Αυτά είναι τα νέα πρόστιμα του ΚΟΚ -Ποιοι θα πληρώνουν έως 1.500 ευρώ για μια παράβαση Αυτά είναι τα νέα πρόστιμα του ΚΟΚ -Ποιοι θα πληρώνουν έως 1.500 ευρώ για μια παράβαση
Το Carandmotor.gr αποκαλύπτει το σχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που επεξεργάζεται η Ειδική Επιτροπή. Τέλος στα τροχαία ατυχήματα θα επιχειρήσει να βάλει το υπουργείο Υποδομών και... Αυτά είναι τα νέα πρόστιμα του ΚΟΚ -Ποιοι θα πληρώνουν έως 1.500 ευρώ για μια παράβαση

Το Carandmotor.gr αποκαλύπτει το σχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που επεξεργάζεται η Ειδική Επιτροπή.

Τέλος στα τροχαία ατυχήματα θα επιχειρήσει να βάλει το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με την κατηγοριοποίηση των παραβάσεων οι οποίες επιφέρουν χρηματικές και ποινικές κυρώσεις.Το Carandmotor.gr δημοσιεύει αποκλειστικά το σχέδιο που επεξεργάζεται η Ειδική Επιτροπή σύμφωνα με το οποίο θα υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες Επικινδυνότητας των παραβάσεων που επισύρουν αντίστοιχα χρηματικά πρόστιμα και ποινικές κυρώσεις.

Οι παραβάσεις που προβλέπονται από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας κατατάσσονται ανάλογα με την επικινδυνότητά τους για τη ζωή, την υγεία και τη σωματική ακεραιότητα των χρηστών του οδικού δικτύου, την υποχρέωση για ιδιαίτερη μέριμνα και προστασία για τα άτομα με αναπηρία, την πρόληψη της πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων, καθώς και τις επιπτώσεις της παράβασης στην οδική ασφάλεια, στις εξής κατηγορίες:α) Κατηγορία Παράβασης (Ε1),

β) Κατηγορία Παράβασης (Ε2),

γ) Κατηγορία Παράβασης (Ε3)

Η κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες διακρίνεται σε δυο υποκατηγορίες την υποκατηγορία Α για την οποία επιβάλλεται μόνο διοικητικό πρόστιμο και την υποκατηγορία Β για την οποία επιβάλλεται, πέραν του διοικητικού προστίμου της υποκατηγορίας Α και διοικητικό μέτρο. Περαιτέρω και ανεξάρτητα της κατηγορίας, οι ανωτέρω παραβάσεις μπορεί να κατατάσσονται και στην κατηγορία αντικοινωνικής οδικής συμπεριφοράς (Σ). Στις παραβάσεις αυτές, πέραν του επιβαλλόμενου διοικητικού προστίμου ή και διοικητικού μέτρου που επιβάλλεται από την κατηγορία Ε και υποκατηγορία Α ή Β που έχει καταταγεί, επιβάλλεται και επιπλέον διοικητικό μέτρο.

Πέραν των παραπάνω κατηγοριών θεσπίζεται και η κατηγορία Ε4 ιδιαιτέρων επιπτώσεων για την οδική ασφάλεια. Για τις παραβάσεις που κατηγοριοποιούνται στην κατηγορία αυτή, επιβάλλεται το διοικητικό πρόστιμο 700 ευρώ και επιτόπου αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 30 ημέρες.

Ωστόσο υπάρχει και υψηλότερο πρόστιμο 1.500 ευρώ της κατηγορίας Ε4 και ποινή φυλάκισης έως και 12 μήνες για εκείνους που παραλείπουν την τοποθέτηση και συντήρηση των μέσων σήμανσης, εκείνων που τα τοποθετούν πλημμελώς, καθώς και σε εκείνους που παραλείπουν την αφαίρεσή τους μετά την ολοκλήρωση των εργασιών όπως επίσης και σε εκείνους που θα τοποθετήσει πινακίδεςδιαγράμμιση ή συσκευή η οποία μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση με πινακίδες σήμανσης ή με κυκλοφοριακή διαγράμμιση ή με άλλη συσκευή ρύθμισης της κυκλοφορίας ή να τις καταστήσει λιγότερο ορατές ή αποτελεσματικές ή να προκαλέσει θάμβωση στους χρήστες της οδού και γενικό να αποσπάσει την προσοχή τους κατά τρόπο που μπορεί να έχει δυσμενή επίδραση στην ασφάλεια της κυκλοφορίας.

Κάποιες εκ των παραβάσεων επιφέρουν επιπλέον ή μόνο ποινικές κυρώσεις που επιβάλλονται από το δικαστήριο.

Για κάθε παράβαση που ανήκει στην ίδια κατηγορία και υποκατηγορία Ε1, Ε2 ή Ε3 επιβάλλονται τα παρακάτω διοικητικά πρόστιμα και διοικητικά μέτρα:

α) Παράβαση κατηγορίας Ε1:

-Ε1Α επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 30 ευρώ

-Ε1Β επιβάλλεται το διοικητικό πρόστιμο της υποκατηγορίας Ε1Α και διοικητικό μέτρο αφαίρεσης της άδειας ικανότητας οδήγησης για 10 ημέρες.β) Παράβαση κατηγορίας Ε2:

-Ε2Α επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ

-Ε2Β επιβάλλεται το διοικητικό πρόστιμο της υποκατηγορίας Ε2Α και διοικητικό μέτρο αφαίρεσης της άδειας ικανότητας οδήγησης για 20 ημέρες.

γ) Παράβαση κατηγορίας Ε3:

-Ε3Α επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 350 ευρώ

Ε3Β επιβάλλεται το διοικητικό πρόστιμο της υποκατηγορίας Ε3Α και διοικητικό μέτρο αφαίρεσης της άδειας ικανότητας οδήγησης και των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος για 30 ημέρες τηρουμένων των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 103 του παρόντος

Για τις παραβάσεις που έχουν χαρακτηριστεί και ως αντικοινωνικής οδικής συμπεριφοράς (Σ) πέραν των κυρώσεων που επιβάλλονται ανάλογα με την κατηγορία – υποκατηγορία που έχουν κατηγοριοποιηθεί, επιβάλλεται επιπρόσθετα και διοικητικό μέτρο αφαίρεσης της άδειας ικανότητας οδήγησης του οδηγού για 30 ημέρες.

Τι θα πάθουν οι κατ’ εξακολούθηση παραβάτες

Αυστηρές ποινές περιμένουν τους κατ΄εξακολούθηση παραβάτες όπως είχε αποκαλύψει και το Carandmotor.gr στο νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με το σχέδιο που επεξεργάζεται η Ειδική Επιτροπή η υποτροπή παράβασης νοείται η διάπραξη της ίδιας παράβασης εντός χρονικού διαστήματος που ορίζεται, ανεξάρτητα από την τοπική ή χρονική εγγύτητα από την τέλεση της προηγούμενης παράβασης και ανεξάρτητα από την επίδοση των σχετικών εκθέσεων βεβαίωσης παραβάσεων. Ειδικά για την περίπτωση της παράνομης στάθμευσης του άρθρου 34, όταν αυτή συνεχίζεται πέραν των 3 ωρώνβεβαιώνεται νέα παράβαση και αποτελεί υποτροπή.

Επίσης με απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη καθιερώνεται Σύστημα Ελέγχου της Συμπεριφοράς των Οδηγών (Σ.Ε.Σ.Ο) όλων των μηχανοκίνητων οχημάτων ή ορισμένων κατηγοριών εξ αυτών ή και των μοτοποδηλάτων, με τη συγκέντρωση και καταχώρηση των στοιχείων για τις διαπραττόμενες από αυτούς παραβάσεις ορισμένων διατάξεων του παρόντος Κώδικα και της κατηγορίας αυτών.

Με την αυτή απόφαση καθορίζονται ο τρόπος συγκέντρωσης και καταχώρισης των πιο πάνω στοιχείων, η βαθμολόγηση των παραβάσεων και τα επιβαλλόμενα διοικητικά μέτρα στην περίπτωση συγκέντρωσης ορισμένης βαθμολογίας, οι παραβάσεις για τις οποίες προβλέπεται υποτροπή, οι αυξημένες ποινές που επιβάλλονται, και το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη παράβαση πέραν του οποίου δεν νοείται υποτροπή και οι όροι εκπαίδευσης και εξέτασης των οδηγών στους οποίους αφαιρέθηκε η άδεια ικανότητας οδήγησης, κατ’ εφαρμογή του συστήματος ελέγχου της συμπεριφοράς των οδηγών (Σ.Ε.Σ.Ο.), προκειμένου να τους επαναχορηγηθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης. Τα πιο πάνω διοικητικά μέτρα επιβάλλονται και εκτελούνται παράλληλα και ανεξάρτητα με τις ποινικές κυρώσεις.

carandmotor.gr

error: Content is protected !!