Αλλαγές στην εισαγωγή στις σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών ΕΛΑΣ Αλλαγές στην εισαγωγή στις σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών ΕΛΑΣ
Προσόντα και προϋποθέσεις για εισαγωγή στις σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 105 – ΦΕΚ Τεύχος A’ 257/31.12.2021Τροποποίηση του π.δ. 4/1995 «Εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών... Αλλαγές στην εισαγωγή στις σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών ΕΛΑΣ

Προσόντα και προϋποθέσεις για εισαγωγή στις σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 105 – ΦΕΚ Τεύχος A’ 257/31.12.2021
Τροποποίηση του π.δ. 4/1995 «Εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα των γενικών εξετάσεων» (Α΄ 1).

Άρθρο 1
Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 4/1995 (Α΄ 1)

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 του π.δ. 4/1995, αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Η προκήρυξη αποστέλλεται στις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, στo Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, στα Επιτελεία των Κλάδων των Ε.Δ. και στα Αρχηγεία του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), στις Πρεσβείες και τα Προξενεία της Ελλάδας στο Εξωτερικό, διαμέσου του Υπουργείου Εξωτερικών και καταχωρίζεται στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας «www. hellenicpolice.gr» και στην ιστοσελίδα «www.diavgeia. gov.gr», για την όσο το δυνατόν ευρύτερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων.».

2. Η παρ.1 του άρθρου 2 του π.δ. 4/1995, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι ιδιώτες υποψήφιοι για τις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Αστυνομικής Ακαδημίας πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα:
α. Να μην υπερβαίνουν το 26 έτος της ηλικίας τους κατά την 31 Δεκεμβρίου του έτους διενέργειας των εξετάσεων.
β. Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε εξετάσεις για την εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), της χώρας.
γ. Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, διαπιστούμενη από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή κατάταξης σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για την σωματική ικανότητα υποψηφίων των Σχολών Στρατού Ξηράς (κατεύθυνση Όπλων).
δ. Να έχουν σωματικά, ψυχικά και διανοητικά προσόντα, ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις του αστυνομικού έργου.
ε. Να έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην πατρίδα και να μην πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες, που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
στ. Να έχουν ανάστημα, το οποίο είναι τουλάχιστον ένα μέτρο και εβδομήντα εκατοστά (1,70 μ.) για τους άνδρες και τουλάχιστον ένα μέτρο και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 μ.) για τις γυναίκες, χωρίς υποδήματα.
ζ. Να μην έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για τέλεση, απόπειρα ή κάθε μορφή συμμετοχής σε κακούργημα ή σε εγκλήματα ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολών του δημοκρατικού πολιτεύματος, προσβολών της διεθνούς υπόστασης της χώρας, προσβολών κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά των πολιτειακών και πολιτικών οργάνων, παραχάραξης νομίσματος και άλλων μέσων πληρωμής, πλαστογραφίας, ψευδούς κατάθεσης, ψευδούς καταμήνυσης, παράβασης καθήκοντος, ανθρωποκτονίας εκτός της προερχόμενης από αμέλεια, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, συκοφαντικής δυσφήμισης, κλοπής, υπεξαίρεσης, επικίνδυνης σωματικής βλάβης, συμπλοκής, εκβίασης, απάτης, απιστίας, δωροδοκίας, παράνομης βεβαίωσης ή είσπραξης δικαιωμάτων του Δημοσίου, ναρκωτικών, ζωοκλοπής, ζωοκτονίας, περί αλλοδαπών, περί αρχαιοτήτων, λαθρεμπορίας ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο τελεσθέντος, για το οποίο απειλείται στερητική της ελευθερίας ποινής τουλάχιστον τριών μηνών.
Υποψήφιοι/ες, οι οποίοι/ες έχουν παραπεμφθεί σε δίκη ή έχουν καταδικαστεί για κάποιο από τα ανωτέρω αδικήματα, μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, αλλά δεν προσλαμβάνονται, αν, μέχρι το χρόνο έκδοσης της διαταγής πρόσληψης, δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση.
Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε ποινικό σωφρονισμό για τα παραπάνω εγκλήματα.
η. Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους.
θ. Να μην έχουν τεθεί σε καμίας μορφής δικαστική συμπαράσταση (ΑΚ 1666 επόμενα).
ι. Να μην φέρουν στο σώμα τους δερματοστιξία (τατουάζ), η οποία είναι εξωτερικά εμφανής με την ενδυμασία (θερινή και χειμερινή στολή) και επιπλέον, λόγω του είδους των περιεχομένων σε αυτή απεικονίσεων, είτε αναιρεί την επιβαλλόμενη από το Σύνταγμα ουδετερότητα των υπαλλήλων του Δημοσίου, είτε προκαλεί, κατά τρόπο ο οποίος δεν συνάδει προς την ιδιότητα και τα καθήκοντα αυτών.
ια. Να μην έχουν κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών ανεξάρτητα αν τους επιβλήθηκε ή όχι ποινή για την πράξη τους αυτή.
ιβ. Να μην έχουν αποβληθεί από τη Σχολή Αξιωματικών ή τη Σχολή Αστυφυλάκων».

3. Το άρθρο 3 του π.δ. 4/1995, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 3
1. Όσοι έχουν τα προσόντα του προηγούμενου άρθρου και επιθυμούν να καταταγούν ως Δόκιμοι Υπαστυνόμοι ή Δόκιμοι Αστυφύλακες, πρέπει αφενός να το δηλώσουν στο Μηχανογραφικό Δελτίο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην καθορισθείσα προθεσμία και αφετέρου να υποβάλουν στις Υπηρεσίες της παρ. 1 του άρθρου 4 του παρόντος, μέσα στις προθεσμίες που ορίζει η προκήρυξη, τα εξής δικαιολογητικά:
α. Αίτηση συμμετοχής.
β. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας. Στο πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας αναγράφεται ευκρινώς το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.
γ. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ότι έχουν τα προσόντα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄, δ΄, ε΄ και ζ΄ έως ιβ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του παρόντος και ότι θα δηλώσει προτίμηση των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας στο Μηχανογραφικό Δελτίο.
δ. Οι έγγαμοι με αλλογενείς αλλοδαπούς υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνουν την υπηκοότητα του συζύγου τους.
ε. Οι υπαγόμενοι στις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 42 του ν. 1481/1984, εφόσον δήλωσαν επί της αίτησης συμμετοχής ότι επιθυμούν να κάνουν χρήση του σχετικού δικαιώματος, υποβάλλουν επιπλέον τα εξής δικαιολογητικά:

(1) Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα τους:
α. Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας (ΑΣΠΕ), όπως ορίζει η διάταξη του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α΄ 75), σε συνδυασμό με την παρ. 9 του άρθρου 67 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270).
β. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοινότητας στα δημοτολόγια των οποίων είναι εγγεγραμμένοι ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής Αρχής, με ημερομηνία έκδοσης όχι προγενέστερη των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

(2) Τα τέκνα αναπήρων και θυμάτων πολέμου καθώς και αναπήρων ή θυμάτων εν ενεργεία ή εν συντάξει αστυνομικού προσωπικού ειρηνικής περιόδου:
(α) Βεβαίωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ότι η οικογένεια του υποψήφιου συνταξιοδοτείται για τον ανωτέρω λόγο ή υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, του συνταξιοδοτούμενου, στην οποία αναφέρεται ο αριθμός, η χρονολογία έκδοσης και το όργανο που εξέδωσε την πράξη συνταξιοδότησης, μαζί με απόκομμα της επιταγής καταβολής της σύνταξης ή αντίστοιχο δικαιολογητικό κατά τον τελευταίο, πριν την υποβολή της δήλωσης, μήνα. Για τα τέκνα αστυνομικών που έχουν υπαχθεί στην κατάσταση της μονίμου διαθεσιμότητας (ν.δ. 330/1947), υποβάλλεται σχετική περί τούτου βεβαίωση της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.
(β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοινότητας στα δημοτολόγια των οποίων είναι εγγεγραμμένοι ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής Αρχής, με ημερομηνία έκδοσης όχι προγενέστερη των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

(3) Τα τέκνα αναγνωρισμένων, βάσει της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, ως αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης:
(α) Πιστοποιητικό της Διεύθυνσης Εφέδρων Πολεμιστών Αναπήρων, θυμάτων και Αγωνιστών (Δ.Ε.Π.Α.Θ.Α.) ή οικείας Περιφερειακής Ενότητας ότι ο πατέρας ή η μητέρα του υποψήφιου έχει αναγνωρισθεί ως αγωνιστής Εθνικής Αντίστασης.
(β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοινότητας στα δημοτολόγια των οποίων είναι εγγεγραμμένοι ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής Αρχής, με ημερομηνία έκδοσης όχι προγενέστερη των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

(4) Τα τέκνα ή οι εν χηρεία σύζυγοι αστυνομικών, που πέθαναν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας ή εξαιτίας της υπηρεσίας:
Βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας ή βεβαίωση της Διεύθυνσης Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Στη δεύτερη περίπτωση απαιτείται και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοινότητας στα δημοτολόγια των οποίων είναι εγγεγραμμένοι ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής Αρχής, με ημερομηνία έκδοσης όχι προγενέστερη των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

(5) Οι γονείς τριών τέκνων και τα τέκνα τους:
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοινότητας στα δημοτολόγια των οποίων είναι εγγεγραμμένοι ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής Αρχής, με ημερομηνία έκδοσης όχι προγενέστερη των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

2. Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την προκήρυξη πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα. Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από μεταφραστή που περιλαμβάνεται στο Μητρώο Πιστοποιημένων Μεταφραστών του άρθρου 147 του ν. 4781/2021 ή από άμισθο διερμηνέα διορισμένο βάσει του ν. 148/1913/1914.

3. Οι υποψήφιοι που καλούνται για κατάταξη, υποβάλουν στις Υπηρεσίες που είχαν καταθέσει αρχικά τα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν παραπεμφθεί σε ποινική δίκη για τα αναφερόμενα αδικήματα στην περ. ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του παρόντος διατάγματος, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αρ. 11726 από 9.6.2005 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δικαιοσύνης (Β΄ 838) καθώς και φωτοαντίγραφο του απολυτηρίου Λυκείου. Οι υποψήφιοι της κατηγορίας των υποπερ. i, ii και iii της περ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188) και της παρ. Α΄ του άρθρου 12 του ν. 2552/1997 (Α΄ 266) «Τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού κ.λπ.» προσκομίζουν τα επιπλέον δικαιολογητικά που ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις.

4. Οι Διευθύνσεις Αστυνομίας αναζητούν αυτεπάγγελτα για τους υποψηφίους που καλούνται τελικά για κατάταξη τα εξής δικαιολογητικά:

α. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης, κατ` εφαρμογή του άρθρου 5 του ν. 3242/2004 (Α΄ 102), σε συνδυασμό με την παρ. 7 του άρθρου 16 του ν. 3448/2006 (Α΄ 57) όπως αναριθμήθηκε με το άρθρο 5 του ν. 3613/2007 (Α΄ 263), και της υπ’ αρ. 2458 από 22.2.2005 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δικαιοσύνης (Β΄ 267) και της υπ’ αρ. 92605 από 20.9.2005 όμοιας (Β΄ 1334) και της υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Α/22863/2006 από 16.10.2006 όμοιας (Β΄ 1551).

β. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης, για όλους τους άνδρες και για όσες γυναίκες δηλώσουν ότι έχουν προηγούμενη στρατιωτική θητεία, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 5 του ν. 3242/2004 (Α΄ 102) σε συνδυασμό με την υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/20562/19.7.2013 (Β΄ 1881) κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εθνικής Άμυνας.

γ. Πιστοποιητικό της οικείας Εισαγγελικής Αρχής περί μη ύπαρξης ποινικής εκκρεμότητας σε βάρος του επιτυχόντα.
δ. Πιστοποιητικό του οικείου Πρωτοδικείου περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση ή απαγόρευση.».

4. Το άρθρο 4 του π.δ. 4/1995, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 4
1. Οι ιδιώτες υποψήφιοι υποβάλλουν αυτοπροσώπως στα Αστυνομικά Τμήματα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους τα δικαιολογητικά της παρ. 1, του άρθρου 3 του παρόντος, εντός της οριζόμενης από την προκήρυξη προθεσμίας, μετά την παρέλευση της οποίας δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής.

2. Ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος ή άλλος Αξιωματικός, που ορίζεται για την παραλαβή των δικαιολογητικών ή σε περιπτώσεις υποψηφίων της κατηγορίας των υποπερ. i, ii και iii της περ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188) και της παρ. Α΄ του άρθρου 12 του ν. 2552/1997 (Α΄ 266) «Τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού κ.λπ.», ο αρμόδιος Υπάλληλος του εκάστοτε Προξενείου της Ελλάδας στο Εξωτερικό προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:
α. Παραδίδει στους υποψηφίους έντυπο αίτησης, το οποίο συμπληρώνεται ιδιοχείρως και προσκομίζεται από τον υποψήφιο, μαζί με τα λοιπά προβλεπόμενα δικαιολογητικά.
β. Ελέγχει τα στοιχεία που συμπλήρωσαν οι υποψήφιοι στην αίτησή τους καθώς και την ακρίβεια, την πληρότητα και εγκυρότητα των δικαιολογητικών που έχουν προσκομισθεί.
γ. Μετράει το ανάστημα κάθε υποψηφίου και συντάσσει σχετική βεβαίωση στο έντυπο της αίτησης.
δ. Υπογράφει ως παραλαβών και θέτει το ονοματεπώνυμο και το βαθμό του κάτω από την ημερομηνία της αίτησης.
ε. Επιστρέφει, χωρίς άλλη διατύπωση, τα δικαιολογητικά στους υποψηφίους που δεν έχουν το απαιτούμενο ανάστημα ή στερούνται κάποιου από τα προσόντα και των προϋποθέσεων της παρ. 1 άρθρου 2 του παρόντος, πλην της αίτησης συμμετοχής.
στ. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αμφισβητεί το ύψος που βεβαιώθηκε, υποβάλλει αυθημερόν στην ίδια Υπηρεσία αίτηση για νέα αναστημομέτρηση. Ο αρμόδιος για την παραλαβή των δικαιολογητικών υπάλληλος, υποβάλλει τα δικαιολογητικά και τη βεβαίωση αναστημομέτρησης στην οικεία Διεύθυνση Αστυνομίας, με μέριμνα της οποίας διενεργείται νέα αναστημομέτρηση από τριμελή Επιτροπή για την άρση της αμφισβήτησης.
ζ. Υποβάλλει τα ανωτέρω δικαιολογητικά την επομένη της παραλαβής, στην οικεία Διεύθυνση Αστυνομίας, τηρώντας στο αρχείο της Υπηρεσίας του φωτοτυπίες των αιτήσεων συμμετοχής.
3. Οι Διευθύνσεις Αστυνομίας ελέγχουν τα δικαιολογητικά, μεριμνούν για τη συμπλήρωση ή διόρθωση τυχόν ελλείψεων και σφαλμάτων, επιβεβαιώνουν τη γνησιότητα των δικαιολογητικών των υποψηφίων που επιθυμούν να ενταχθούν στις ειδικές κατηγορίες και καταχωρίζουν τις αιτήσεις στο ειδικό πληροφοριακό σύστημα.».

5. Το άρθρο 5 του π.δ. 4/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 5
1. Οι προκαταρκτικές εξετάσεις είναι ενιαίες και κοινές για τους υποψήφιους και των δύο σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας και περιλαμβάνουν υγειονομικές, αθλητικές και ψυχομετρικές δοκιμασίες (ΤΕSTS), που διενεργούνται από τις επιτροπές προκαταρκτικών εξετάσεων του παρόντος άρθρου. Οι επιτροπές προκαταρκτικών εξετάσεων αποφαίνονται για τη σωματική, ψυχική και διανοητική ικανότητα των υποψηφίων σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Για το πρόγραμμα των εξετάσεων, τον τόπο και χρόνο παρουσιάσεως οι υποψήφιοι ενημερώνονται με δική τους ευθύνη από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας και την επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας «www.hellenicpolice.gr».

2. Η υγειονομική εξέταση ενεργείται από την αρμό-δια υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις για την Υγειονομική Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας.

3. Οι υποψήφιοι παραλαμβάνουν από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας το δελτίο υγειονομικής εξέτασης επί του οποίου επικολλάται φωτογραφία και το παραπεμπτικό σημείωμα, μεταβαίνουν κατά το χρόνο που ορίζει η προκήρυξη σε οποιοδήποτε Νοσηλευτικό Ίδρυμα Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή ιδιώτη ιατρό και υποβάλλονται στις υγειονομικές εξετάσεις που αναφέρονται στο παραπεμπτικό σημείωμα, στην οικεία στήλη του οποίου ο αρμόδιος ιατρός γνωματεύει το αποτέλεσμα, θέτοντας την υπογραφή και τη σφραγίδα του. Σε περίπτωση εξέτασης από ιατρό Νοσηλευτικού Ιδρύματος Ν.Π.Δ.Δ., η Γραμματεία του Ιδρύματος πρέπει να θεωρεί το γνήσιο της υπογραφής των γνωματευόντων ιατρών. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται μέχρι την έναρξη των προκαταρκτικών εξετάσεων και οι υποψήφιοι, προσκομίζοντας το δελτίο υγειονομικής εξέτασης με τις γνωματεύσεις των ιατρών, παρουσιάζονται σύμφωνα με το πρόγραμμα ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Κατάταξης, η οποία αποφαίνεται για την ικανότητα ή μη αυτών. Η Επιτροπή δύναται να παραγγείλει την επανεξέταση υποψήφιου, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο ή προκύπτουν αμφιβολίες.

4. Οι αθλητικές δοκιμασίες διενεργούνται σε Αστυνομικές Υπηρεσίες,οι οποίες ορίζονται με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων, στις έδρες των οποίων συγκροτούνται τριμελείς επιτροπές εξέτασης, που αποτελούνται από έναν Αστυνομικό Διευθυντή ή Αστυνομικό Υποδιευθυντή ή Αστυνόμο Α΄ ως Πρόεδρο και δύο Αστυνόμους Α΄ ή Αστυνόμους Β΄ ή Υπαστυνόμους Α΄ ως μέλη. Ως γραμματέας ορίζεται κατάλληλος βαθμοφόρος.
Με διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας ορίζονται ονομαστικά τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των επιτροπών, οι Γραμματείς αυτών, η ημερομηνία έναρξης και λήξης των εργασιών τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Οι παραπάνω Επιτροπές είναι αρμόδιες να προβαίνουν στην εκ νέου μέτρηση του αναστήματος κάθε υποψηφίου και να κρίνουν ως ΜΗ ΙΚΑΝΟΥΣ τους υποψηφίους που δεν έχουν το προβλεπόμενο ανάστημα.

5. Για τον έλεγχο της αθλητικής επίδοσης, οι υποψήφιοι υποβάλλονται στα εξής αγωνίσματα:
α. Δρόμος 100 μ. σε χρόνο 16» (μια προσπάθεια).
β. Δρόμος 1.000 μ. σε χρόνο 4΄ και 20΄΄ (μια προσπάθεια).
γ. Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,05 μ. (τρεις προσπάθειες).
δ. Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μ. (τρεις προσπάθειες).
ε. Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον 4,50 μ., ως μέσο όρο ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι ανά προσπάθεια (τρεις προσπάθειες ανά χέρι).
Εάν κατά το χρόνο της εξέτασης υποψηφίου στις αθλητικές δοκιμασίες παρουσιασθεί κώλυμα σε οποιοδήποτε αγώνισμα, ή ο υποψήφιος τραυματιστεί και δεν μπορεί να ολοκληρώσει την εξέταση, ο τελευταίος υποχρεούται να δηλώσει το κώλυμα ή τον τραυματισμό του αμέσως, ενώπιον της Επιτροπής Αθλητικών Δοκιμασιών και δύναται να αιτηθεί εγγράφως την αναβολή της εξέτασης. Η πάθηση ή ο τραυματισμός βεβαιώνεται εγγράφως από ιατρό του Σώματος. Η Επιτροπή δύναται κατά την κρίση της, να αναβάλει για μία μόνο φορά την εξέταση σε άλλο χρόνο, όχι όμως πέραν του καθορισμένου για τη διενέργεια των αθλητικών δοκιμασιών, όπως προκύπτει από το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων. Η επανεξέταση θα γίνεται στο σύνολο των αγωνισμάτων. Υποψήφιος που αποχώρησε από το εξεταστικό κέντρο, αφού κρίθηκε μη ικανός σε κάποιο αγώνισμα, και επανέρχεται για να δηλώσει κώλυμα ή τραυματισμό εκ των υστέρων, δεν δικαιούται αναβολή εξέτασης.

6. Οι ψυχομετρικές δοκιμασίες διενεργούνται σε Αστυνομικές Υπηρεσίες, οι οποίες ορίζονται με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων. Στις έδρες αυτών, συγκροτούνται τριμελείς επιτροπές εξέτασης, που αποτελούνται από έναν (1) Ψυχολόγο Αξιωματικό Ειδικών Καθηκόντων, ο οποίος προτείνεται από το Διευθυντή της Διεύθυνσης Υγειονομικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και δύο (2) Αξιωματικούς Γενικών Καθηκόντων με βαθμό Αστυνόμου Α΄ ή Αστυνόμου Β΄ ή Υπαστυνόμου Α΄. Ο Ψυχολόγος εκτελεί χρέη Προέδρου. Ως γραμματέας ορίζεται κατάλληλος βαθμοφόρος. Με διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας ορίζονται ονομαστικά τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των επιτροπών, οι γραμματείς αυτών, η ημερομηνία έναρξης και λήξης των εργασιών τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

7. Για τη διαπίστωση της καταλληλότητας των υποψηφίων, διενεργούνται ψυχομετρικές δοκιμασίες, που περιλαμβάνουν διερεύνηση χαρακτηριστικών προσωπικότητας, γνωστικών ικανοτήτων και συνέντευξη ενώπιον των Επιτροπών της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος. Με τις εξετάσεις αυτές ερευνάται ιδίως η κρίση, η προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις, η αυτοκυριαρχία, η συναισθηματική σταθερότητα, η σκέψη, η αντίληψη και η εν γένει προσωπικότητα του υποψηφίου. Οι ως άνω Επιτροπές τηρούν συνοπτικό πρακτικό κατά τη συνέντευξη, μέσω του οποίου θα παρέχεται αιτιολογία στην αξιολόγηση κάθε υποψηφίου.

8. Υποψήφιοι υποβάλλονται στις προκαταρκτικές εξετάσεις που διενεργεί η Ελληνική Αστυνομία, μόνο εφόσον δεν έχουν γίνει δεκτοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων, του Πυροσβεστικού σώματος και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Για τον σκοπό αυτό, η Ελληνική Αστυνομία διασταυρώνει σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς, οι οποίοι έχουν την υποχρέωση να της παρέχουν τα απαιτούμενα στοιχεία, αν υποψήφιοι για τις Σχολές της Αστυνομίας έχουν γίνει δεκτοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις των φορέων αυτών. Υποψήφιοι που εξετάστηκαν στις προκαταρκτικές εξετάσεις των φορέων αυτών και κρίθηκαν ικανοί οφείλουν να προσκομίσουν τη βεβαίωση της επόμενης παρ. 9 στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση που δεν χορηγήθηκε η παραπάνω βεβαίωση, διότι ο υποψήφιος που εξετάσθηκε, κρίθηκε μη ικανός λόγω των ιδιαιτέρων απαιτήσεων που ισχύουν για την εισαγωγή στις Σχολές αυτές, οι αρμόδιες επιτροπές εξετάσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, ανάλογα με την περίπτωση, είτε λαμβάνουν υπόψη τα αποτελέσματα του υποψηφίου στις κοινές για την εισαγωγή στις Σχολές αυτές και τις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων εξετάσεις είτε, αν ο υποψήφιος δεν υποβλήθηκε στις εξετάσεις αυτές, επειδή προηγουμένως κρίθηκε μη ικανός λόγω των ιδιαίτερων απαιτήσεων που ισχύουν για την εισαγωγή στις Σχολές αυτές, τον δέχονται να υποβληθεί στις προκαταρκτικές εξετάσεις που διενεργεί η Ελληνική Αστυνομία.

9. Οι υποψήφιοι που υποβλήθηκαν στη δοκιμασία των προκαταρκτικών εξετάσεων στις Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ.) και κρίθηκαν ικανοί, σύμφωνα με τα κριτήρια που ισχύουν κάθε φορά για την εισαγωγή υποψηφίων στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας, εξαιρουμένων των ιδιαίτερων απαιτήσεων, ακολούθως δε προσκόμισαν στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας σχετική βεβαίωση από τις ως άνω Σχολές ή τις αρμόδιες για την έκδοσή της Υπηρεσίες, θεωρούνται αυτοδικαίως ΙΚΑΝΟΙ και για τις Αστυνομικές Σχολές και δεν προσέρχονται στις προκαταρκτικές εξετάσεις της Ελληνικής Αστυνομίας.
Οι βεβαιώσεις προσκομίζονται μέσα στο χρόνο διενέργειας των Προκαταρκτικών Εξετάσεων της Ελληνικής Αστυνομίας και αναγράφεται σε αυτές το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, ο κωδικός αριθμός του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και το ανάστημα του υποψηφίου.
Σε περίπτωση που οι προκαταρκτικές εξετάσεις των ανωτέρω Σχολών διενεργούνται σε μεταγενέστερο χρόνο, η εν λόγω βεβαίωση προσκομίζεται το αργότερο τη μεθεπόμενη της ολοκλήρωσης της διαδικασίας, στη Σχολή από την οποία εκδόθηκε.
Βεβαιώσεις που προσκομίζονται από υποψήφιους που διέκοψαν σε οποιοδήποτε στάδιο των προκαταρκτικών εξετάσεων ή κρίθηκαν ΜΗ ΙΚΑΝΟΙ από τις Επιτροπές της Ελληνικής Αστυνομίας δεν γίνονται αποδεκτές.».


6. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 6 του π.δ. 4/1995 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού με τη βοήθεια της Διεύθυνσης Πληροφορικής, συντάσσει πίνακες ικανών κατά κατηγορία και κατ` αλφαβητική σειρά, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και όσοι προσκόμισαν βεβαίωση ικανότητας από τις Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, η οποία έγινε αποδεκτή. Οι πίνακες κυρώνονται από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας και αποστέλλονται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για την επεξεργασία και έκδοση των αποτελεσμάτων. Οι πίνακες ικανών αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας «www.hellenicpolice.gr», τηρουμένης της νομοθεσίας περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.».

7. Το άρθρο 7 του π.δ. 4/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 7
1. Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους πίνακες επιτυχόντων των Σχολών Αξιωματικών και Αστυφυλάκων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων κατατάσσονται στην Ελληνική Αστυνομία, ως δόκιμοι υπαστυνόμοι ή δόκιμοι αστυφύλακες, αντίστοιχα, με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας. Με τη διαταγή κατάταξης του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας καθορίζεται η ημερομηνία κατάταξης καθώς και η ημερομηνία παρουσίασης στις Σχολές για την έναρξη της εκπαίδευσης.

2. Η κατάταξη γίνεται στη Διεύθυνση Αστυνομίας, σε Υπηρεσίες της οποίας οι υποψήφιοι είχαν υποβάλει την αίτηση συμμετοχής. Μετά την ολοκλήρωση της βασικής στρατιωτικής εκπαίδευσης, οι σπουδαστές των Σχολών Αξιωματικών και Αστυφυλάκων δίνουν τον προβλεπόμενο όρκο.

3. Οι Υπηρεσίες στις οποίες γίνεται η κατάταξη, μετά τη λήξη της διαταγής κατάταξης, ενεργούν ως εξής:
α. Ειδοποιούν, με αποδεικτικό, μέσω των κατά τόπους Αστυνομικών Τμημάτων, τους υποψήφιους που καλούνται για κατάταξη να μεταβούν σ` αυτές την καθορισμένη με τη διαταγή του Αρχηγού ημερομηνία, προσκομίζοντας και τα δικαιολογητικά της παρ. 3 του άρθρου 3 του παρόντος.
β. Ενεργούν έλεγχο νομιμότητας των δικαιολογητικών κατάταξης που υπέβαλαν οι υποψήφιοι, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται από το άρθρο 28 του ν. 4305/2014.
γ. Αναζητούν αυτεπαγγέλτως τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 3 του παρόντος.
δ. Ενεργούν αμέσως δακτυλοσκόπηση των υποψηφίων, δια των Γραφείων Εγκληματολογικών Ερευνών (Γ.Ε.Ε.) ή εξειδικευμένου στη λήψη των αποτυπωμάτων προσωπικού, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει προβλεφθεί από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, αποστέλλει πριν από την ημερομηνία κατάταξης τις απαντήσεις της στις ανωτέρω Υπηρεσίες.
ε. Προβαίνουν στην κατάταξη των παρουσιαζόμενων, εφόσον από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και τη δακτυλοσκοπική εξέταση δεν προκύπτει κώλυμα κατάταξης, συντάσσοντας για κάθε έναν από τους καταταγέντες, πρακτικό κατάταξης και αποδοχής του διορισμού τους, καθώς και Φύλλο Μητρώου. Τα ονοματεπώνυμα των καταταγέντων και μη καταταγέντων, αναφέρονται αμέσως στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού. Ο υποψήφιος για τον οποίο διαπιστώνεται ότι στερείται έστω και ενός προς κατάταξη προσόντος, δεν κατατάσσεται, τυχόν δε κατάταξή του, θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.
στ. Υποβάλλουν, στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού τα δικαιολογητικά κατάταξης των καταταγέντων, τα πρωτότυπα των πρακτικών κατάταξης και αποδοχής του διορισμού και τα Φύλλα Μητρώου και ενημερώνουν:
(i) Τη Διεύθυνση Πληροφορικής / Α.Ε.Α.
(ii) Τη Διεύθυνση Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας / Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού / Υ.Π.τ.Π., με αντίγραφο του πρακτικού κατάταξης και αποδοχής του διορισμού, με δύο αντίγραφα Φύλλου Μητρώου και φ/α των Πιστοποιητικών Στρατολογικής Κατάστασης, προκειμένου να ενημερώσει και τα Ασφαλιστικά Ταμεία των κατατασσομένων.
(iii) Τα Στρατολογικά Γραφεία του τόπου γέννησης των καταταγέντων, με αντίγραφα του πρακτικού κατάταξης και αποδοχής του διορισμού, του Φύλλου Μητρώου και του Φύλλου Πορείας.
(iv) Τα οικεία Τμήματα Ασφαλείας ή Αστυνομικά Τμήματα, κατά περίπτωση, με τα δελτία ταυτότητας των καταταγέντων.
(v) Τη Σχολή Αξιωματικών, Σχολή Αστυφυλάκων και στα Τμήματα Δοκίμων Αστυφυλάκων, κατά περίπτωση, με αντίγραφα του πρακτικού κατάταξης και αποδοχής του διορισμού και του Φύλλου Μητρώου.».
ζ. Χορηγούν στους καταταγέντες φύλλο πορείας για τη Σχολή Αξιωματικών ή Αστυφυλάκων, κατά περίπτωση, προς εκπαίδευση.
η. Μετά την πάροδο του μεθεπόμενου έτους από το έτος κατάταξης των επιτυχόντων, καταστρέφουν τα δικαιολογητικά των μη καταταγέντων για οποιοδήποτε λόγο, πλην αυτών που συνέταξε η Υπηρεσία.

4. Με αιτιολογημένη απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, που κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους, διαγράφονται από τον πίνακα επιτυχόντων οι υποψήφιοι που:
α) Διαπιστώνεται ότι στερούνται έστω και ενός προς κατάταξη προσόντος ή δεν προσέρχονται προς κατάταξη μέσα στην οριζόμενη προθεσμία, εκτός των περιπτώσεων διαπιστωμένης ανώτερης βίας, όχι όμως πέραν του 10ημέρου.
β) Παραιτούνται πριν από την είσοδό τους στη Σχολή. Ως παραίτηση θεωρείται και η μη παρουσίασή τους στην οικεία Σχολή, σύμφωνα με τις διατάξεις των Οργανισμών των Σχολών Αξιωματικών και Αστυφυλάκων.

5. Για την αντικατάσταση των ανωτέρω ή όσων παραιτηθούν μέσα στο πρώτο μήνα από την κατάταξη, αποφασίζει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και αναθέτει στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας να καλέσει άλλους υποψήφιους, κατά σύστημα και κατηγορία, από τον πίνακα επιλαχόντων και να προβεί στην κατάταξη αυτών, σύμφωνα με την προαναφερόμενη διαδικασία.

6. Αν οι επιλαχόντες, που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες, δεν καλύπτουν το καθορισμένο ποσοστό, οι θέσεις που υπολείπονται συμπληρώνονται από υποψήφιους της γενικής κατηγορίας του ίδιου συστήματος.

7. Σε περίπτωση που ισοβαθμούν υποψήφιοι και μετά την εφαρμογή των κριτηρίων ισοβαθμίας που καθορίζει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, δεν εισάγονται υπεράριθμοι και η σειρά καθορίζεται με κλήρωση που διενεργείται με μέριμνα της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας παρουσία των ενδιαφερομένων ή ορισθέντων εκπροσώπων τους.

8. Η Διεύθυνση Υγειονομικού τηρεί τα δελτία υγειονο-μικής εξέτασης των υποψηφίων, τα φύλλα απαντήσεων και τα διαγράμματα προσωπικότητας αυτών (Μ.Μ.Ρ.Ι.). Τα ανωτέρω έγγραφα καταστρέφονται, ένα έτος μετά την κατάταξη των επιλεγομένων, από τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται με διαταγή του Διευθυντή της Διεύθυνσης Υγειονομικού και συντάσσει σχετικό πρακτικό. Σε περίπτωση δικαστικής αμφισβήτησης τα ως άνω έγγραφα διατηρούνται, μέχρις ότου εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση.

9. Όλοι οι κατατασσόμενοι στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας εγγράφονται κατ’ αλφαβητική σειρά στο Γενικό Μητρώο Σώματος, το οποίο τηρείται στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.

Οι εγγραφόμενοι καταχωρίζονται σε ξεχωριστή μερίδα του Βιβλίου Γενικού Μητρώου Σώματος. Οι επανακατατασσόμενοι καταχωρίζονται στη μερίδα που είχαν πριν από την απόλυσή τους. Κάθε μερίδα περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
α) Στοιχεία ταυτότητας.
β) Προϋπηρεσία στο Στρατό.
γ) Κατάταξη στην Ελληνική Αστυνομία.
δ) Ονομασία σε μόνιμο.
ε) Αναγνώριση προϋπηρεσίας σε δημόσιες υπηρεσίες.
στ) Προαγωγές.
ζ) Μετάταξη σε Υπηρεσία Γραφείου.
η) Μετάταξη σε κατάσταση μόνιμης διαθεσιμότητας.
θ) Αυθαίρετη απουσία.
ι) Προσωρινή κράτηση – Φυλάκιση – Αποφυλάκιση.
ια) Ποινές αργίας με απόλυση, πρόσκαιρη παύση, διαθεσιμότητα και θέση εκτός Υπηρεσίας.
ιβ) Μακρές αναρρωτικές άδειες.
ιγ) Άδειες για ημεδαπή και αλλοδαπή άνευ αποδοχών.
ιδ) Απόλυση – Αποστρατεία – Απόταξη – Επανακατάταξη και επαναφορά στην ενέργεια.
ιε) Ανάκληση στην ενέργεια από την εφεδρεία.
ιστ) Θάνατος.
ιζ) Κάθε μεταβολή που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

odigostoupoliti.eu

error: Content is protected !!