Ιδιότητα γονέα και τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας Ιδιότητα γονέα και τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας
Συχνά μας τίθενται ερωτήματα αναφορικά με τη δυνατότητα μοριοδότησης λόγω ιδιότητας τέκνων μονογονεϊκών οικογενειών σε διάφορους διαγωνισμούς και προκηρύξεις. Σύμφωνα με το άρθρο 29... Ιδιότητα γονέα και τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας

Συχνά μας τίθενται ερωτήματα αναφορικά με τη δυνατότητα μοριοδότησης λόγω ιδιότητας τέκνων μονογονεϊκών οικογενειών σε διάφορους διαγωνισμούς και προκηρύξεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 6 του ν. 3838/2010, «Γονείς και τέκνα μονογονεϊκής οικογένειας ορίζονται ως ακολούθως:

  1. Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας νοείται ο γονέας εκείνος ο οποίος, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πρόσληψης, ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ” αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από τον γονέα και μετά την ενηλικίωση των τέκνων και μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους.
  2. Τέκνα μονογονεϊκής οικογένειας είναι εκείνα τα οποία μέχρι την ενηλικίωση τους είχαν τον ένα μόνο γονέα τους. Στην περίπτωση αυτή υπάγονται και τα τέκνα τα οποία στερήθηκαν και τους δύο γονείς πριν την ενηλικίωση τους. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από το τέκνο μέχρι και τη συμπλήρωση του 30ού έτους της ηλικίας του.».

Συνεπώς, είναι θέμα συγκεκριμένων πραγματικών περιστατικών, προκειμένου να δει κανείς εάν υπάγεται στην ανωτέρω κατηγορία. Δηλαδή, θα πρέπει να εξεταστεί το χρονικό διάστημα απώλειας του γονέα, σε σχέση με την ηλικία του παιδιού, με απώτατο χρονικό διάστημα χρήσης του εν λόγω προνομίου σε κάποιο μεταγενέστερο διαγωνισμό, αυτό της ηλικίας των 30 ετών. Σε κάθε περίπτωση και επειδή, η εκάστοτε προκήρυξη έχει δικούς της όρους κάθε φορά, καλό θα είναι να εξετάζεται κάθε φορά, μήπως και προβλέπεται κάτι διαφορετικό ως προς τον ορισμό του τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας.

ergasiakanea.eu

error: Content is protected !!