Πρόγραμμα κατάρτισης για 1.280 άτομα με επίδομα 400 ευρώ Πρόγραμμα κατάρτισης για 1.280 άτομα με επίδομα 400 ευρώ
Η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος υλοποιεί δύο προγράμματα κατάρτισης στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού μέσα από την παροχή καινοτόμων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης»... Πρόγραμμα κατάρτισης για 1.280 άτομα με επίδομα 400 ευρώ

Η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος υλοποιεί δύο προγράμματα κατάρτισης στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού μέσα από την παροχή καινοτόμων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης» MIS 5035129, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 -2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 3852/1250/Α3-13/06/2019 (ΑΔΑ: ΩΗΤΟ465ΧΙ8-Μ3Μ).

Η Πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους του ΠΔΕ.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση δράσεων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Πιστοποίησης για 1.280 εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Βασικός στόχος της δράσης είναι οι ωφελούμενοι (εργαζόμενοι) να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις, δεξιότητες που θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας. Μέσω της παροχής του προγράμματος κατάρτισης και πιστοποίησης υπάρχει δυνατότητα να βελτιώσουν τους όρους της απασχόλησής τους και της επαγγελματικής τους κινητικότητας για την εξασφάλιση των προσφορότερων εργασιακών όρων και την προσαρμογή τους στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Ωφελούμενοι της Πράξης είναι 1.280 εργαζόμενοι (με σχέση εξαρτημένης εργασίας) σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού τομέα (ανεξαρτήτως κλάδου ή τομέα απασχόλησης), ή εποχικά εργαζόμενοι.

Οι ωφελούμενοι εργαζόμενοι της Πράξης εφόσον ολοκληρώσουν την παρακολούθηση των 80 ωρών του προγράμματος κατάρτισης και συμμετέχουν στις προγραμματισμένες εξετάσεις πιστοποίησης, λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους πέντε ευρώ (5,00 €) μικτά ανά ώρα
κατάρτισης, μείον τις νόμιμες κρατήσεις.

Συνολική Αξία Εκπαιδευτικού Επιδόματος: 80 Ώρες Κατάρτισης x 5,00 € = 400,00 €

Μεταξύ των ωφελούμενων δεν περιλαμβάνονται αυτοαπασχολούμενοι ή άνεργοι ή/και όσοι λαμβάνουν επίδομα τακτικής ανεργίας από τον ΟΑΕΔ με εξαίρεση τις περιπτώσεις των εποχικά εργαζόμενων που λαμβάνουν ειδικό εποχικό επίδομα.

Η υλοποίηση της Πράξης θα καλύψει τις 13 Περιφέρειες της χώρας.

ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΔΩ

ergasiakanea.eu

error: Content is protected !!