Τα ρέματα της Σαλαμίνας που θα καθαριστούν από την Περιφέρεια και την ΠΕ Νήσων κατά την τριετία 2022- 2024″. Τα ρέματα της Σαλαμίνας που θα καθαριστούν από την Περιφέρεια και την ΠΕ Νήσων κατά την τριετία 2022- 2024″.
Εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι του διαγωνισμού: “Καθαρισμός ρεμάτων Αίγινας, Αγκιστρίου, Ύδρας, Σαλαμίνας αρμοδιότητας Π.Ε. Νήσων κατά την τριετία 2022- 2024”. Στην 45η συνεδρίαση της... Τα ρέματα της Σαλαμίνας που θα καθαριστούν από την Περιφέρεια και την ΠΕ Νήσων κατά την τριετία 2022- 2024″.

Εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι του διαγωνισμού: “Καθαρισμός ρεμάτων Αίγινας, Αγκιστρίου, Ύδρας, Σαλαμίνας αρμοδιότητας Π.Ε. Νήσων κατά την τριετία 2022- 2024”.

Στην 45η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής που πραγματοποιήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 2021, συζητήθηκε το θέμα για την κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης, μετά των παραρτημάτων – τευχών και της ηλεκτρονικής δημοπράτησης ανοικτού διαγωνισμού της παροχής υπηρεσιών με τίτλο “Καθαρισμός ρεμάτων Αίγινας, Αγκιστρίου, Ύδρας, Σαλαμίνας αρμοδιότητας Π.Ε. Νήσων κατά την τριετία 2022- 2024”, προϋπολογισμού 1.200.000 ευρώ με Φ.Π.Α.

Στις 23 Νοεμβρίου 2021 η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, συνεδρίασε με θέμα την έγκριση του Πρακτικού Ι . Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ήταν η 10η Νοεμβρίου 2021 και ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 16η Νοεμβρίου 2021.

Για την Σαλαμίνα τα προς καθαρισμό ρέματα είναι τα ακόλουθα και σύμφωνα με τον πίνακα της μελέτης είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

Μεγάλο Ποτάμι (περιοχή Αιάντειο)

Αγ. Χαραλάμπους (περιοχή Αιάντειο)

Αγ. Γεωργίου Παραπόταμος

Αγ. Γεωργίου (Αιάντειο)

Κακή Βίγλα – Αγία Ζώνη

Πηλός (περιοχή Κακής Βίγλας)

Οδού Τρίτωνος (περιοχή Αιάντειο)

Κανάκια τμημα Α

Κανάκια τμήμα Β

Οδού Ανδρομάχης (περιοχή Περιστέρια)

Αγ. Νικολάου (περιοχή Περιστέρια)

Αίας Κλαμπ

Πέρανι (Β΄ είσοδος)

ΔΕΗ Χαλιώτη

Σύμφωνα με τη μελέτη οι θέσεις παρέμβασης θα καθορίζονται επί τόπου από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής. Πέραν των ανωτέρω ρεμάτων είναι πιθανό να γίνει παρέμβαση και σε άλλα ρέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της. Κατά την εκτέλεση του έργου είναι υποχρεωτική η λήψη φωτογραφιών στις θέσεις παρέμβασης των ρεμάτων, πριν και μετά την παρέμβαση.

Δείτε όλα τα ρέματα της Σαλαμίνας :

 Οι εργασίες που θα γίνουν για τον καθαρισμό των ρεμάτων είναι οι ακόλουθες:

Απομάκρυνση από την κοίτη και τα πρανή των ρεμάτων φερτών υλικών, απορριμμάτων, μπαζών ή αυτοφυούς βλάστησης.

Κοπή και απομάκρυνση των μη υγιών δέντρων, όπου αυτό είναι απαραίτητο, κατόπιν σχετικής αδείας από το Δασαρχείο, τα οποία βρίσκονται στα πρανή και την κοίτη των ρεμάτων. Τα δέντρα πρέπει να κοπούν με τέτοιο τρόπο ώστε να μη διαταραχθούν τα πρανή και η κοίτη των ρεμάτων. Προς τούτο, τα δέντρα θα κόβονται σε ύψος 0,40μ από το φυσικό έδαφος και ο κορμός θα απομακρύνεται, η δε ρίζα θα παραμένει στη θέση της για να μη διαταραχθεί η συνοχή του εδάφους. Το ύψος κοπής των δέντρων είναι ανεξάρτητο από την περίμετρο του κορμού τους.

Καθαρισμός οχετών (περιλαμβάνονται τεχνικά έργα, έργα συναρμογής), δηλαδή απομάκρυνση φερτών υλικών και απορριμμάτων προκειμένου να απελευθερωθεί η διατομή για την απρόσκοπτη ροή των ομβρίων. Παρεμβάσεις στη διατομή των ρεμάτων δεν θα γίνουν, πλην καθαρισμού κοίτης από απορρίμματα, μπάζα ή βλάστηση.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών καθαρισμού ο Πάροχος οφείλει να επισημαίνει και να ενημερώνει την Υπηρεσία για σημεία που χρήζουν προσοχής (π.χ. πρανή υπό κατάπτωση, σωληνώσεις αγνώστων δικτύων που καταλήγουν εντός ρέματος, κατασκευές που παρεμποδίζουν τη απρόσκοπτη ροή των υδάτων προς τα κατάντη)

error: Content is protected !!