Εξελίξεις στο ζήτημα της αποκομιδής του αμιάντου στην Σαλαμίνα Εξελίξεις στο ζήτημα της αποκομιδής του αμιάντου στην Σαλαμίνα
Μετά από αρκετό καιρό από την αρχική μας καταγγελία, κάποιοι εκ των δημοσίων λειτουργών που έχουν επωμιστεί το έργο της προάσπισης της υγείας των... Εξελίξεις στο ζήτημα της αποκομιδής του αμιάντου στην Σαλαμίνα

Μετά από αρκετό καιρό από την αρχική μας καταγγελία, κάποιοι εκ των δημοσίων λειτουργών που έχουν επωμιστεί το έργο της προάσπισης της υγείας των πολιτών ενεργοποιούνται.

Στις 5 Φεβρουαρίου 2024 ο αναπληρωτής προϊστάμενος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής, απέστειλε διαβιβαστικό της καταγγελίας μας προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και τον Δήμο της Σαλαμίνας (που μπορείτε να το βρείτε εδώ), στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει τα παρακάτω ιδιαίτερα σημαντικά:

Η υπηρεσία μας έχει γίνει πολλές φορές αποδέκτης καταγγελιών που αφορούν ανεξέλεγκτες αποθέσεις αποβλήτων στο περιβάλλον. Τα συγκεκριμένα απόβλητα συνίστανται συνήθως σε ανάμεικτα Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), ογκώδη απόβλητα, ελαστικά οχημάτων, απόβλητα ΟΤΚΖ, πλαστικά καθώς και σε μικρές ποσότητες αστικά απόβλητα και επικίνδυνα απόβλητα (φύλλα και σωλήνες αμιάντου).

Εφόσον ο υπαίτιος απόρριψης αποβλήτων δεν είναι εφικτό να ταυτοποιηθεί, η υπηρεσία μας συντάσσει έγγραφο προς τον αρμόδιο Δήμο προκειμένου να υπάρξει η άμεση συλλογή και απομάκρυνση των εν λόγω αποβλήτων. Σε κάθε περίπτωση και με δεδομένο τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς και πρόκλησης ατυχήματος, θα πρέπει να εφαρμοστεί από τον εκάστοτε Δήμο, το άρθρο 94, παρ. 26 του Ν 3852/2010 προκειμένου να απομακρυνθούν τα απόβλητα άμεσα από τον συγκεκριμένο χώρο.

Παράλληλα, εφόσον μεταξύ των ανεξέλεγκτων αποβλήτων υπάρχουν και επικίνδυνα απόβλητα (π.χ. φύλλα αμιάντου κ.α.), η υπηρεσία μας διαβιβάζει σχετικό έγγραφο προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για ενέργειες αρμοδιότητάς της και ειδικότερα για τα φύλλα και σωλήνες αμιάντου βάσει του άρθρου 48 του Νόμου 4819/2021, προκειμένου να προβεί σε δικές της ενέργειες απομάκρυνσης των επικίνδυνων αποβλήτων.
Σημειώνουμε ότι, για οποιαδήποτε εργασία αφαίρεσης αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο από κτίρια, καθώς και εργασία συντήρησης, επικάλυψης και εγκλεισμού αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο, κατά τη διάρκεια της οποίας ενδέχεται να διαταραχθούν τα αμιαντούχα υλικά με συνέπεια την αποδέσμευση ινών αμιάντου στον αέρα του χώρου εργασίας και του περιβάλλοντος χώρου, πρέπει να γίνεται από Επιχείρηση Αφαίρεσης – Κατεδάφισης Αμιάντου που πληροί τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 4229/395/15-2-2013, (ΦΕΚ 318/Β), όπως προβλέπεται από το άρθρο 14 του Π.Δ. 212/2006 (ΦΕΚ212 /Α).

Διευκρινίζουμε ότι το Π.Δ.212/2006 εφαρμόζεται ακόμα και στην περίπτωση που υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία ως προς την παρουσία αμιάντου σε ένα υλικό ή κτίριο ή εγκατάσταση (άρθρο 10).

Η απομάκρυνση των επικίνδυνων υλικών πραγματοποιείται μέσω ειδικευμένης επιχείρησης αφαίρεσης στοιχείων από αμιαντοτσιμέντο, σύμφωνα με εγκεκριμένο από το Τμήμα Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής Περιφέρειας Αττικής σχέδιο εργασιών απομάκρυνσης των υλικών αυτών ( ΚΥΑ 8243/1113/91 (ΦΕΚ138-Β).

Όσον αφορά στη συλλογή και μεταφορά αποβλήτων από οποιοδήποτε χώρο – έκταση, η υπηρεσία μας δεν έχει καμία αρμοδιότητα.

Στην συνέχεια, καλούνται οι φορείς στους οποίους απευθύνεται το έγγραφο να προβούν στις δέουσες ενέργειες.

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σημειωθεί ότι έχει για φέτος προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Σαλαμίνας το ποσό των 30.000 €, από 4.957€ πέρσι (κονδύλι το οποίο μεταφέρεται και αυτό στον χρόνο που διανύουμε καθώς αφορά σύμβαση μη εκτελεσμένη ακόμη), αποδεικνύοντας έτσι ότι αρχίζει να δημιουργείται οικονομικός χώρος για την αντιμετώπιση του γιγαντιαίου πλέον προβλήματος του αμιάντου στο νησί – έστω και ελάχιστος.

Από τα παραπάνω αποδεικνύεται ότι η ενεργοποίηση των πολιτών όταν γίνεται συγκροτημένα και σε διαυγές πλαίσιο, φέρνει αποτελέσματα.

Η «Εληά» παρακολουθεί, επιμένει και παρεμβαίνει.

error: Content is protected !!