Προκήρυξη πλήρωσης θέσεως για “Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης” Προκήρυξη πλήρωσης θέσεως για “Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης”
Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 77, του Ν.3852/2010, της παρ.1 του άρθρου 51 του Ν.4873/2021, τις διατάξεις του αρ.10 του Ν.4804/2021, καθώς και... Προκήρυξη πλήρωσης θέσεως για “Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης”

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 77, του Ν.3852/2010, της παρ.1 του άρθρου 51 του Ν.4873/2021, τις διατάξεις του αρ.10 του Ν.4804/2021, καθώς και της εγκυκλίου 1/2020 (Α.Π.661/7-1-2020 ΑΔΑ: Ω82Μ46ΜΤΛ6- ΩΤ2) του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης (άρθρο 77 του ν. 3852/2010)»

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Όσοι ενδιαφέρονται για την επιλογή τους στη θέση του:

 «Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης»

να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους με δήλωση στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαλαμίνας έως

την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 15:00,

στο Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα Σαλαμίνας
(Λ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1, 2ος όροφος).

error: Content is protected !!