Πως βλέπουμε ηλεκτρονικά αν ένα αυτοκίνητο είναι ανασφάλιστο Πως βλέπουμε ηλεκτρονικά αν ένα αυτοκίνητο είναι ανασφάλιστο
και άλλες πληροφορίες μόνο με τον αριθμό κυκλοφορίας Αριθμ. Α.1254 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 6053/20.12.2021Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για την παροχή δημοσίων πληροφοριών (open data) σχετικά... Πως βλέπουμε ηλεκτρονικά αν ένα αυτοκίνητο είναι ανασφάλιστο

και άλλες πληροφορίες μόνο με τον αριθμό κυκλοφορίας

Αριθμ. Α.1254 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 6053/20.12.2021
Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για την παροχή δημοσίων πληροφοριών (open data) σχετικά με την κατάσταση κίνησης ή ακινησίας των οχημάτων για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα, την τρέχουσα κατάσταση ασφάλισής τους, τυχόν δήλωσή τους ως απωλεσθέντων ή κλαπέντων, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Διαδικασία και λεπτομέρειες χορήγησης των στοιχείων μητρώου οχημάτων από την Α.Α.Δ.Ε., προς δημοσίευση

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Δημιουργία ιστοτόπου παροχής δημοσίων πληροφοριών για την κατάσταση οχημάτων για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα

Στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) δημιουργείται ειδικός ιστότοπος, όπου παρέχονται δημόσιες πληροφορίες (open data), με βάση μόνο τον αριθμό κυκλοφορίας των οχημάτων στο μητρώο οχημάτων της Α.Α.Δ.Ε., σχετικά με την κατάσταση κίνησης ή ακινησίας των οχημάτων για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα, την τρέχουσα κατάσταση ασφάλισής τους, τυχόν δήλωσή τους ως απωλεσθέντων ή κλαπέντων, καθώς και τα χαρακτηριστικά των οχημάτων.

Άρθρο 2
Διαδικασία και λεπτομέρειες χορήγησης των στοιχείων μητρώου οχημάτων της Α.Α.Δ.Ε.

1α. Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 της παρούσας, η Α.Α.Δ.Ε. διαθέτει στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη του ίδιου άρθρου, τα δεδομένα του Πληροφοριακού Συστήματος Οχημάτων που αφορούν τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος, τα χαρακτηριστικά του οχήματος (ενδεικτικά χρώμα, κατασκευαστής και τύπος),την κατάσταση κίνησης ή ακινησίας αυτού, την τρέχουσα κατάσταση ασφάλισής του, και την τυχόν δήλωσή του ως «απωλεσθέν» ή «κλαπέν για το σύνολο των οχημάτων» για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και τα οποία εμπίπτουν στις κείμενες διατάξεις περί τελών κυκλοφορίας.

β. Δεν αποστέλλονται προς δημοσίευση στοιχεία ταυτότητας των ιδιοκτητών ή κατόχων των οχημάτων ούτε στοιχεία οφειλών από τέλη κυκλοφορίας.

2. Η Α.Α.Δ.Ε. χορηγεί τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος Οχημάτων προς δημοσίευση στον ειδικό ιστότοπο μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

3. Οι απαιτούμενες διαλειτουργικότητες πραγματοποιούνται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 47 του ν. 4623/2019 και το άρθρο 84 του ν. 4727/2020.


Άρθρο 3
Πρόσβαση στον ειδικό ιστότοπο

Η πρόσβαση στις πληροφορίες του άρθρου 1 δεν απαιτεί αυθεντικοποίηση και πραγματοποιείται με βάση μόνο τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος ως αυτό εμφανίζεται στο μητρώο οχημάτων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Άρθρο 4
Εξειδίκευση Παρεχόμενων πληροφοριών

1. Στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη (gov.gr-ΕΨΠ), παρουσιάζονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

α. Πληροφορία για την κατάσταση του οχήματος, ενδεικτικά σε «κλοπή», «κίνηση» ή «ακινησία», καθώς και ημερομηνία που τέθηκε σε ακινησία.

β. Πληροφορία για την κατάσταση ασφάλισης του, αν είναι «ασφαλισμένο» ή «ανασφάλιστο», και στην περίπτωση που είναι ασφαλισμένο την ημερομηνία και ώρα έναρξης και λήξης ασφάλισης

γ. Χαρακτηριστικά του οχήματος, ενδεικτικά χρώμα, κατασκευαστής και τύπος.

2. α. Τα στοιχεία ταυτότητας των ιδιοκτητών ή κατόχων των οχημάτων δε δημοσιοποιούνται.

β. Στοιχεία για οφειλές από τέλη κυκλοφορίας δεν εμφανίζονται και δε χορηγούνται.

Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Πληροφορίες οχημάτων με τον αριθμό κυκλοφορίας (opencar)

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/metakineseis/opencar

odigostoupoliti.eu

error: Content is protected !!