Δασικά αυθαίρετα! Έτοιμη η πλατφόρμα για δηλώσεις! Δασικά αυθαίρετα! Έτοιμη η πλατφόρμα για δηλώσεις!
Δασικά αυθαίρετα: έτοιμη η πλατφόρμα για δηλώσεις με παράβολο 250 ευρώ Εντός του Σεπτεμβρίου 2021 ανοίγει η πλατφόρμα στο Ελληνικό Κτηματολόγιο, για την υπαγωγή... Δασικά αυθαίρετα! Έτοιμη η πλατφόρμα για δηλώσεις!

Δασικά αυθαίρετα: έτοιμη η πλατφόρμα για δηλώσεις με παράβολο 250 ευρώ

Εντός του Σεπτεμβρίου 2021 ανοίγει η πλατφόρμα στο Ελληνικό Κτηματολόγιο, για την υπαγωγή δασικών αυθαιρέτων σε διαδικασία τακτοποίησης, με την καταβολή παράβολου 250 ευρώ, προκειμένου να τεθούν σε «καθεστώς ειδικής προστασίας», μέχρι με την οριστική και τελεσίδικη κατάληξη, του ανοιχτού θέματος των Δασικών Χαρτών.

-«Είμαστε απολύτως έτοιμοι για την έναρξη λειτουργίας της νέας πλατφόρμας», δήλωσε την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021 ανώτατη πηγή της Ελληνικό Κτηματολόγιο  στο  ecopress, αναφερόμενη στη νέα εφαρμογή που θα λειτουργήσει μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του φορέα στη διεύθυνση ktimatologio.gr ,στην ενότητα ” Δασικοί Χάρτες”, όπου θα υπάρχει ειδική εφαρμογή με αναφορά: «αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 55 του νόμου 4685/20».

Η σκυτάλη των εξελίξεων βρίσκεται πλέον στο υπουργείο Περιβάλλοντος, που έχει την αρμοδιότητα για τα δασικά αυθαίρετα και τους Δασικούς Χάρτες, ώστε σε συνεννόηση με το αρμόδιο για το Κτηματολόγιο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης να διαβιβάσουν σχετική εντολή  στην Ελληνικό Κτηματολόγιο, για την έναρξης λειτουργίας της νέας πλατφόρμας. Σύμφωνα με τις δημοσιογραφικές πληροφορίες η απόφαση των υπουργείων ΠΕΝ και Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την έναρξη λειτουργίας της νέας πλατφόρμας είναι θέμα ημερών και σε κάθε περίπτωση θα γίνει εντός του Σεπτεμβρίου 2021.

Οι ιδιοκτήτες δασικών αυθαιρέτων καλούνται να υποβάλλουν οικειοθελώς αίτηση καταγραφής της ιδιοκτησίας τους, προκειμένου να τεθούν σε καθεστώς ειδικής προστασίας, το οποίο έχει θεσμοθετηθεί με τον πρόσφατο πολεοδομικό χωροταξικό πολεοδομικό νόμο του ΥΠΕΝ (άρθρο 55 του νόμου 4685/2020) και ουσιαστικά ισχύει επ΄αόριστον, σε συνδυασμό, ανάλογα, κατά περίπτωση και μέχρι με την οριστική και τελεσίδικη κατάληξη, του ανοιχτού θέματος των Δασικών Χαρτών.

Παράβολο 250 ευρώ

Για την υποβολή της αίτησης στη νέα ψηφιακή πλατφόρμα απαιτείται προηγουμένως έκδοση και πληρωμή, μέσω της ιστοσελίδας της Γ.Γ.Π.Σ. (gov.gr),  ηλεκτρονι­κού παραβόλου ύψους διακοσίων πενήντα (250) ευρώ.

Σε περίπτωση, που το ακίνητο ανάλογα με την τελική έκβαση του Δασικού Χάρτη θα ενταχθεί σε καθεστώς νομιμοποίησης τότε θα κληθεί ο ιδιοκτήτης να πληρώσει το πρόστιμο νομιμοποίησης το οποίο θα υπολογίζεται με μαθηματικό τύπο, βάση της αξίας, της παλαιότητας, της επιφάνειας και της κατηγορίας του ακινήτου και θα αποδίδεται στο Πράσινο Ταμείο, προκειμένου να δημιουργηθεί «κουμπαράς» για περιβαλλοντικά έργα «δασικού ισοζυγίου», αναπλήρωσης των επιπτώσεων από την τακτοποίηση δασικών αυθαιρέτων.

Παγώνουν πρόστιμα και κατεδαφίσεις

Η υπαγωγή δασικού αυθαιρέτου σε διαδικασία τακτοποίησης αφορά στα κτίρια κατοικίας. Με την υποβολή της αίτησης και εφόσον αυτή συμπληρώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις να γίνει δεκτή,  οι ιδιοκτήτες σε γενικές γραμμές σύμφωνα με το καθεστώς προστασίας του πολεοδομικού χωροταξικού νόμου, (άρθρο 55 του νόμου 4685/2020)  θα πετυχαίνουν για το δασικό αυθαίρετο τους:

-Εξαίρεση από την κατεδάφιση,

-Διαγραφή καταλογισμένων προστίμων

«Πάγωμα» νέων προστίμων

-Συμψηφισμό προστίμων, σε περιπτώσεις τακτοποιημένων αυθαιρέτων

Και εφόσον κατά την τελική έκβαση του Δασικού Χάρτη  το ακίνητο τους εξαιρεθεί ή επιβεβαιωθεί ότι δεν είναι δασικό θα πετυχαίνουν

-Οριστική νομιμοποίηση αλλά και 

-Επιστροφή των τελών και προστίμων που έχουν καταβάλλει από το κράτος.

Ειδικότερα  η νομοθεσία (παράγραφο 4 του άρθρου 52 του ν.4685/2020) προβλέπει ότι: « Η υποβολή του αιτήματος έχει ως συνέπεια την άμεση αναστολή των τυχόν επιβληθεισών διοικητικών κυρώσεων και τη μη επιβολή νέων, σε σχέση με την κατοικία και τις συνοδεύουσες αυτήν κατασκευές, συμπεριλαμβανομένης της προσωρινής εξαίρεσης από την κατεδάφιση αυτής, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 55. Η παραπάνω αναστολή και προσωρινή εξαίρεση από την κατεδάφιση δεν ισχύει για κτίρια και κατασκευές της παραγράφου 4 του άρθρου 51 ή σε περίπτωση που, με αιτιολογημένη κρίση της αρμόδιας αρχής, κρίνεται επιβεβλημένη η άμεση κατεδάφιση της κατοικίας για λόγους αποτροπής άμεσου κινδύνου στη ζωή ή την περιουσία ή το περιβάλλον».

Ποιοι έχουν δικαίωμα αίτησης

Δικαίωμα για να υποβάλουν την αίτηση, έχουν όλοι οι ιδιοκτήτες που συγκεντρώνουν τους όρους και τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας. Πρώτοι και με αυξημένες προϋποθέσεις είναι οι χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων, οι ιδιοκτησίες των οποίων έχουν καταγραφεί στις λεγόμενες “οικιστικές πυκνότητες”, δηλαδή σε διαμορφωμένους οικισμούς που περιγράφονται με ιώδες χρώμα στους Δασικούς Χάρτες, σε όλες τις περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τη νέα απόφαση «έχουν και όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν υποβάλει αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος του δασικού χάρτη, αντιρρήσεις, αίτηση ακυρώσεως ή οποιοδήποτε άλλο διοικητικό ή ένδικο βοήθημα, με το οποίο αμφισβητούν ότι η ιδιοκτησία τους έχει δασικό χαρακτήρα».

«Τρέχουν» οι προθεσμίες

Μπορούν να υποβάλλουν αίτημα στη νέα ψηφιακή πλατφόρμα οι ενδιαφερόμενοι «εντός της συνολικής προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου των αναρτηθέντων δασι­κών χαρτών της εκάστοτε περιοχής δηλαδή έως τη λήξη της προθεσμίας και για όσους κατοικούν μόνιμα ή διαμένουν στην αλλοδαπή, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει μέσω της πλατφόρμας, ηλεκτρονικά την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά». Σημειώνεται ότι έχει δοθεί εξάμηνη παράταση στις περιοχές όλης της χώρας  για την υποβολή αντιρρήσεων, που «τρέχει» ανά περιοχή ανάλογα με τις ημερομηνία ανάρτησης του Δασικού Χάρτη μέχρι το τέλος του έτους και όπως έχει ανακοινώσει το ΥΠΕΝ εφόσον χρειαστεί θα δοθεί και νέα παράταση για την επόμενη χρονιά. 

Ποιοι εξαιρούνται

Η  υποβολή της αίτησης θα γίνεται στη νέα ψηφιακή πλατφόρμα του Κτηματολογίου και  θα παραλαμβάνεται διαδικτυακά ταυτοχρόνως και από το Δασαρχείο. Ο ιδιοκτήτης θα μαθαίνει την έγκριση της αίτησης του, με ηλεκτρονικό μήνυμα, εντός διμήνου από την υποβολή της αίτησης. Η έγκριση η απόρριψη της αίτησης θα γίνεται σύμφωνα με τους  όρους και προϋποθέσεις, που έχει καθορίσει  το νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο  προβλέπει συγκεκριμένες εξαιρέσεις, που αποκλείονται από το καθεστώς προστασίας, ιδίως για δασικά αυθαίρετα που βρίσκονται σε διακεκριμένες περιοχές προστασίας.

Συγκεκριμένα εξαιρούνται και δεν έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση:

α) Κτίρια που δεν έχουν τον χαρακτήρα κατοικίας ή κατασκευής συνοδεύουσας την κατοικία.

β) Κτίρια και λοιπές κατασκευές που έχουν ανεγερθεί μετά την 28η Ιουλίου 2011.

γ) Κτίρια και λοιπές κατασκευές που βρίσκονται σε περιοχές του δικτύου Natura 2000, σε υγροτόπους που προστατεύονται σύμφωνα με τη συνθήκη Ramsar και σε άλλες περιοχές για τις οποίες ισχύουν ειδικές προστατευτικές διατάξεις της φύσης ή του τοπίου, εκτός εάν κατασκευάστηκαν πριν τον χαρακτηρισμό των περιοχών αυτών.

δ) Κτίρια και λοιπές κατασκευές που εμπίπτουν στις περιπτώσεις δ’, ε’, ζ’, η’, θ’, ι’, ια’, ιγ’, ιδ’, ιε’, ιστ’, ιζ’ και ιη’ της παραγράφου 1 του άρθρου 89  του ν. 4495/2017 (Α’ 167).

ε) Κτίρια και λοιπές κατασκευές εντός περιοχών που είναι υποχρεωτικώς αναδασωτέες λόγω πυρκαϊάς, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του ν. 998/1979 (Α’ 289), τα οποία έχουν ανεγερθεί μετά την κήρυξη της αναδάσωσης.

στ) Κτίρια ή συνοδεύουσες κατασκευές που η διατήρησή τους παρακωλύει την διαφυγή των πολιτών ή την πρόσβαση πυροσβεστικών οχημάτων σε περίπτωση πυρκαϊάς ή άλλου κινδύνου από φυσικά φαινόμενα.

Με βεβαίωση μηχανικού

Η νέα απόφαση των υφυπουργών ΠΕΝ και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που καθορίζει τους όρους και προδιαγραφές λειτουργίας της διαδικτυακής πλατ­φόρμας,  (σύμφωνα με την παρ. 1, του άρθρου 52 του ν. 4685/2020). Επίσης ορίζει τη διαδικασία υποβολής της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών, μεταξύ των οποίων απαιτείται δήλωση μηχανικού υπογεγραμμένη “με την οποία βεβαιώνεται η περιγραφή της κατοικίας και των συνοδευουσών κατασκευών εφόσον υπάρχουν καθώς και τα απαιτούμενα στοιχεία, ήτοι κάλυψη, δομημένη επι­φάνεια και ύψος τους, καθώς και ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις αποκλεισμού υπαγωγής στη διάτα­ξη που περιγράφονται στην παρ. 3 του άρθρου 51 ν. 4685/2020“, που λέει (όπως αναφέρεται και παραπάνω) που εξαιρούνται από τη διαδικασία υπαγωγής σε τακτοποίηση δασικού αυθαιρέτου.

Το καθεστώς προστασίας

Η αίτηση υπαγωγής σε τακτοποίηση μέσω της νέας πλατφόρμας εξασφαλίζει στους ιδιοκτήτες  να υπαχθούν στις προστατευτικές διατάξεις του άρθρου 55 του νόμου 4685/2020, οι οποίες συγκεκριμένα προβλέπουν ότι:

«1. Εντός έξι (6) μηνών από την έκδοση του προεδρικού διατάγματος άρθρου 54 οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν την αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος με τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο προεδρικό διάταγμα. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής αίρεται αυτοδικαίως η αναστολή που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 52 για τα ακίνητα, ως προς τα οποία δεν συμπληρώθηκε η αίτηση υπαγωγής.

2.Εντός δύο (2) μηνών από τη συμπλήρωση των παραπάνω δικαιολογητικών γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο η αποδοχή ή απόρριψη του αιτήματος. Κατά της απορριπτικής απόφασης είναι δυνατή η άσκηση προσφυγής ενώπιον του κατά τόπον αρμοδίου Διοικητικού Πρωτοδικείου. Η προσφυγή δεν παρατείνει την αναστολή που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 52, η οποία λήγει αυτοδικαίως με την έκδοση της απορριπτικής απόφασης.

  1. Η γνωστοποίηση αποδοχής του αιτήματος υπαγωγής συνοδεύεται από τον υπολογισμό του καταβλητέου ειδικού προστίμου. Το πρόστιμο αποδίδεται στο Πράσινο Ταμείο.
  2. Σε περίπτωση που προκύπτει, μετά από διόρθωση προδήλου σφάλματος, αποδοχή αντιρρήσεων και κύρωση του δασικού χάρτη κατά τη διαδικασία του άρθρου 19 του ν. 3889/2010 (Α’ 182), ακύρωση του χάρτη με δικαστική απόφαση ή αναμόρφωση του δασικού χάρτη, ότι η υπαχθείσα κατοικία βρίσκεται επί ακινήτου που δεν διέπεται από τη δασική νομοθεσία, η υπαγωγή αυτή αίρεται και επιστρέφονται στον ενδιαφερόμενο τα παράβολα και πρόστιμα που έχει τυχόν καταβάλει. Το ίδιο ισχύει και εάν η παραπάνω διαπίστωση γίνει σε οποιοδήποτε προγενέστερο στάδιο της υπαγωγής.
  3. Εάν η υπαγωγή του παρόντος αφορά σε ακίνητο, το οποίο είχε ήδη τακτοποιηθεί, δυνάμει των διατάξεων του  άρθρου 24 του ν. 4014/2011 (Α’ 209), του άρθρου 8 του ν. 4178/2013 (Α’ 174) και του άρθρου 97  του ν. 4495/2017 (Α’ 167), τυχόν πρόστιμα που είχαν καταβληθεί με βάση τις ανωτέρω διατάξεις συμψηφίζονται με το ειδικό πρόστιμο της παραγράφου 3″.

KYA

Η όλη διαδικασία ενεργοποιείται με κοινή υπουργική απόφαση, που υπέγραψαν και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, (ΦΕΚ τεύχος Β αριθμ, 3253 της 22 Ιουλίου 2021)   οι υφυπουργοί ΠΕΝ Γιώργος Αμυράς και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιώργος Στύλιος, με την οποία καθορίζονται οι όροι και οι προδιαγραφές λειτουργίας της νέας διαδικτυακής πλατφόρμας.

ecopress.gr

error: Content is protected !!