Μπαίνουν κάμερες στο Νεκροταφείο Μπαίνουν κάμερες στο Νεκροταφείο
Εγκρίθηκε από την οικονομική επιτροπή του Δήμου η δαπάνη ύψους Είκοσι Μια Χιλ. Εξακόσια Εξήντα κόμμα Ενενήντα Τέσσερα Ευρώ (21.660,94 €) για την προμήθεια... Μπαίνουν κάμερες στο Νεκροταφείο

Εγκρίθηκε από την οικονομική επιτροπή του Δήμου η δαπάνη ύψους Είκοσι Μια Χιλ. Εξακόσια Εξήντα κόμμα Ενενήντα Τέσσερα Ευρώ (21.660,94 €) για την προμήθεια και τοποθέτηση καμερών και παγίδευση περιμετρικά του μανδρότοιχου του κοιμητηρίου.

error: Content is protected !!