Συγχωνεύσεις μικρών επιχειρήσεων: Ποια είναι τα φοροκίνητρα Συγχωνεύσεις μικρών επιχειρήσεων: Ποια είναι τα φοροκίνητρα
Πώς δίνεται η μείωση 30% στον φόρο Βελτιώσεις και παροχή πρόσθετων κινήτρων για συγχωνεύσεις και συνεργασίες μικρών, μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και ελεύθερων επαγγελματιών, έγιναν... Συγχωνεύσεις μικρών επιχειρήσεων: Ποια είναι τα φοροκίνητρα

Πώς δίνεται η μείωση 30% στον φόρο

Βελτιώσεις και παροχή πρόσθετων κινήτρων για συγχωνεύσεις και συνεργασίες μικρών, μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και ελεύθερων επαγγελματιών, έγιναν από το υπουργείο Οικονομικών στο υπό κατάθεση στη Βουλή, σχετικό νομοσχέδιο.

Μία από τις σημαντικότερες μεταβολές επί τω βέλτιστω για τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες είναι πως η διάρκεια της έκπτωσης 30% του φορολογικού συντελεστή για εταιρείες που ενοποιήθηκαν, θα διαρκεί πέντε αντί για τρία χρόνια. Υπάρχουν, ωστόσο δύο κεφαλαιώδεις προϋποθέσεις, για να ισχύσει το «κούρεμα» στον φορολογικό συντελεστή, για επιχειρήσεις που μετασχηματίστηκαν.

Αυτές είναι: 

  • ο συνολικός μέσος κύκλος εργασιών των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη τριετία, είναι τουλάχιστον ίσος με 150% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης με τον μεγαλύτερο μεταξύ των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων μέσο κύκλο εργασιών της τελευταίας τριετίας.
  • ο κύκλος εργασιών της νέας εταιρείας, δηλαδή, το άθροισμα του κύκλου εργασιών των τελευταίων εγκεκριμένων και δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, αφαιρουμένων των μεταξύ τους συναλλαγών, είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το ποσό των 450.000 ευρώ.

Στην περίπτωση συνεργασίας προσώπων, δηλαδή ελεύθερων επαγγελματιών, ισχύει και πάλι η έκπτωση 30% για πέντε χρόνια, εφόσον τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις.

  • στην περίπτωση που η συνεργασία πραγματοποιείται δυνάμει της ίδρυσης νέου νομικού προσώπου ή άλλης νομικής οντότητας, καθένα από τα συνεργαζόμενα πρόσωπα εισφέρει στο εταιρικό κεφάλαιο του υπό ίδρυση νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας ποσό ίσο με το 10% τουλάχιστον του εταιρικού του κεφαλαίου και το εταιρικό κεφάλαιο του νέου νομικού προσώπου ή της νέας νομικής οντότητας δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 150.000 ευρώ.
  • στην περίπτωση που η συνεργασία πραγματοποιείται δυνάμει σύμβασης ή συμφωνίας με αντικείμενο τη συμβολαιακή γεωργία, καθένας από τους συνεργαζόμενους παραγωγούς εισφέρει ποσότητες προϊόντων ίσες με το 40% τουλάχιστον της συνολικής ποσότητας όμοιων ή παρεμφερών προϊόντων της παραγωγής του.


Στην περίπτωση μετατροπής ατομικής επιχείρησης σε προσωπική εταιρεία (δηλαδή από μπλοκάκι σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη ή άλλο νομικό πρόσωπο) ή σε οποιασδήποτε άλλης μορφής εταιρεία ή σε περίπτωση συνένωσης ατομικών επιχειρήσεων με σκοπό τη δημιουργία νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, παρέχεται στη νέα εταιρεία το κίνητρο της απαλλαγής από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών κατά 30% εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • α) η ατομική επιχείρηση που μετατρέπεται ή οι συνεργαζόμενες ατομικές έχουν ιδρυθεί τουλάχιστον προ τριετίας από την ημερομηνία της μετατροπής ή της έναρξης της συνεργασίας,
  • β) η νέα εταιρεία τηρεί λογιστικά αρχεία με το διπλογραφικό σύστημα, και
  • γ) σε περίπτωση συνένωσης περισσότερων ατομικών επιχειρήσεων, ο κύκλος εργασιών της νέας εταιρείας είναι ίσος ή μεγαλύτερος κατά 150% από τον κύκλο εργασιών της ατομικής επιχείρησης με τον μεγαλύτερο μεταξύ των μετασχηματιζόμενων εταιρειών μέσο κύκλο εργασιών της τελευταίας τριετίας.

Τα κίνητρα για εξαγορές

Εκτός από τη μείωση του φορολογικού συντελεστή το νομοσχέδιο προβλέπει ότι σε περίπτωση εξαγοράς επιχείρησης από άλλη εταιρεία εκπίπτει το σύνολο των δαπανών που πραγματοποιούνται προς την απόκτηση τίτλων της εξαγοραζόμενης εταιρείας εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

•     ο συνολικός κύκλος εργασιών της εξαγοράζουσας και της εξαγοραζόμενης εταιρείας, σύμφωνα με τις τελευταίες εγκεκριμένες και δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το ποσό των τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (450.000) ευρώ, και
•    το συνολικό ποσό των δαπανών που εκπίπτουν δεν υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) του μέσου κύκλου εργασιών της εξαγοράζουσας εταιρείας της τελευταίας τριετίας προ της εξαγοράς, εκτός εάν η εξαγοράζουσα δεν έχει συμπληρώσει ένα πλήρες έτος από την ίδρυσή της.

sofokleousin.gr

error: Content is protected !!