότησης – Απένταξη έργων, προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών

1. Στις δανειακές συμβάσεις της παρούσας απόφασης περιλαμβάνεται υποχρεωτικά ρήτρα εκχώρησης εσόδων εκ μέρους του δικαιούχου προς το ΤΠΔ, σε περίπτωση μη ορθής και σύννομης χρήσης των πόρων του προγράμματος. Η ρήτρα ενεργοποιείται με βάση τα όσα ορίζονται στις επόμενες παραγράφους.

2. Στις περιπτώσεις: α) δικαιούχων που δεν κάνουν ορθή και σύννομη χρήση των πόρων του Προγράμματος, όπως αυτό διαπιστώνεται από την ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ ή ελεγκτικά όργανα που ελέγχουν τις ενέργειες και τις δαπάνες των δικαιούχων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, β) έργων που δεν είναι ολοκληρωμένα και λειτουργικά κατά τη λήξη του Προγράμματος, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 1 της παρούσας ή γ) μη τήρησης της υποχρέωσης της παρ. 6 του άρθρου 12, η πράξη απεντάσσεται, η δανειακή σύμβαση καταγγέλλεται, η πληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων παύει να χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ και ο δικαιούχος υποχρεούται να επιστρέψει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το σύνολο του ποσού που έχει εκταμιευθεί προς αυτόν από το συνομολογηθέν δάνειο, ανεξάρτητα από τα ποσά που έχουν αποδοθεί από το ΠΔΕ για την αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων του, καθώς και το σύνολο του ποσού που αφορά σε κάθε είδους έξοδα και λοιπές δαπάνες συνομολόγησης και εξόφλησης του δανείου αυτού.

3. Μετά την απένταξη της πράξης, τα ποσά των δανειακών υποχρεώσεων που έχουν πληρωθεί από πόρους του ΠΔΕ, αποδίδονται από το ΤΠΔ στον προϋπολογισμό του ΠΔΕ ως έσοδο, όπως και όταν αυτά επιστρέφονται από τον υπόχρεο στο ΤΠΔ, ή συμψηφίζονται με υποχρεώσεις άλλων δανείων του παρόντος προγράμματος.

Αλλά ας δούμε και την απόφαση της οικονομικής επιτροπής για το θέμα, ακριβώς όπως διατυπώνεται:

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

1.- Αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων έγκρισης επενδυτικού δανείου συνολικού ποσού 2.965.445,37 €, για την εκτέλεση έργου «Ευφυή Ολοκληρωμένα Συστήματα για την Ψηφιακή Σύγκλιση στην Πρόβλεψη – Πυροπροστασία, Προστασία από COVID 19, Πολιτική Προστασία – Ασφάλεια, Εκπαίδευση, Βιώσιμη Ανάπτυξη, Προστασία Περιβάλλοντος, Πολιτισμό και Τουρισμό του Δήμου Σαλαμίνας», ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση και 2.- Την εισαγωγή της στο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να εξουσιοδοτηθεί ο Δήμαρχος Σαλαμίνας για την υπογραφή του δανειστικού συμβολαίου.

Έτσι συντάχθηκε και υπογράφτηκε:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΠΑΡΑΛΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΑΛΑΪΣΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΒΑΚΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΔΟΥΜΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Α κ ρ ι β έ ς Α ν τ ί γ ρ α φ ο

Σαλαμίνα 5-9-2022

Ο Δήμαρχος Σαλαμίνας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ»

Δείτε όμως και ολόκληρη την πολύ ενδιαφέρουσα και κατατοπιστικότατη απόφαση εδώ :

https://online.fliphtml5.com/kqcqm/bayk/

Επομένως, λοιπόν:

α. Το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» είναι ένα χρηματοδοτικό εργαλείο για δράσεις αναβάθμισης της λειτουργίας των δήμων και της ποιότητας ζωής των δημοτών, το οποίο μέσω δανειακής σύμβασης με το ΤΠ&Δ έρχεται να ενισχύσει τους δήμους που έχουν μελετήσει την κάλυψη αυτών των αναγκών τους, μεταφέροντας την αποπληρωμή της δανειακής αυτής σύμβασης στο ΥΠΕΣ. Αλλά αυτό υπό αυστηρούς όρους – και καλά κάνει! Η παρεμβολή δανειακής σύμβασης είναι μια πάρα πολύ ορθολογική ενέργεια, γιατί οι πρωταθλητές της διαφθοράς δήμοι είναι βέβαιο ότι θα οργίαζαν. Σκεφτείτε πόσες απ’ ευθείας αναθέσεις, πόσες υπερκοστολογήσεις (από λάμπες φωτισμού ως εξέδρες…) θα υπήρχαν αν δεν έμπαινε αυτή η ασφαλιστική δικλείδα και πόσα κονδύλια θα χάνονταν στον δρόμο.

β. Ο ισχυρισμός «Συνεπώς, κανένα δάνειο δεν παίρνει ο Δήμος, που πρέπει να αποπληρώσει κάποτε. Αυτό που παίρνει μέσα από το εν λόγω πρόγραμμα είναι χρηματοδοτήσεις για έργα ανάπτυξης. Το ποσό της χρηματοδότησης θα δοθεί από το ΥΠ.ΕΣ και μόνο.» είναι απόλυτα ψευδής. Και εδώ, είτε γίνεται μια «παρουσίαση ψευδών γεγονότων ως πραγματικών» (ας μην πούμε πώς λέγεται στην καθομιλουμένη αυτή η νομική έκφραση) είτε οι υπερευφυείς της δημοτικής αρχής δεν κατανοούν ότι μεσολαβεί δανειακή σύμβαση. Στην τελευταία περίπτωση δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά – όπως λένε οι ίδιοι, μπορούμε να τους το εξηγήσουμε αλλά δεν μπορούμε να τους κάνουμε να το κατανοήσουν!

γ. Κάτι άλλο αλλά πολύ σημαντικό. Στο γνωστό blog Salamina-Press αλλά και σε άλλο τοπικό blog το κείμενο τους δελτίου τύπου είναι αρκετά διαφορετικό, καθώς περιέχει επιπλέον δύο παραγράφους με ανοίκειες επιθέσεις κατά δημοτικών συμβούλων.Δεν μπορούμε να φανταστούμε ποιος είχε την φαεινή ιδέα να στείλει σε τοπικά μέσα άλλο δελτίο τύπου από αυτό που έχει αναρτηθεί στην επίσημη σελίδα του Δήμου. Διορθώθηκε μετά την αποστολή του στα τοπικά μέσα; Σίγουρα τα δύο blogs δεν μπορεί να είχαν αυθαίρετα και ταυτόχρονα την φαεινή ιδέα να συνενώσουν δύο διαφορετικά δελτία τύπου. Κάτι τέτοιο θα ήταν μεγάλο πλήγμα στην αξιοπιστία τους και σίγουρα θα είναι ενδιαφέρουσα η απάντηση τους, για την δημοσίευση ενός τέτοιου δελτίου τύπου που δεν φαίνεται πουθενά αλλού, επίσημα τουλάχιστον.

Φυσικά η συνεχής αναφορά στους δημοτικούς συμβούλους που διαφώνησαν με τη δημοτική πλειοψηφία, και μάλιστα ονομαστικά, φτάνει στα όρια της διαπόμπευσης. Θα ήταν καλό, για να μην πούμε έξυπνο, να σταματήσει το γραφείο τύπου να μετέρχεται τέτοιων αντιδημοκρατικών μεθόδων. Προφανώς φοβούμενοι τις δικαστικές περιπλοκές που ενδέχεται να έχει μια τέτοια συμπεριφορά, το τελικό κείμενο είχε «λειανθεί», αφού εστάλη, με την αφαίρεση δύο παραγράφων. Θα επενέβη ο νομικός σύμβουλος μάλλον…

Τέλος, ένα μόνο πράγμα. Αν, όπως λένε, έκαναν την δουλειά τους, θα ήμασταν κι εμείς υπέρ τους. Και όχι μόνο εμείς, αλλά όλοι. Το ότι υπάρχουν τόσοι επικριτές, που όσο και να προσπαθούν να τους φιμώσουν αυξάνονται, κάτι σημαίνει. Αλλά όσο και να τους το εξηγούμε, δεν το κατανοούν.

Σε ένα χρόνο κάτι θα κατανοήσουν. Μέχρι τότε όμως, τουλάχιστον, ας μην μας περνάνε για ηλίθιους.

Νικόλας ο Ψαράς

και για την αντιγραφή

Νίκος Γιαννόπουλος

error: Content is protected !!