Οι 10 έλεγχοι που διενεργεί η ΑΑΔΕ πριν επιστρέψει φόρους! Οι 10 έλεγχοι που διενεργεί η ΑΑΔΕ πριν επιστρέψει φόρους!
«Χρυσή Λίστα» δικαιούχων επίσπευσης επιστροφής ΦΠΑ καταρτίζει η ΑΑΔΕ – Όλες οι διασταυρώσεις που θα γίνονται από το Taxisnet Από γρήγορο κόσκινο περνά η... Οι 10 έλεγχοι που διενεργεί η ΑΑΔΕ πριν επιστρέψει φόρους!

«Χρυσή Λίστα» δικαιούχων επίσπευσης επιστροφής ΦΠΑ καταρτίζει η ΑΑΔΕ – Όλες οι διασταυρώσεις που θα γίνονται από το Taxisnet

Από γρήγορο κόσκινο περνά η ΑΑΔΕ τα ποσά των επιστροφών φόρου που προκύπτουν από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων για χιλιάδες φορολογούμενους, ενώ επιταχύνεται και η διαδικασία επιστροφής του ΦΠΑ στις επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με το σύστημα που εφαρμόζει πλέον η ΑΑΔΕ, με βάση τα αποτελέσματα των ελέγχων, καθορίζεται εάν θα κατασχεθεί το σύνολο ή ένα τμήμα του επιστρεφόμενου φόρου, αν θα κρατηθεί «προκαταβολή» έναντι μελλοντικών υποχρεώσεων και τέλος το ποσό που θα αποδοθεί στον δικαιούχο.Σύμφωνα με το σύστημα υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, που ισχύει τα τελευταία χρόνια, αμέσως μετά την οριστικοποίηση υποβολής της φορολογικής δήλωσης εκδίδεται αυτόματα το εκκαθαριστικό σημείωμα και ενημερώνεται ο φορολογούμενος αν έχει ή όχι επιστροφή φόρου.

Ωστόσο, μέχρι να δει τα χρήματα στον λογαριασμό του, απαιτούνται διαδικασίες ελέγχου, για τυχόν εκκρεμείς οφειλές ή για λάθη, σκόπιμα ή μη.

Αρχικά, οι δικαιούχοι επιστροφών φόρου, ελέγχονται εάν χρωστάνε στην Εφορία ή στον ΕΦΚΑ και φυσικά γίνεται η ανάλογη παρακράτηση στο σύνολο ή σε μέρος του ποσού της επιστροφής.Παράλληλα γίνονται και έλεγχοι εάν υπάρχουν εκκρεμείς οφειλές, από τρέχουσες υποχρεώσεις.

Παράδειγμα: Ο φορολογούμενος που δικαιούται επιστροφή φόρου, εάν παράλληλα του έχει εκδοθεί και το εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ για το οποίο εκκρεμεί η πληρωμή δόσεων, τότε θα του παρακρατηθεί το ανάλογο ποσό.

Αν οι δόσεις του ΕΝΦΙΑ είναι συνολικά 300 ευρώ και ο επιστρεφόμενος φόρος είναι 250 ευρώ, θα του παρακρατηθεί ολόκληρη η επιστροφή φόρου και θα χρωστάει επιπλέον 50 ευρώ. Αν η επιστροφή φόρου είναι 350 ευρώ, τότε θα τους επιστραφεί το ποσό των 50 ευρώ, με πίστωση του λογαριασμού του.

Πότε επιστρέφονται φόροι

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, για τις επιστροφές φόρου ισχύουν τα ακόλουθα: 1. Σε περίπτωση έκδοσης Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου με την οποία συνιστάται και βεβαιώνεται η απαίτηση του φορολογούμενου εκδίδει φύλλα έκπτωσης ατομικά ή συγκεντρωτικά.
 2. Χρεωστικό υπόλοιπο, που οφείλεται, βάσει αρχικής εμπρόθεσμης ή εκπρόθεσμης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Φ.Π., συμψηφίζεται οίκοθεν με το τυχόν πιστωτικό ποσό που προκύπτει από την εκκαθάριση της δήλωσης αυτής.
 3. Πιστωτικά ποσά του ενός συζύγου/ μερών συμφώνου συμβίωσης, δεν συμψηφίζονται με τυχόν χρεωστικά του άλλου και στην περίπτωση που έχουν και οι δύο πιστωτικά ποσά επιστρέφονται στον κάθε δικαιούχο χωριστά.
 4. Η επιστροφή του φόρου των συζύγων/ ΜΣΣ που προκύπτει από την κοινή τους δήλωσή καταχωρίζεται στα βιβλία επιστρεπτέων ποσών της Δ.Ο.Υ. του υπόχρεου, ακόμη και στις περιπτώσεις που οι σύζυγοι έχουν διαφορετική Δ.Ο.Υ. λόγω του ότι ένας εκ των δύο (ή και οι δύο) ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα ή λόγω διαφορετικής φορολογικής κατοικίας. Ως εκ τούτου, οι πράξεις προσδιορισμού φόρου που εκδίδονται με την υποβολή κοινής δήλωσης αναγράφουν και στους δύο συζύγους τη Δ.Ο.Υ. του υπόχρεου συζύγου.
 5. Πριν την επιστροφή του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων στους δικαιούχους, διεξάγονται διασταυρώσεις στο αρχείο του Taxisnet προκειμένου να διαπιστωθεί, εάν οι δικαιούχοι της επιστροφής, είναι φορολογικά ενήμεροι, δηλαδή εάν έχουν οφειλές προς το Δημόσιο, αλλά και προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία.
 6. Αρχικά, η Δ.Α.Φ.Ε. της Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. πραγματοποιεί κεντρικά έλεγχο για το αν οι δικαιούχοι επιστροφής φόρου είναι φορολογικά ενήμεροι. Εάν δεν πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, αποστέλλει στη Δ.Ο.Υ. φορολογίας του δικαιούχου επιστροφής ψηφιακά εκκαθαρισμένα Ατομικά Φύλλα Έκπτωσης (Α.Φ.ΕΚ.), προκειμένου να γίνει ο σχετικός έλεγχος για τυχόν οφειλές, ο συμψηφισμός αυτών με βεβαιωμένες στη Φορολογική Διοίκηση οφειλές, κατά τις διατάξεις του ν. 4174/2013 και του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.), η παρακράτηση αυτών κατά τις διατάξεις περί έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής και ο συμψηφισμός αυτών με οφειλές σε Ο.Κ.Α. Εν συνεχεία διενεργείται από τη Δ.Ο.Υ. η μεταφορά των προς επιστροφή ποσών, στους λογαριασμούς πληρωμών των δικαιούχων.
 7. Εφόσον ο δικαιούχος είναι φορολογικά ενήμερος, η Δ.Α.Φ.Ε. ενημερώνεται για τις οφειλές στους Ο.Κ.Α. από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) κατόπιν αιτήματος που αποστέλλεται ηλεκτρονικά.
 8. Εάν ο δικαιούχος της επιστροφής οφείλει στους Ο.Κ.Α. τότε η Δ.Α.Φ.Ε. αποστέλλει στη Δ.Ο.Υ. φορολογίας του δικαιούχου επιστροφής ψηφιακά εκκαθαρισμένα Α.Φ.ΕΚ., προκειμένου να γίνει ο σχετικός έλεγχος και η απόδοση των παρακρατούμενων ποσών στους Ο.Κ.Α.. Εν συνεχεία διενεργείται από τη Δ.Ο.Υ. η μεταφορά των προς επιστροφή ποσών, στους λογαριασμούς πληρωμών των δικαιούχων.
 9. Εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου η Δ.Α.Φ.Ε. προβαίνει στη ταυτοποίηση των δηλωθέντων στοιχείων λογαριασμού πληρωμών (σε μορφή ΙΒΑΝ) του δικαιούχου με αυτά που τηρούνται στον εκάστοτε πάροχο υπηρεσιών πληρωμών. Σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η ταυτοποίηση, η Δ.Α.Φ.Ε. αποστέλλει στη Δ.Ο.Υ. φορολογίας του δικαιούχου επιστροφής ψηφιακά εκκαθαρισμένα Α.Φ.ΕΚ. για τη διενέργεια σχετικού έλεγχου και τη μεταφορά των προς επιστροφή ποσών, στους λογαριασμούς πληρωμών των δικαιούχων.
 10. Μετά την επιτυχή ταυτοποίηση η Δ.Α.Φ.Ε. αποστέλλει στη Δ.Ο.Υ. φορολογίας του δικαιούχου επιστροφής ψηφιακά εκκαθαρισμένα Α.Φ.ΕΚ. Για την εξόφλησή των εν λόγω Α.Φ.ΕΚ. εκδίδει κεντρικά οριστικοποιημένες εντολές μεταφοράς, σε πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων.

Τι αλλάζει στις επιστροφές ΦΠΑ

Αναφορικά με τις επιστροφές ΦΠΑ στις επιχειρήσεις, το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ προβλέπει, πως κατά προτεραιότητα, θα τις εισπράττουν οι φορολογούμενοι, που δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρές φορολογικές παραβάσεις στο παρελθόν και παράλληλα, δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Δρομολογείται η επιτάχυνση των επιστροφών φόρων, μέσω ενός «ολοκληρωμένου και αυτοματοποιημένου συστήματος επιστροφών φόρων», με χρήση διαδικασίας ανάλυσης κινδύνου για τις αιτήσεις επιστροφής και περιορίζοντας την ανθρώπινη παρέμβαση.

Ειδικότερα, για φέτος, οι επιστροφές φόρων θα ανέλθουν σε 6,59 δισ. ευρώ, ενώ οι παρεμβάσεις που σχεδιάζει η ΑΑΔΕ προβλέπουν τα ακόλουθα:

 1. Τη διεκπεραίωση των αιτημάτων επιστροφής ΦΠΑ εντός 90 ημερών σε ποσοστό τουλάχιστον 95%.
 2. Την αξιολόγηση αιτημάτων επιστροφών ΦΠΑ αυτοματοποιημένα σε περιοδική βάση.
 3. Την αξιοποίηση «Χρυσής Λίστας» δικαιούχων για την επίσπευση επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ.
 4. Οι επιστροφές φόρων το 2024 θα ανέλθουν σε 6,59 δισ. ευρώ.
 5. Τη σταδιακή, ανά έτος, μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης των αιτημάτων επιστροφών ΦΠΑ.
 6. Την άμεση επιστροφή φόρων σε ποσοστό άνω του 95% για όλες τις φορολογίες.
 7. Τη  διενέργεια τουλάχιστον 4.000 ελέγχων στις επιστροφές φόρων.

sofokleousin.gr

error: Content is protected !!