Νέα πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ και ΕΕ Νέα πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ και ΕΕ
Υποχρεωτική χρήση πρότυπου καταστατικού για τη σύσταση ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ και ΕΕ Το πρότυπο καταστατικό για τη σύσταση των Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.), των... Νέα πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ και ΕΕ

Υποχρεωτική χρήση πρότυπου καταστατικού για τη σύσταση ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ και ΕΕ

Το πρότυπο καταστατικό για τη σύσταση των Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.), των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), των Ομορρύθμων Εταιρειών (Ο.Ε.) και των Ετερορρύθμων Εταιρειών (Ε.Ε.) συμπληρώνεται από τους ιδρυτές μόνο ως προς τα στοιχεία που διαφοροποιούν την εταιρεία από άλλες του ίδιου εταιρικού τύπου και χρησιμοποιείται υποχρεωτικά για τη σύσταση εταιρείας μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μίας Στάσης (e-ΥΜΣ), ενώ, με εξαίρεση την Ι.Κ.Ε. που συστήνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, για τη σύσταση που πραγματοποιείται στις κατά το νόμο οριζόμενες Υπηρεσίες Μίας Στάσης, η χρήση του είναι προαιρετική και αποτελεί ελεύθερη επιλογή των ιδρυτών

Αριθμ. 143197 – ΦΕΚ Τεύχος B 6413/31.12.2021
Πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. – Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 11026/30-01-2020 (Β’ 491) απόφασης του  Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
αποφασίζει:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 11026/30-01-2020 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε.» (Β’ 491) σε ότι αφορά τη διάρκεια της Ε.Π.Ε. και της Ι.Κ.Ε και την προσθήκη του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στα ζητούμενα στοιχεία των νομικών προσώπων, και την αντικατάσταση αυτής με μια ενιαία, κωδικοποιημένη απόφαση.

Το πρότυπο καταστατικό για τη σύσταση των Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.), των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), των Ομορρύθμων Εταιρειών (Ο.Ε.) και των Ετερορρύθμων Εταιρειών (Ε.Ε.) συμπληρώνεται από τους ιδρυτές μόνο ως προς τα στοιχεία που διαφοροποιούν την εταιρεία από άλλες του ίδιου εταιρικού τύπου και χρησιμοποιείται υποχρεωτικά για τη σύσταση εταιρείας μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μίας Στάσης (e-ΥΜΣ), ενώ, με εξαίρεση την Ι.Κ.Ε. που συστήνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, για τη σύσταση που πραγματοποιείται στις κατά το νόμο οριζόμενες Υπηρεσίες Μίας Στάσης, η χρήση του είναι προαιρετική και αποτελεί ελεύθερη επιλογή των ιδρυτών.

Το περιεχόμενο των πρότυπων καταστατικών που ακολουθούν είναι αυστηρά καθορισμένο και υποχρεωτικό και για την συμπλήρωσή τους ακολουθούνται πιστά οι οδηγίες που παρατίθενται στα Παραρτήματα I, και ΙΙ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Τα πρότυπα καταστατικά ανά εταιρικό τύπο είναι τα εξής:

odigostoupoliti.eu

error: Content is protected !!