Πληρωμές φόρων και με κάρτες εξωτερικού Πληρωμές φόρων και με κάρτες εξωτερικού
Στόχος η διευκόλυνση φορολογούμενων που έχουν συναλλαγές με το εξωτερικό, αλλά και εκείνοι που για δικούς τους λόγους κατέχουν κάρτες πληρωμών που έχουν εκδοθεί... Πληρωμές φόρων και με κάρτες εξωτερικού

Στόχος η διευκόλυνση φορολογούμενων που έχουν συναλλαγές με το εξωτερικό, αλλά και εκείνοι που για δικούς τους λόγους κατέχουν κάρτες πληρωμών που έχουν εκδοθεί από ξένες τράπεζες

Τη δυνατότητα πληρωμής φόρων και λοιπών υποχρεώσεων προς την Εφορία, με τη χρήση καρτών που έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό, θα παράσχει σύντομα η ΑΑΔΕ, με στόχο τη διευκόλυνση των οφειλετών.

Η ΑΑΔΕ έχει δρομολογήσει σχετικό διαγωνισμό για την προμήθεια συστήματος αποδοχής ξένων καρτών στο δίκτυο EFT/POS της Α.Α.Δ.Ε. και e-POS για την είσπραξη δημοσίων εσόδων.

Με την κίνηση αυτή διευκολύνονται οι φορολογούμενοι που έχουν συναλλαγές με το εξωτερικό, αλλά και εκείνοι που για δικούς τους λόγους κατέχουν κάρτες πληρωμών που έχουν εκδοθεί από τράπεζες με έδρα το εξωτερικό και οι οποίες ήδη γίνονται αποδεκτές σε πλήθος καθημερινών συναλλαγών.Αντικείμενο του έργου του διαγωνισμού, είναι η σύναψη σύμβασης μεταξύ της Α.Α.Δ.Ε. και νομίμως αδειοδοτημένου φορέα παροχής υπηρεσιών πληρωμών, ο οποίος θα αποδέχεται και θα εκκαθαρίζει για λογαριασμό της Α.Α.Δ.Ε., συναλλαγές με τη χρήση καρτών έκδοσης αλλοδαπών φορέων παροχής υπηρεσιών πληρωμών.

Σήμερα, σε συνεργασία με την εταιρεία Διατραπεζικά Συστήματα ΑΕ (εφεξής “ΔΙΑΣ”), η Α.Α.Δ.Ε. και η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. αποδέχονται συναλλαγές καρτών πληρωμών που έχουν εκδοθεί από φορείς παροχής υπηρεσιών πληρωμών που λειτουργούν στην Ελλάδα, τόσο με φυσική (Card Present) όσο και χωρίς φυσική παρουσία της κάρτας (e-POS – Card not Present).

Η Α.Α.Δ.Ε. θα επιλέξει έναν Ανάδοχο του έργου ο οποίος θα αποδέχεται και θα εκκαθαρίζει το σύνολο των συναλλαγών με κάρτες πληρωμών εξωτερικού, βάσει διαγωνιστικής διαδικασίας και κριτηρίων όπως περιγράφονται κατωτέρω.

Σημειώνεται πως η Α.Α.Δ.Ε. δεν παρέχει κανενός είδους δέσμευση σε ότι αφορά στο πλήθος και στο ποσό των συναλλαγών με κάρτες πληρωμών αλλοδαπής έκδοσης και η διόδευση των εν λόγω συναλλαγών θα γίνεται όπως περιγράφεται σε επόμενη παράγραφο.

Η Α.Α.Δ.Ε. διαθέτει ήδη δίκτυο 265 εγκατεστημένων τερματικών σημείων πώλησης (Electronic funds transfer at point of sale, EFT/POS) με πιστοποίηση ασφάλειας PCI-PTS (desk/3200, PCI PTS v4) και το κόστος τυχόν πρόσθετων αναβαθμίσεων – πιστοποιήσεων στο υφιστάμενο δίκτυο για την αποδοχή καρτών έκδοσης αλλοδαπών φορέων παροχής υπηρεσιών πληρωμών, θα βαρύνει τον ίδιο τον ανάδοχο.

Το δίκτυο αυτό ενδέχεται να τροποποιηθεί με την κατάργηση ή την προσθήκη νέων σταθερών τερματικών ή μετακινούμενων σημείων με τη χρήση φορητών συσκευών.

Ο Ανάδοχος που θα επιλεγεί θα πρέπει να μπορεί να διασυνδεθεί με τη ΔΙΑΣ και το σύστημα DIAS-POS και DIAS e-POS ώστε να δύναται να αποδεχθεί συναλλαγές με κάρτες πληρωμής έκδοσης αλλοδαπών φορέων παροχής υπηρεσιών πληρωμών και να είναι μέλος του Συστήματος Πληρωμών ΔΙΑΣ και να υλοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές που παρέχονται από τη ΔΙΑΣ για τη μεταξύ τους διασύνδεση, δηλαδή ΔΙΑΣ με Πάροχο (Acquirer) Υπηρεσιών Πληρωμών.

Επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει οι υποψήφιοι να εξυπηρετούν τις κάρτες που φέρουν τα σήματα των διεθνών οργανισμών κάρτας VISA, Mastercard και China Union Pay, ενώ προαιρετικά θα εξυπηρετούν τις κάρτες που φέρουν τα σήματα των διεθνών οργανισμών DINNERS και AMERICAN EXPRESS.

Απόδοση εσόδων στο Ελληνικό Δημόσιο

Ο ανάδοχος φορέας είσπραξης, υποχρεούνται να αποδίδει τα εισπραττόμενα ποσά στο Ελληνικό Δημόσιο μέχρι την επομένη εργάσιμη, της είσπραξης, ημέρα.

Η απόδοση των εισπραττόμενων ποσών γίνεται με εντολή του αναδόχου ή τρίτου που θα ορίσει αυτός, στην Τράπεζα της Ελλάδος προκειμένου να χρεωθεί ο τρεχούμενος λογαριασμός του αναδόχου και να πιστωθεί με το συνολικό ποσό των εισπράξεων o λογαριασμός του Ελληνικού Δημοσίου.

Σε περίπτωση μη έγκυρων πληρωμών, ο ανάδοχος ή τρίτος που θα ορίσει εκείνος, προβαίνει στη απόρριψή τους.

sofokleousin.gr

error: Content is protected !!