ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 226/2021  ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ (ΡΑΛ) ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 226/2021  ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ (ΡΑΛ)
ΠEIΡΑΙΑΣ 13/05/2021 Αριθ.Πρωτ.:Oικ.186 ΠΡΟΣ:ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ,ΤΟΜΕΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ,ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ,ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ αρ.50,ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΥΠΟΨΙΝ: Κου ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗ ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΥ Λ.Σ. – Κου ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ. ΚΟΙΝ.:1. ΥΠΟΥΡΓΟ... ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 226/2021  ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ (ΡΑΛ)

ΠEIΡΑΙΑΣ 13/05/2021

Αριθ.Πρωτ.:Oικ.186

ΠΡΟΣ:
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ,ΤΟΜΕΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ,ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ,ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ αρ.50,ΠΕΙΡΑΙΑΣ,

ΥΠΟΨΙΝ: Κου ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗ ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΥ Λ.Σ. – Κου ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

ΚΟΙΝ.:
1. ΥΠΟΥΡΓΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – Κον ΙΩΑΝΝΗ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗ
2. ΑΡΧΗΓΟ Λ.Σ. ΑΝΤΙΝΑΥΡΧΟ – Κον ΚΛΙΑΡΗ ΘΕΟΔΩΡΟ
3. ΡΑΛ (ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ)
4. ΠΡΟΕΔΡΟ Δ.Σ.  ΤΗΣ ΟΛΠ Α.Ε.& ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ, Κον YU Zeng Gang
5. ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΗΣ ΟΛΠ Α.Ε. & EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ, Κον Zhang Anming
6. Κ.Λ.Τ. ΠΕΙΡΑΙΑ, Λ.Τ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ, Λ.Τ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ, Λ.Τ. ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ

ΘΕΜΑ:ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 226/2021  ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ(ΡΑΛ).

Με την με αριθμό 226/2021 απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων έγινε δεκτό ότι η διάταξη της παρ. 7 του 3ου Ειδικού Τιμολογίου για τις φορτοεκφορτώσεις ειδών τροφοδοσίας και λοιπών εφοδίων πλοίων, δεν περιλαμβάνει την είσοδο αυτοκινήτων που πρόκειται να εκτελέσουν ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες”, καθώς και ότι “το προβλεπόμενο ημερήσιο αδιαίρετο δικαίωμα χρήσης λιμένος και εκτέλεσης εργασιών ιδιωτικών γερανών, κατ’ άρθρον 8 του «Κανονισμού και Τιμολόγια στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Ο.Λ.Π.», δεν καταλαμβάνει αυτοκίνητα με την πρόσθετη διάταξη για την φορτοεκφόρτωση υλικών για τη διενέργεια ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών”.

Εξάλλου, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο αιτιολογικό της ανωτέρω απόφασης, “Η ανωτέρω χρέωση της Ο.Λ.Π. Α.Ε. δεν προκύπτει από καμία αναλογική ερμηνεία του Ειδικού Τιμολογίου 3, αφού αυτό αφορά συγκεκριμένη ομάδα χρηστών του λιμένα, διάφορη από τους ναυπηγοεπισκευαστές. Δεν υφίσταται, συνεπώς, περίπτωση αναλογικής εφαρμογής των τελών του Ειδικού Τιμολογίου 3 σε ανόμοιες περιπτώσεις, όπως εν προκειμένω η περίπτωση των παρόχων ναυπηγοεπισκευαστικών υπηρεσιών.”, καθώς και ότι “Παρά τη γενική διατύπωση του όρου [ενν: Το άρθρο 8 ΙΙ παρ. 1 των Τιμολογίων Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης], όμως, το συγκεκριμένο τέλος εισόδου δεν περιλαμβάνει ιδιωτικά οχήματα μεταφοράς με πρόσθετη ανυψωτική διάταξη, η οποία εξυπηρετεί αποκλειστικά την φορτοεκφόρτωση υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων των παρόχων ναυπηγοεπισκευαστικών υπηρεσιών από το πίσω μέρος του οχήματος, καταλλήλως διαμορφωμένου για να δέχεται φορτία, στον χώρο εργασιών της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, και όχι για εργασίες ανύψωσης και μετατόπισης άλλων φορτίων.

Με την ανωτέρω απόφαση κατέστη απολύτως σαφές και αδιαμφισβήτητο ότι η ΟΛΠ ΑΕ δε δικαιούται να επιβάλει τέλος εισόδου στη ΝΕΖ σε οποιοδήποτε μέλος μας από οποιαδήποτε αιτία, δεδομένου ότι, όπως αποφάσισε η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, ουδεμία νομική βάση υφίσταται για την επιβολή του.

Κατόπιν της προαναφερόμενης απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, τυχόν συνεχιζόμενη επιβολή τέλους εισόδου στη ΝΕΖ στα μέλη μας αποτελεί μη νόμιμη πρακτική κατά τη Σύμβαση Παραχώρησης, ταυτόχρονα και πιθανή παράβαση ιδίως των άρθρων 325 ΠΚ (παράνομη κατακράτηση), 330 ΠΚ (παράνομη βία), 333 ΠΚ (Απειλή), 386 ΠΚ (Απάτη), 389 ΠΚ (Απατηλή πρόκληση βλάβης) κ.α.

Για τους λόγους αυτούς και με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός μας, παρακαλούμε να λάβετε κάθε αναγκαίο αστυνομικό μέτρο για την προστασία των μελών μας από τυχόν παράνομη επιβολή σε αυτά τέλους εισόδου στη ΝΕΖ.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ                                           ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

error: Content is protected !!